Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Trenčianska Turná - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Trenčianska Turná, okres Trenčín,
História a stavebný vývoj
Pôvodne to bol gotický kostol, z ktorého zostala časť veže. Ku kostolu po roku 1690 pristavali bočnú kaplnku. [1] Z tohto roku je kamenné ostenie na hlavnom vchode (teraz je prekryté obkladom). Turniansky kostol bol niekoľkokrát obnovovaný, prestavaný a zväčšovaný. [2]
 

Jednoloďový pozdĺžny priestor s priečnou loďou (transept bol postavený v roku 1921) je zaklenutý pruskými klenbami a valenou lunetovou klenbou. Bočná neskororenesančná kaplnka má krížovú hrebienkovú klenbu. [3]
 

Príchodom jezuitov do Trenčína 1645 (Skalka) nastala intenzívna rekatolizácia. Už v rokoch 1651 – 1652 sa spomína páter Ján Lingo, že v Turnej vysluhoval sviatosti. Vpádom Turkov na Považie (2.10.1663) bol ochromený život v 17 dedinách, ktoré vypálili. Pre obnovený kostol v Turnej si dali veriaci odliať zvon v roku 1678 od zvonolejára Jána Vanču. V čase kuruckých nepokojov bol „ulúpený Moravanmi“, neskôr bol vrátený. V roku 1821 zvon pukol. [4]
 

Z písomných záznamov vieme, že plnohodnotný náboženský život v obci nastal až okolo roku 1700, kedy pôsobil v Turnej farár Juraj Palkovič. Za jeho pôsobenia bol kostol rozšírený, bola pristavaná bočná kaplnka, obstarané bočné oltáre, rozšírené sanktuárium a postavená kazateľnica. [5]
 

Prestavba kostola bola urobená v rokoch 1754 - 1756, kedy pôvodne gotický sloh bol nahradený barokom a bola vymurovaná veža a v kostole bola dostavaná klenba. V interiéri bol postavený nový hlavný oltár sv. Martina [6] a bočný oltár sv. Jána Nepomuckého. [7] Nový hlavný oltár bol zhotovený v roku 1779, pre ktorý bol namaľovaný oltárny obraz sv. Martina ako biskupa. Relikvie sv. Martina daroval v roku 1795 patrón kostola Ján Baptiste Illešházy. [8] Písomný súpis z obdobia tereziánskych reforiem uvádza, že pod správu fary patria veriaci z Belej, Bobrovníka, Bieroviec, Opatoviec, Malých Stankoviec, Rozvádz a Sedličnej. Do roku 1785 sa mohlo pochovávať pri kostole. Potom bol vyčlenený pozemok za obcou a doteraz je tam cintorín. Veľkým nešťastím bol pre občanov veľký požiar 8. marca 1832. „... oheň bol taký silný, že od veľkej žiare sa roztopili tri zvony vo veži, sklo v oknách a popraskali múry kostola ...“ (Podľa zápisu v obecnej kronike údajne tiež zhorela významná dvojdutinová drevená veža pri kostole. Účel a pôvod nie je známy.) [9]
 

Patrónmi kostola boli do roku 1835 majitelia trenčianskeho panstva – rod Illéšházyovcov. Po nich si až do roku 1910 vzorne plnili patronátske povinnosti príslušníci bankárskej rodiny Sina – ako noví majitelia panstva. Počas prvej svetovej vojny (25.10.1916) sa uskutočnila rekvirácia siedmich zvonov z farnosti. Vzhľadom na narastajúci počet veriacich sa uskutočnila prestavba kostola v roku 1921 – 1922. Stavba bola predĺžená a zväčšená. Posviacku uskutočnil novovymenovaný nitriansky biskup Dr. Karol Kmeťko 25.9.1922. [10]
 

V roku 1935 bola nadstavená veža a doplnená vežovými hodinami (na všetky štyri strany) od firmy Chýla z Ružomberku. [11] Bol zadovážený nový organ, čo si vyžiadalo zväčšenie chóru. [12]
 

Nový oltárny obraz bol nainštalovaný v roku 1936 a predstavuje sv. Martina na koni, ako obdarúva svojím pláštom žobráka (autor Michal Zverka). Na chóruse je organ z roku 1943 od firmy Guna Prešov. Vo veži sa nachádzajú štyri zvony. Najstarší a najväčší od firmy Kajetán Zadl z Trnavy (pripomína pamätný požiar z roku 1832), najmenší z roku 1894 od Pavla Ranku z Trenčína. Dva zvony – náhrada za zrekvirované – uliala firma Oktav Winter z Broumova v r. 1925 a posvätené boli J. E. Dr. Karolom Kmeťkom 25.3.1925. [13]
 

V kostole sú od roku 1964 nové moderné oltáre, hlavný a dva bočné. V hlavnej lodi sú po stranách sochy v nadživotnej veľkosti, sv. Terezka a sv. Ján Nepomucký. [14]
 

Kalich je renesančný s erbom Thurzovcov a nápisom CGTPPDA. [15]
 

Pod kostolom sú dve krypty – jedna sa nachádza pod chórom a druhá (pôvodne pred oltárom) dnes sa nachádza v strede kostola a patrila rodinám Maršovských, Ordódyovcov a Medňanských. [16]
 

Pred farskou budovou v záhrade je umiestnený pamätník s menami a dĺžkou pôsobenia kňazov, ktorí tu pôsobili dlhšie obdobie. Na budove Katolíckeho domu je umiestnená pamätná tabuľa nášmu rodákovi – jezuitovi Samuelovi Timonovi „zakladateľovi modernej uhorskej historiografie“. [17]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Vykurovanie kostola nočným elektrickým prúdom bolo zavedené v roku 1970. Od roku 2005 slúžia veriacim v prednej časti nové vykurované lavice (prvá fáza). [18]
 

Boli vymenené dvere, lavice a obnovené okná. V areáli kostola bola v roku 2011 postavená jaskyňa Panny Márie Lurdskej. [19]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Trenčianska Turná - Kostol sv. Martina biskupa foto © Jiří Fiedler 7/1972
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 299.
[2] www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 299.
[4] www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[5] www.nockostolov.sk (12.1.2014)
[6] Hlavný oltár bol neskorobarokový z druhej polovice 18. storočia, s menzou, tabernákulom a dvoma sochami anjelov. GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 299.
[7] www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[8] www.nockostolov.sk (12.1.2014)
[9 - 10] www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[11] Hodiny slúžili až do roku 2007, kedy boli nahradené novými, riadenými satelitom. www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[12] www.nockostolov.sk (12.1.2014)
[13 - 14] www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[15] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 299.
[16] www.nockostolov.sk (12.1.2014)
[17 - 18] www.trencianskaturna.sk (12.1.2014)
[19] www.nockostolov.sk (12.1.2014)
GPS
48.849882, 18.019632
48°0 50' 59.58", 18°0 1' 10.68"www.pamiatkynaslovensku.sk