Galérie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História
Stredoslovenská galéria je regionálnou galériou s programovým zameraním na prezentáciu, výskum a tvorbu zbierky moderného a súčasného umenia. [1]
 

Galéria vznikla 1. 9. 1956 vyčlenením z Krajského vlastivedného múzea ako Krajská galéria. [2] V roku 1958 dostala prvého stáleho pracovníka, základný zbierkový fond 145 diel a svoj vystavný priestor. [3] V roku 1960 prešla pod správu mesta ako Mestská galéria v Banskej Bystrici. V roku 1963 bola pod názvom Oblastná galéria pričlenená ku Krajskému stredisku štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici. Od roku 1991 do roku 2007, s prestávkou v rokoch 1998 – 1999, kedy bola ako Banskobystrické štátne kultúrne centrum v správe Krajského úradu, vykonávala galéria svoju činnosť pod názvom Štátna galéria v Banskej Bystrici. V roku 2006 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky delimitovalo galériu pod Banskobystrický samosprávny kraj ako Stredoslovenskú galériu. [4]
 

V aktuálnej odbornej pôsobnosti galéria kladie dôraz na výskumnú, výstavnú, zbierkotvornú a edukačnú činnosť. Galéria sa od konca 60-tych rokov 20. storočia špecializovala aj na výskum a prezentáciu umeleckej grafiky. Umenie grafiky druhej polovice 20. storočia na Slovensku je v zbierke galérie zastúpené takmer v komplexnej podobe. [5]
 

Výstavná činnosť galérie je realizovaná v troch samostatných objektoch situovaných v centre mesta. Krátkodobé výstavy sa pripravujú v budove bývalej radnice Praetoriu a v Bethlenovom dome, ktorý je zároveň administratívnym sídlom galérie. [6]
 

V roku 1994 bola v priestoroch pôvodnej rodinnej vily umelca verejnosti sprístupnená Stála expozícia Dominika Skuteckého. Expozícia je od roku 2008 postupne (v plánovaných etapách) modernizovaná vďaka podpore grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ako aj zriaďovateľa Stredoslovenskej galérie. Cieľom modernizácie je zabezpečiť dôstojnú a zároveň atraktívnu prezentáciu diela tohto významného maliara, a to pravidelným zlepšovaním a zinteraktívňovaním komunikácie expozície s návštevníkom. Zároveň sa modernizácia zameriava na rozšírenie stálej expozície o simuláciu Skuteckého ateliéru v jeho pôvodných priestoroch podľa dochovaných dobových dokumentov maliarovej tvorby. V neposlednom rade je cieľom galérie v priestoroch expozície predstavovať formou výpožičiek i menej známe, doposiaľ neodprezentované diela umelca. Zatraktívňovanie Stálej expozície D. Skuteckého sa vzťahuje aj na starostlivosť o priľahlú záhradu, ktorá sa v roku 2011 vyhlásením Pamiatkového úradu Slovenskej republiky stala súčasťou národnej kultúrnej pamiatky vedenej pod názvom Vila s areálom. [7]
 

Zbierkotvorná činnosť galérie je každoročne napĺňaná predovšetkým vďaka darom autorov ako aj nákupom. Finančné prostriedky na realizáciu akvizícii galéria získava najmä prostredníctvom grantovej podpory prevažne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. [8]
 


 


 

Názvy galérie od roku 1956 [9]
 

1956 – 1960 Krajská galéria
 

1960 – 1963 Mestská galéria
 

1963 – 1991 Oblastná galéria
 

1991 – 1998 Štátna galéria v Banskej Bystrici
 

1998 – 1999 Banskobystrické štátne kultúrne centrum
 

1999 – 2007 Štátna galéria v Banskej Bystrici
 

2007 Stredoslovenská galéria
 


 

Galéria spravuje, umenovedne a prezentačne využíva takmer 14 000 zbierkových predmetov z oblasti výtvarného umenia prevažne 20. storočia. Rozsah zbierky umeleckej grafiky je v rámci zbierok galérie najväčší a aj najkomplexnejší. Obsahuje takmer 9 000 grafických diel. [10]
 

Medzi regionálnymi galériami na Slovensku má galéria v Banskej Bystrici najdiferencovanejšiu tvorivú koncepciu. V štruktúre jej výstavnej, výskumnej a zbierkotvornej činnosti sú tri svojbytné celky: umenie regiónu a slovenské umenie, slovenské grafické umenie a zahraničné grafické umenie. Je ojedinelá 30 rokov svojou špecializáciou na umeleckú grafiku (slovenskú a zahraničnú) a programom zameraným na súčasné umenie. [11]

Expozície
Bethlenov dom
 

Praetórium
 

Vila Dominika Skuteckého

Kontakt
Stredoslovenská galéria
Dolná 8
975 90 Banská Bystrica
Prístup
Nachádza sa v centre mesta.
Fotogaléria
Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria  foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria  foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria  foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria  foto © Jana Lacková 4/2015Banská Bystrica - Stredoslovenská galéria  foto © Jana Lacková 4/2015
Poznámky
[1 - 2] www.ssgbb.sk (15.8.2013)
[3] www.muzeum.sk (15.8.2013)
[4 - 9] www.ssgbb.sk (15.8.2013)
[10 - 11] www.muzeum.sk (15.8.2013)
Bibliografia
VYSKUPOVÁ, Martina: ZRENOVOVANÉ – Stála expozícia Dominika Skuteckého v jeho rodinnej vile v Banskej Bystrici. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 4, s. 22 – 27.
www.ssgbb.sk
www.banskabystrica.sk
GPS
48.734346, 19.143692
48.734346, 19.143692
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk