Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Smolenice - Zámocký park
Lokalita
obec Smolenice, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Smolenický zámok je neodmysliteľne spojený s prírodno-krajinárskym parkom, ktorý sa rozprestiera na ploche 46,50 hektárov. Historický objekt spolu s parkom dominuje širokému okoliu a tvorí jeho cenný organický prvok. Zámocký park napriek dlhoročnému neudržiavaniu ostal ucelený a je voľne prístupný, pričom ako jeden z mála nebol nikdy oplotený. [1]
 

Park z kompozičného a biologického hľadiska patrí k hodnotným areálom prírodno-krajinárskeho typu. Má jednoduchú a sugestívnu kompozíciu. Rastlinstvo vystihuje pekne modelovaný terén, ktorý spestruje a dopĺňa. Mohutné diaľkové priehľady sú kompozične dokonalé a malé skupiny i solitéry sú rozmiestnené prevažne v blízkom okolí historického sídla. Les v okolí upravili na park ešte pred rozhodnutím upraviť ruinu hradu na romantický zámok. Pre park nebol nikdy vypracovaný projekt výsadieb a do pôvodných porastov lesa dosádzali exotické dreviny podľa vlastného výberu a návrhu. [2]
 

V súčasnosti sú v parku napriek kopcovitému terénu aj vodné plochy reprezentované potokom a jazierkom. Vodný tok však nemá trvalý prítok. Závisí od bohatosti prameňa a množstva zrážok. Kompozičným centrom parku je jazierko, ktoré napája pretekajúci potok. Údolné parkové partie majú originálnu kompozíciu. Je to miesto jej gradovania, určené na oddych, stvárnené ako odpočinkové miesto. [3]
 

Cestná sieť je pomerne hustá. Komunikácie sú neupravené, nepôsobia dojmom parkových prechádzkových cestičiek, mnohé chodníky v dôsledku zanedbanej údržby zanikajú. [4]
 

K Smolenickému hradu vedie spevnená hlavná parková cesta, dobre udržiavaná, podobne ako okolité porasty. Prístupová komunikácia k historickému sídlu je asfaltová, pozdĺž nej stojí zvyšok starej lipovej aleje, ktorá sa postupne obnovuje. [5]
 

Úprava záhrady horného nádvoria sa uskutočnila v roku 2004. Hornú terasu tvorí parter lemovaný a vyplnený ornamentálnou kresbou strihaného krušpánu vždyzeleného (Buxus sempervirens) s centrálne umiestnenou novodobou fontánou. Záhony sú vyplnené výsadbou ruží. Parterový trávnik je udržiavaný. Horné nádvorie so zodpovedajúcou úpravou ohraničuje murovaná ohrada a vytvára átrium. Nádvorie je udržiavané. [6]
 

Park predstavuje dôležitý dokument vývoja krajinného umenia. Pre výraznú zachovanosť pôdorysu, profilov terénu a základné dispozičné a kompozičné riešenie je významným prírodno-krajinárskym parkom na Slovensku, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou hradu a dotvára jeho historické prostredie. Zároveň je cennou a jedinou majstrovskou ukážkou úpravy a tvorby parkovej krajiny v typickom malokarpatskom prostredí. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Poznámky
[1] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 20.
[2] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 20 a 22.
[3 - 4] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 22.
[5 - 7] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 23.
Bibliografia
www.smolenice.com
GPS
48.513441, 17.430141
48°30'48.4"N 17°25'48.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk