Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bánov - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bánov, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne klasicistický kostol z roku 1842. Prestavaný bol v 20. storočí. Je to trojloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý plackami. Fasády sú členené lizénovým rámovaním, polkruhovými a termálnymi oknami. [1] Veža so skosenými hranami je zakončená ihlancom.
 

V interiér je obraz Panny Márie z polovice 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína v inventári kostola barokový kalich z roku 1713. [3]
 

V historických zápisoch z roku 1038 sa píše o existencii „Bankezu ecclesiastica“. Z toho vyplýva, že v obci bola farnosť, alebo aspoň kostol. Zo zápisov z roku 1113 je zrejmé, že Bankeszi a Kiskeszi patrili v tom čase do šurianskej farnosti. V zázname z roku 1274 sa spomína existencia Kostola sv. Michala. V Series Parochiarum z roku 1332 sa píše o bánovskom farárovi menom Nicolaus de Guscu. [4]
 

Farnosť Bánkeszi vznikla v roku 1787. Vo farnosti bol kostol zasvätený sv. Michalovi. Podľa údajov z kanonickej vizitácie zo šurianskej fary z roku 1782 stál uprostred cintorína malý kostol. Základy mal z kameňa i tehly, múry z pálenej a nepálenej tehly. Veža bola primerane vysoká, povala drevená, chór stál na drevených stĺpoch. Strecha bola pokrytá dreveným šindľom. Počas tureckých vpádov bol kostol premenený na vojenskú zbrojnicu. Po vyhnaní Turkov bol kostol opäť vysvätený, no ani generálna oprava mu nepomohla. Na mieste starého oltára dali postaviť veľký drevený kríž, ktorý bol neskôr nahradený krížom kamenným. Aj keď bol kostol znovu opravený a vysvätený, nespĺňal potreby veriacich. Kostol stál na dnešnom starom cintoríne v miestach, kde dnes stojí kríž. [5]
 

Nový kostol sa začal budovať v čase pôsobenia farára Jána Goczmana. Na stavbu kostola sa použil i materiál zo starého kostola. Chýbajúci materiál získali z náboženskej istiny a zbierok obyvateľov. Tehlu na výstavbu obyvatelia sami vypálili na pozemku Vincenta Palacku pri hradskej. Vysviacka kostola sa konala 9.septembra 1842. Nový kostol bol jednoloďový, ale i tak vyhovoval potrebám veriacich viac, ako ten starý. Prvú omšu tu slúžil komjatický farár Karol Kyselbork a slávnostným kazateľom bol komjatický kaplán Andrej Caban, významný národný buditeľ. Vo veži kostola boli osadené tri zvony. Svätyňa i interiérové prvky v kostole boli obnovené v polovici 50. rokov 20. storočia. [6]
 

Už za ďalšieho farára Michala Kellera, bol kostol zrenovovaný. V roku 1863 bol vyzdvihnutý na vežu kostola kríž. V tom čase bola postavená tiež nová budova fary (stará fara, stála v miestach kde je dnes socha Srdca Ježišovho). [7]
 

V roku 1928 sa veriaci farnosti a farár Ivan Molnár rozhodli kostol rozšíriť a pristavili dve bočné lode. [8]
 

V centre svätyne nad hlavným oltárom je zavesený oltárny obraz patróna kostola svätého Michala archanjela, ktorý namaľoval budapeštiansky maliar Jozef Berky v roku 1860. Tento obraz bol reštaurovaný v polovici 90. rokov 20. storočia. Pôvodný oltár, pravdepodobne drevený, sa nezachoval. Súčasný mramorový oltár bol zhotovený v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. V tom období bola zrealizovaná aj mramorová krstiteľnica, bohostánok a kazateľnica. Na múre za oltárom je plastická výzdoba – dvanásť anjelov, vyhotovených z bieleho mramoru. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila po druhej svetovej vojne. Iniciátorom bol farár-dekan Ľudovít Szabó. Dokončila sa počas účinkovania farára-dekana Ladislava Antalíka. Previedla sa prestavba svätyne, drevený oltár s bohostánkom nahradil oltár z mramoru a kostol bol vymaľovaný a dostal novú fasádu. [10]
 

V roku 1990 sa zaviedlo do kostola kúrenie. [11]
 

Generálna oprava kostola bola urobená za pôsobenia farára Ľubomíra Havrana. Opravila sa strecha, odizolovali sa múry, aby nevlhli a objekt dostal novú maľovku i dlažbu. [12]
 

Súčasná farská budova bola postavená okolo roku 1860. V rokoch 2003 - 2004 bola vykonaná generálna oprava vnútorných priestorov budovy. V jeseni roku 2010 dostala fara novú fasádu. [13]
 

1942 Ľudovít Szabo počas druhého pôsobenia v Bánove začal obnovovať kostol. Generálnou opravou a obnovou prešla hlavne svätyňa. Bol vybudovaný nový oltár s bohostánkom. [14]
 

1951 - 1991 Ladislav Antalík bol jedným z najdlhšie pôsobiacich kňazov vo farnosti. Po svojom príchode dokončuje opravu kostola. Bola dokončená svätyňa, vymaľovaný interiér, postavený bol nový organ. Neskôr je obnovená aj fasáda. Na konci jeho pôsobenia sa v kostole buduje kúrenie. [15]
 

1991 - 2001 Ľubomír Havran sa okrem duchovnej obnovy zaslúžil aj o obnovu hmotného majetku. Z darov veriacich bol opäť kompletne obnovený kostol. [16]
 

2001 - 2013 Patrik Adam sa zaslúžil o obnovu farskej budovy, nového osvetlenia a ozvučenia v kostole. [17]
 

2013 - 2018 Dušan Argaláš popri sviatostnej a farskej pastorácii, vydávaní farských kalendárov bol tiež činný i na poli obnovy viacerých diel. V spolupráci s obcou a farníkmi sa pričinil o mnohé vykonané práce počas jeho päťročného pôsobenia vo farnosti:
 

• úprava kostolného areálu a vydláždenie zámkovou dlažbou farského dvora (október/2013)
 

• generálna obnova kúrenia vo farskej budove spojená s montážou nového kotla (máj/2014)
 

• generálna obnova kúrenia v kostole s montážou nového kotla a výmena všetkých radiátorov (október/2014)
 

• oprava celej strechy kostola – jej úchytov (potrebná by bola výmena strechy) (júl/2015)
 

• inštalácia novej sochy Panny Márie Kráľovnej v kostolnom areáli (22.8.2015)
 

• kompletná interiérová výmaľba kostola (október/2015 – február/2016)
 

• celková obnova oboch bočných oltárov Božského Srdca Ježišovho i Fatimskej Panny Márie (február/2016)
 

• rozsiahla renovácia kostolného organu (január – február/2016) spojená neskôr s výmenou ventilátora (marec/2018)
 

• obnova starej sakristie a výmaľba zadných vnútorných priestorov kostola a veže (máj/2016)
 

• celková obnova všetkých 23 sôch a troch krížov v kostole a na fare (máj/2016 – máj/2018)
 

• inštalácia nového automatického elektrického riadenia kostolných zvonov (august/2017) [18]
 


 

Kostol nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 30.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 30.
[4 - 8] http://banov.fara.sk/ (16.5.2016)
[9] www.banov.sk/zivot-v-obci/tradicie-ludovej-kultury/kostol-sv-michala-archanjela/ (21.7.2023)
[10 - 13] http://banov.fara.sk/ (16.5.2016)
[14 - 18] www.banov.sk/zivot-v-obci/tradicie-ludovej-kultury/kostol-sv-michala-archanjela/ (21.7.2023)
Bibliografia
www.banov.sk
GPS
48.044941, 18.194477
48°02'41.8"N 18°11'40.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU



www.pamiatkynaslovensku.sk