Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
antropológia
- ide o najstarší vedný odbor, z ktorého sa neskôr oddelila kultúrna antropológia (Amerika) a sociálna antropológia (Západná Európa)
 

- vedecký smer, ktorý považuje etnológiu za jeden z odborov vedy o človeku a v rámci nej existuje etnológia ako samostatný predmet.
 

Antropológia je vždy zastrešovateľ ostatných vedných predmetov = etnológie, etnografie, ...
 

- je to veda o človeku – západná veda, ktorá sa na Slovensku začala širšie orientovať na prelome 20. a 21. storočia. Má samostatné smery – napr.: filozofická antropológia – súčasťou je filozofia, fyzická – záležitosť prírodovedcov, prehistorická – vznik a vývoj človeka, spôsob života človeka v praveku.
 


 

kultúrna antropológia - vedná disciplína, zaoberajúca sa porovnávacím štúdiom kultúr - ľudských spoločností a spoločenstiev z diachrónneho (historického) a synchrónneho hľadiska. Študuje pôvod a dejiny kultúr, ich vznik a vývoj, ako aj ich súčasnú štruktúru a funkcie. Na jednej strane študuje vzájomné vzťahy kultúrnych javov a kultúrnych komplexov v určitej lokálnej a dejinnej súvislosti a na druhej strane skúma všeobecný vývoj kultúr v celosvetovom rámci. Využíva komparatívnu metódu. Tradičnou oblasťou záujmu kultúrnej antropológie sú kmeňové kultúry najmä indiánske. Posledných 40 rokov jej predstavitelia venujú pozornosť výskumu tzv. vyspelých kultúr v Amerike, Ázii a v Európe. Je to americký model.
 


 

sociálna antropológia – vedná disciplína zaoberajúca sa porovnávacím štúdiom kultúr ľudských spoločností a spoločenstiev, predovšetkým na základe analýzy a interpretácie ich sociálnej organizácie. Vo Veľkej Británii sa tento vedný odbor chápal ako „porovnávacia sociológia primitívnych spoločností“. Pre sociálnu antropológiu je charakteristický celostný pohľad na skúmané spoločenstvá či spoločnosti a dôraz na výskum sociálnych štruktúr a systémov, ktoré sa považujú za určujúce pre vznik a vývoj kultúry. Práce sociálnych antropológov sú pritom prevažne zamerané na analýzu a vysvetľovanie príbuzenských systémov (manželstvo, rodinné a príbuzenské vzťahy a pod. ) politickej, ekonomickej a náboženskej organizácie. Je to západoeurópsky model. Okrem ozrejmenia všeobecných zákonitosti fungovania a vývoja kultúr patrí k najdôležitejším prínosom sociálnej antropológie utvorenie špeciálnej metodiky terénneho výskumu.
 www.pamiatkynaslovensku.sk