Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Horský park
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Horský park je dôležitý mestský park Bratislavy. Na rozdiel od ostatných bratislavských parkov je špecifický tým, že sa nachádza prakticky v strede mesta a pritom disponuje takmer nedotknutým prostredím a pôvodnou flórou a faunou. [1]
 

Horský park vznikol na západnom okraji mesta v roku 1868 zásluhou vtedajšieho starostu mesta Henricha Justiho. V tom čase sa na mieste nachádzali pôvodné dubové a bukové porasty. Viacstoročné duby, jasene, buky, jedlé gaštany i borovice tvorili kostru malebných lesných porastov. Na nich sa sústredila pozornosť milovníkov prírody, mestských činovníkov a iných nadšencov združených v Bratislavskom okrášľovacom spolku, ktorí sa rozhodli založiť na území spomínaných lesných porastov nazývaných „Študentský les“ lesopark – dnešný Horský park. Vznikol prakticky úpravou už existujúceho lesného prostredia, jeho stvárnením a doplnením novými výsadbami, vytvorením priehľadov, skvalitnením okrajových častí a vybudovaním prístupových ciest. Mešťanosta Justi nechal vypracovať plán cestnej siete, ktorú tu dali vystavať. V parku bolo osadených 50 kusov lavíc, pri hlavnom vchode bol vybudovaný domček pre strážcu a v roku 1873 vzniklo detské ihrisko. Na zavlažovanie slúžili dve studne. Areál parku skrášľovali malé stavby zo železa – gloriet, malý pavilón so zalomenými lavičkami alebo kovová rozhľadňa na Murmanskej výšine. V parku sústavne pribúdali nové lavičky. Napríklad v roku 1907 dal Mestský okrášľovací spolok vyhotoviť firmou Marton guľaté lavičky (niektoré sú zachované dodnes!). V tom istom roku bolo na stromoch upevnených aj 25 kusov tabulí s dielami slovenských básnikov. Pre ochranu zvierat a vtákov bolo postavených 20 kŕmidiel a vtáčích búdok. [2]
 

Koncom 19. storočia bolo do parku vysádzaných mnoho nových druhov stromov ako napríklad skupiny tisov, líp, platanov ale aj ginko a rôzne cudzokrajné ihličnany. Park vznikal v období umeleckého smeru realizmus, počas ktorého sa v záhradnom umení presadzovali prírodno-krajinárske úpravy a rovnako sa zvýšil záujem o cudzokrajné dreviny. Vzhľadom k drsnejším prírodným podmienkam, ktoré Horský park má (členitosť terénu, rozdielna slnečná expozícia, rozdielne vlhkostné pomery) sa tendencie o vysadenie rozmanitejšieho sortimentu rastlín výraznejšie neuplatnili a Horský park si zachoval charakter staršieho lesoparku. [3]
 

Dnes sa park nachádza v geografickom strede mesta, ktoré sa rozrástlo na všetky strany. Rozloha parku sa stabilizovala na 22 hektárov a nachádza sa v nadmorskej výške 185 až 260 m n. m. Rozkladá sa v dvoch zbiehajúcich sa údoliach, na horskom chrbte medzi nimi a na terasovitých plošinách. Prirodzeným centrom parku je Justiho pamätník s odpočinkovou terasou. Justimu dalo pomník postaviť mesto v roku 1908 po jeho smrti a je dielom bratislavského sochára Alojza Rigeleho, ktorý bol tiež členom Bratislavského okrášľovacieho spolku. [4]
 

Pred vstupom do parku z Nekrasovovej ulice je umiestnený pomník botanika J. A. Bäumlera, rovnako od sochára Alojza Rigeleho. [5]
 

Dnes k parku patrí neodmysliteľne aj historická horáreň Horský park, ktorá sa stala vyhľadávaným miestom odpočinku, stretávania sa ľudí a originálnym kultúrnym centrom Bratislavy. Jej súčasťou je aj záhrada s detským ihriskom a libresso s vynikajúcou kávou a tradičnými bratislavskými orechovými i makovými rožkami. V lete sa tu konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Horáreň zrenovovala a pre verejnosť ju otvorila Nadácia Horský park, ktorá sa výrazne zasadzuje aj o ochranu a zmysluplné vyžívanie Horského parku v dnešných dňoch. [6]
 

V Horskom parku je postavený vysokoškolský internát pre študentov Ekonomickej univerzity. Študenti ho familiárne nazývaju "HOPA". Budova internátu je pravdepodobne z roku 1939. Neďaleko sa nachádza aj čisto dievčenský internát taktiež familiárne zvaný "DOPA". [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Horský park sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto.
Poznámky
[1 - 7] https://sk.wikipedia.org/wiki/Horský_park (9.5.2018)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.157318, 17.091549
48°09'26.3"N 17°05'29.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk