Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
archeologické nálezisko
topograficky vymedzené územie s odkrytými alebo neodkrytými archeologickými nálezmi v pôvodných nálezových situáciáchwww.pamiatkynaslovensku.sk