Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Bystrica - Stredoslovenské múzeum
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História
História múzea sa začala písať už v roku 1889, kedy mestská rada Banskej Bystrice, na návrh dr. Štefana Holescha, na zasadnutí 12. júla 1889 odsúhlasila vznik Mestského múzea. Na základe tohto rozhodnutia boli v úradných miestnostiach mesta historické predmety z mestského archívu sprístupnené verejnosti. V archíve sa nachádzali predmety spojené s históriou mesta. Kópia zápisnice zo zasadania Mestskej rady je každoročne v tento deň sprístupnená návštevníkom múzea. V roku 1893 vytvorili mešťania na podporu Mestského múzea múzejnú komisiu - Banskobystrickú historickú a archeologickú spoločnosť, na čele s Júliusom Csesznakom, starostom mesta. V tom roku bolo Mestské múzeum premiestnené do budovy vedľa Petermannovej veže (asanovanej v 30. rokoch 20. storočia), ktorá predtým slúžila ako byt strážcu hradnej veže. V roku 1907 sa v meste začalo s obnovou Matejovho domu v areáli hradu, ktorý sa mal stať reprezentatívnou budovou mesta, určenou pre Mestské múzeum. Finančné prostriedky na túto náročnú rekonštrukciu získali nadšenci, členovia Historickej a archeologickej spoločnosti, jednak zo zdrojov vtedajšej uhorskej vlády, podstatnú časť však poskytlo mesto. 17. októbra 1909 bola v tomto dome slávnostne otvorená prvá mestská múzejná expozícia, inštalovaná pod odborným vedením Kornela Divalda, vtedajšieho zmocnenca Hlavného inšpektorátu pre múzeá a knižnice v Uhorsku. Bola umiestnená na štyroch poschodiach - na prvom mineralogická a etnografická zbierka, na druhom historická a kultúrno-priemyselná zbierka, na treťom kultúrno-historická a numizmatická a na štvrtom pamiatky z cirkevného života. Múzeum do roku 1909 vlastnilo okolo 2500 rôznych zbierkových predmetov a okrem toho zbierky mineralogické a numizmatické. [1]
 

Kornel Divald napísal v roku 1909 prvého sprievodcu po Mestskom múzeu „Beszterczebánya múzeum kalauza“. S počiatkami múzea sa spájajú mená významných osobností banskobystrického kultúrneho života, akými boli Jozef Schweng, dr. Štefan Holesch, dr. Samuel Bothár, prof. Emil Jurkovich a Karol Kiszely. [2]
 

Popri predmetoch z mestského archívu tvorili základ múzejných zbierok hlavne dary mešťanov mesta a cirkevných hodnostárov. Do múzea daroval predmety prírodovedného charakteru aj známy český cestovateľ Emil Holub a tiež Imrich Bende, bystrický biskup. Tie sa mali spolu s Bothárovou zbierkou minerálov a rôznych druhov prírodnín stať základom prírodovednej časti múzea. Avšak pre nedostatok miesta tieto zoologické a botanické zbierky rozdelili medzi banskobystrické školy. [3]
 

Rozvoj múzea pokračoval aj po druhej svetovej vojne. V roku 1958 bola expozícia vtedy už Krajského múzea otvorená v zrekonštruovanej budove Thurzovho domu. V Matejovom dome bol zriadený depozitár múzea. V roku 1970 sa zmenil názov múzea z Vlastivedného na Stredoslovenské múzeum. V roku 1973 bola Stredoslovenskému múzeu pridelená budova Tihányiovského kaštieľa v Kráľovej, v ktorej bola roku 1989 pri príležitosti osláv storočnice múzea otvorená prírodovedná expozícia. [4]
 

O význame múzea už od jeho vzniku svedčí fakt, že sa zúčastňovalo najvýznamnejších kultúrnych podujatí. V roku 1896 Miléniovej výstavy v Budapešti, v roku 1900 na Svetovej výstave v Paríži vystavovalo 22 reprezentačných predmetov. V roku 1937 sa zúčastnilo na výstave Staré umenie na Slovensku, v roku 1939 na Svetovej výstave v New Yorku. Cez druhú svetovú vojnu prezentovalo múzeum svoje zbierky na výstave v nemeckom Stuttgarte. V roku 1955 sa múzeum podieľalo na oslavách 700. výročia mesta. Výstava Banská Bystrica 700 rokov mestom mala neobyčajný úspech. [5]
 

V roku 2005, pri príležitosti 750. výročia, múzeum pripravilo výstavu Za živa v Bystrici, po smrti v nebi. Sprístupnila návštevníkom najvýznamnejšie artefakty z minulosti slobodného kráľovského mesta. [6]
 

V súčasnosti je Stredoslovenské múzeum regionálna inštitúcia s komplexnou dokumentáciou vývoja spoločnosti a prírody v Banskobystrickom kraji. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje, ochraňuje a sprístupňuje zbierkové predmety ako súčasť kultúrneho a prírodného dedičstva. Neodmysliteľnou súčasťou poslania múzea je prezentačná a výchovno-vzdelávacia činnosť (tvorba výstav, usporadúvanie vzdelávacích podujatí, prednášok a seminárov) venovaná širokej odbornej i laickej verejnosti so zvláštnym zreteľom na školopovinnú mládež. [7]

Expozície
STREDNÉ SLOVENSKO OD PRAVEKU PO 20. STOROČIE
 

Spoločenskovedné zbierky v Thurzovom dome tvoria nezastupiteľnú časť fondu Stredoslovenského múzea. Dokumentujú minulosť mesta Banská Bystrica a Banskobystrického kraja. Do spoločenskovedného fondu patria predmety archeologické, historické, umelecké, numizmatické a etnografické. V archeológii sa nachádzajú predmety reprezentujúce rôzne kultúry z územia Slovenska od praveku až po novovek. História obsahuje jednu z najväčších zbierok zbraní na Slovensku, cechové predmety, predmety viažuce sa k baníctvu, zbierku keramiky, skla, zástav atď. Výtvarné umenie je zastúpené sakrálnymi plastikami a obrazmi; nachádzajú sa tu portréty významných osobností a veduty, ktoré zobrazujú Banskú Bystricu a ďalšie mestá, tak, ako vyzerali v minulosti. V numizmatike sa nachádzajú rímske mince, mince stredoveké a novoveké, ale aj medaily. Etnografia je zastúpená ľudovým textilom, rôznymi typmi odevov a krojov, keramikou, predmetmi dennej potreby, ľudovým výtvarným umením – sklomaľbami, plastikami atď. [8]
 

Spoločenskovedné zbierky sú reprezentované v stálej expozícii Stredné Slovensko od praveku po 20. storočie, ktorá je umiestnená v Thurzovom dome. Súčasťou expozície je ZELENÁ MIESTNOSŤ V THURZOVOM DOME so vzácnou nástennou maľbou z konca 15. storočia. Raz vidieť je viac, ako stokrát o tom počuť. Miestnosť je nevyhnutné vidieť, pretože ide o silný zážitok. [9]
 


 

PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA
 

Prírodovedné oddelenie múzea vzniklo v roku 1972 a od roku 1989 sídli v pamiatkovo chránenej budove Tihányiovského kaštieľa v Radvani. Expozícia je tematicky členená do ôsmich výstavných miestností, z ktorých každá poskytuje prostredníctvom zastúpených živočíchov, rastlín, hornín, nerastov a skamenelín obraz o prírode ôsmich celkov bývalého stredoslovenského kraja. Počet 2400 exponátov, množstvo fotografií a schém predstavuje typické ukážky najvýznamnejších prírodných a umelých ekosystémov. Názorné naznačenia väzieb medzi jednotlivými prvkami ekologických systémov návštevníkom umožňujú pochopiť základné princípy ich fungovania. Účelom expozície je nielen pomôcť jej návštevníkom naučiť sa rozoznávať i menej známe druhy hornín, nerastov, rastlín a živočíchov (stavovce, bezstavovce), ale aj rozšíriť si vedomosti z oblasti ekológie a ochrany prírody. Expozícia je koncipovaná na celú škálu environmentálnych problémov od prezentácie diverzity druhov cez charakteristiku chránených území až po ukážky zdrojov devastácie prírodného prostredia. Expozičná miestnosť venovaná prírode Tatier ponúka možnosť prehrať si hlasy vystavených živočíchov. [10]
 


 

EXPOZÍCIA GOTICKEJ PLASTIKY A MAĽBY
 

Nová stála expozícia predstavuje 2863 zbierkových predmetov zo zbierok Stredoslovenského múzea. V Matejovom dome vznikla klenotnica s najvzácnejšími zbierkami, archeológia s replikou slovanskej polozemnice a zbierkou stredovekých kachlíc, zbrojnica prezentuje zbierku chladných zbraní. Nachádzajú sa tu miestnosti venované významným banskobystrickým osobnostiam a starostom, bohatú históriu remesiel prezentuje vyše 700 zbierkových predmetov. Expozícia gotickej plastiky a maľby predstavuje unikáty slovenského i európskeho významu. Expozícia je ozvučená hudbou banskobystrických autorov a je v nej využitá audiovizuálna prezentácia a počítačová technika. [11]

Kontakt
Administratívna budova
Námestie SNP 3755/4A
974 01 Banská Bystrica

Expozícia v Thurzovom dome
Námestie SNP 4
974 01 Banská Bystrica

Expozícia v Matejovom dome
Námestie Štefana Moysesa 20
974 01 Banská Bystrica

Expozícia v Tihányiovskom kaštieli
Radvanská 27
974 01 Banská Bystrica
Poznámky
[1] www.ssmuzeum.sk (12.1.2016)
[2] Múzeum pre verejnosť okrem možnosti navštíviť stálu prírodovednú expozíciu Príroda stredného Slovenska pravidelne pripravuje vlastné odborné výstavy. V audiovizuálnej sále múzea sa premietajú filmy pre žiakov a študentov, uskutočňujú sa prednášky, špecializované semináre pre učiteľov, premietanie diapásiem a diskusie na rôzne témy týkajúce sa problémov ochrany prírody. www.ssmuzeum.sk (12.1.2016)
[3 -11] www.ssmuzeum.sk (12.1.2016)
GPS
48.735183, 19.145522
48°44'06.7"N 19°08'43.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk