Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ardanovce - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ardanovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorogotický kostol z roku 1503. Zbarokizovaný bol v roku 1705. V rokoch 1753 – 1754 pristavali západnú časť s vežou a celý priestor zaklenuli. Z gotickej stavby zostali iba obvodové múry jednoloďovej dispozície v presbytériu s polygonálnym uzáverom. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami a loď krížovou hrebienkovou klenbou. Stavba má hladké fasády so segmentovými oknami, v priečelí je kazulové okno. Veža so štítmi je zakončená baňou. Krstiteľnica je gotická kamenná z 15. storočia, zamurovaná v stene kostola. Náhrobná doska je z roku 1707. [1] V dlažbe kostola boli umiestnené náhrobné dosky, ktoré označovali hroby miestnych zemanov. [2] Zvony sú z rokov 1846, 1851 a 1889. Kalich je zo začiatku 18. storočia. [3]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ardanovce – Kostol sv. Michala (č. ÚZPF 131/0) – čiastkový architektonicko-historický výskum okenného otvoru na západnej fasáde - rok 2011. Autor: Mgr. Denis Haberland. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Ardanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Jiří Fiedler 7/1972Ardanovce - Kostol sv. Michala archanjela foto © Roman Hraška 9/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 21.
[2] www.ardanovce.ocu.sk (29.4.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 21.
[4] www.pamiatky.sk (5.11.2014)
GPS
48.534698, 17.904134
48°32'04.9"N 17°54'14.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk