Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Veľký Krtíš - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Veľký Krtýš
Lokalita
obec Veľký Krtíš, okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1770. Upravený bol v roku 1953. Stavba s halovým priestorom a plocho zakončenou nikou v hrúbke steny. Priestor je zaklenutý pruskými klenbami. [1] Vežu pristavali až v roku 1841. [2] Fasádu členia rímsy a pilastre. [3]
 

Oltár z roku 1773 je rokokovo-klasicistický so stĺpovou architektúrou a plastikami. Oltárny obraz Ukrižovaný s bočnými výjavmi: Sen Jakubov, Povýšenie medeného hada na púšti a v nadstavci Obetovanie Izáka je od Ľ. Kubányho. Kazateľnica je rokokovo-klasicistická z rokov 1770 – 1775, s postavami prorokov a volútovým baldachýnom. Rokoková drevená krstiteľnica je z čias stavby kostola, s rokajmi a naturalistickými kvetmi na nohe. Na volútach vrchnáka je súsošie Krst Krista. [4]
 

Kostol svojím vnútorným vybavením patrí medzi najkrajšie a opravami nenarušené chrámy evanjelickej cirkvi v okrese Veľký Krtíš. Sakrálny objekt bol viackrát opravovaný a jeho jednoduchý exteriér nepôsobí tak historicky ako interiér. Na kazateľnici stáli pri bohoslužbách vo Veľkom Krtíši pôsobiaci farári, ktorí sa zaradili medzi veľké osobnosti histórie slovenského národa. [5]
 

Založenie prvého evanjelického kostola okolo roku 1635 sa zdá byť síce historicky reálne, no nemožno to hodnovernými prameňmi zatiaľ potvrdiť. Prvýkrát sa kostol v prameňoch spomína až v rokoch 1688 - 1694, kedy je doložené jeho patrocínium, Narodenie Panny Márie. Je azda preto správnejšie konštatovanie, že evanjelický kostol vo Veľkom Krtíši stál už v polovici 17. storočia. [6]
 

V kanonickej vizitácii okolo roku 1730, ktorú vykonal ostrihomský sufragán a novohradský archidiakon Žigmund Berényi sa uvádza, že vraj krtíšsky kostol postavili z podnetu vtedajších majiteľov Šóšovcov. Nasvedčovali by tomu aj insignie rodiny zachované podľa vizitačného záznamu na vtedajšom oltári. Oltár dal urobiť v roku 1639 Štefan Šóš z Poltára, ako o tom svedčí latinský nápis v neskoršej kanonickej vizitácii z roku 1876 (PRIOREM ARAM ANNO 1639 POSUERAT STEPHANUS SOOS DE POLTAR). [7]
 

V tom čase sa v kostole okrem sakristie a krstiteľnice pod kostolnou klenbou nachádzal ešte chór, kríž so Spasiteľom a zvonica s tromi zvonmi. Z nich najväčší mal latinský nápis: HANC CAMPANAM DEDICAT ECCL. N. KURTOSIENSI G.D.S. SOOS DE POĽT. MISCI. ET GAR. S.C.R.M. EOUES AU. UNA CUM CONJ. ANNA BALOGH IN LAUD. ET GLOR. DNO DEO 1639. RENOVATA ANNO 1776. ALTERA VICE 1839. Stredný zvon bol odliaty v roku 1736 Benjamínom Štefanom z Lučenca (PUSA BENJAMINŮM STEPHANIDES LOSONCINI; HAEC CAMPANA PRIMŮM ANNO D. 1736 PUSA. RENOVATA EST ANNO D. 1804 PER ECCL. N. KUR-TOSIENSEM. Sub Insp. L.D. Balthasaro Csemitzky. Stefano Jan V.D. Min.). Malý zvon bol vyhotovený v čase pôsobenia farára Jakuba Gótsa ("In Glóriám et Plonorem Dei Anno 1707" v prostriedku: Hoc opus erexit Coetus Nagy Kurtosiensis die Junii 22. fusa existente Reverendo Jacobo Góts). [8]
 

Ani vnútorné vybavenie kostola nevykazovalo väčšie bohatstvo. V kostole vizitátor našiel jeden medený kalich, misku a jednu v koži viazanú modlitebnú knihu. [9]
 

Na všetkých miestach, kde žilo viac ako 100 evanjelických rodín si mohli obyvatelia vytvoriť vlastný cirkevný zbor. Krtíšania túto možnosť využili už skôr a vďaka obetavosti cirkevníkov postavili začiatkom 70. rokov 18. storočia na mieste starého kostola nový chrám. Na jeho stavbu prispeli finančne i patróni kostola a mecenáši ev. cirkvi Juraj Ambrózi a Samuel Ambrózi ako aj ďalší miestni zemepáni Daniel Tiháni, Krištof Horváth, Baltazár Čemický, Karol Šándor, Valentín Kopčáni, Juraj Benický a Samuel Plachý. V roku 1773 venoval kostolu Daniel Tiháni s manželkou Barborou Balogovou nový oltárny obraz znázorňujúci Ukrižovaného Krista s bočnými výjavmi (oltár mal latinský nápis: HANC ANNO 1773 DEO DICAVIT DANIEL TIHANY CUM CONJUGE BARBARA BALOG de ÓCSA). V tom istom roku pribudla do kostola nová kazateľnica s podobizňami štyroch evanjelistov, ktorú nechal vyhotoviť Karol Šándor a organ od Martina Podkonického zo Zvolena, ktorý objednal Michal Šreter s manželkou a priateľmi. O dva roky neskôr nechal Ján Plachý s manželkou Júliou Meškovou vyhotoviť novú krstiteľnicu. [10]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Veľký Krtíš - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 9/2013Veľký Krtíš - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 393.
[2] www.velky-krtis.sk (8.9.2017)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 393.
[5 - 10] www.velky-krtis.sk (8.9.2017)
Bibliografia
www.velky-krtis.sk
GPS
48.205358, 19.343851
48°12'19.3"N 19°20'37.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk