Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Báb - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Báb, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1721 na mieste staršieho sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1559. Jednoloďová pozdĺžna stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelie vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami, medziklenbové pásy dosadajú na rímsy pilastrov. Fasády sú členené farebne odstupňovaným lizénovým rámovaním. Nad vstupným portálom je veľké barokové kazulové okno. Na hlavnej fasáde sú bočné výklenky so sochami sv. Petra a Pavla z rokov 1720 – 1730. [1]
 

Hlavný oltár je klasicistický s pilastrovou architektúrou, v strede s obrazom sv. Imricha pred Pannou Máriou. Bočné oltáre Piety a sv. Jána Nepomuckého sú rokokové, architektonicky totožne riešené, v strede pilastrovej architektúry majú obraz svätca. Kazateľnica je rokoková z polovice 18. storočia, na parapete s reliéfom zo života Krista z okruhu Godeho dielne. [2]
 

Prvá známa písomná zmienka o obci Báb sa nachádza v listine, ktorú napísal ostrihomský arcibiskup Martírius v roku 1156. V nej sa píše, že vo svojom katedrálnom chráme dal vyhotoviť oltár ku cti Panne Márie a nariadil svojim kanonikom, aby sa každý deň pri tomto oltári modlili. Okrem toho, aby každú sobotu slúžili pri oltári slávnostnú svätú omšu. Za tieto služby by kanonici dostávali desiatky. Po dohode s kráľom Gejzom II. bolo určených 70 obcí (farností), medzi ktorými sa spomína aj Báb, z ktorých by vyberali desiatky pre kanonikov. [3]
 

Báb sa v listine spomína ako farnosť a ako majetok Nitrianskeho hradu. Neskôr kráľ daroval Báb trnavskému mešťanovi Conchovi. Listina je uložená v archíve ostrihomskej kapituly. Kostol v Bábe je zasvätený sv. Imrichovi synovi sv. Štefana. Okolo kostola bol cintorín. Po nájazdoch Tatárov bola obec vypálená a vyvraždená. V neskoršom dejinnom slede sa spomína filiálka Ujlaku (Veľké Zálužie) a potom v roku 1834 už ako farnosť s filiálkami Rumanová, Pusta Kert / P. Sady. Posledným patrónom kostola i farnosti bol Alexander Strasser. Obyvateľstvo obce bolo vo väčšine rímskokatolíckej konfesie. V obci žila tiež komunita Židov, ktorá mala svoju modlitebňu a kúpele. [4]

Pamiatková ochrana
Generálna oprava kostola sa uskutočnila v roku 1960. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha (socha sv. Petra v nike priečelia) foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha (socha sv. Pavla v nike priečelia) foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Jana Lacková 6/2017Báb - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 7/2022Báb - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 7/2022Báb - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 7/2022Báb - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 7/2022Báb - Kostol sv. Imricha foto © Ľuboš Repta 7/2022Báb - Kostol sv. Imricha (socha sv. Pavla v nike priečelia) foto © Ľuboš Repta 7/2022Báb - Kostol sv. Imricha (socha sv. Petra v nike priečelia) foto © Ľuboš Repta 7/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 22.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 22.
[3 - 5] www.obecbab.sk (15.5.2016)
Bibliografia
www.obecbab.sk
GPS
48.308892, 17.866925
48°18'32.0"N 17°52'00.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk