Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum
Lokalita
obec Banská Štiavnica, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História
V roku 2015 uplynulo presne 115 rokov odvtedy, čo boli položené základy Slovenského banského múzea založením Mestského múzea v Starom zámku v Banskej Štiavnice. Múzeum je jediné svojho druhu na Slovensku a súčasne múzeum, ktoré podáva komplexný obraz a predstavu o jednom z najvýznamnejších odvetví ľudskej činnosti – baníctve a príbuzných odvetviach. [1]
 

Je všeobecne známa skutočnosť, že baníctvo na Slovensku bolo v minulosti naozajstnou svetovou veľmocou, banská ťažba drahých a farebných kovov, banská veda, technika a školstvo preslávili Slovensko a zvlášť Banskú Štiavnicu na celom svete. Z tohto vyplývalo, že vznikla inštitúcia, ktorá bola dôstojným pamätníkom týchto svetoznámych tradícií. Cesta k jej profilovaniu však nebola krátka, jednoduchá a bez peripetií. Založenie Mestského múzea v Starom zámku dňa 1. júla 1900 bolo prvým krokom. Inštitúcia po svojom vzniku začala pod vedením prof. Vojtecha Bakera v rokoch 1921 – 1941 systematicky zbierať, ochraňovať, dokumentovať a prezentovať pamiatky materiálnej kultúry viažúcich sa k histórii Banskej Štiavnice. Druhým významným krokom bolo založenie Štátneho banského múzea Dionýza Štúra 22. mája 1927 v niekdajšej budove banského súdu (Berggericht), na Námestí sv. Trojice 6. Mimoriadny rozvoj zaznamenalo múzeum pod vedením RNDr. Františka Fialu v rokoch 1928 – 1939. Bolo to prvé múzeum svojho druhu v Československu a až do vzniku Vysokej školy technickej v Bratislave aj jediná geologická inštitúcia na Slovensku. Obidve múzeá prešli v ďalšom vývoji zložitým obdobím. Kým Štátne banské múzeum Dionýza Štúra si svoj obsah zachovalo, Mestské múzeum prešlo viacerými zmenami. Najprv malo charakter mestského, neskôr župného, opäť mestského múzea, až v roku 1960 vzniklo Vlastivedné múzeum, ktoré sa dňom 1. apríla 1964 spojilo s ďalším múzeom do Banského múzea s celoslovenskou pôsobnosťou (od roku 1967 dostalo názov Slovenské banské múzeum pod priamou správou Povereníctva SNR pre školstvo a kultúru). V ďalšom období múzeum prešlo organizačnými zmenami. Patrilo pod priame riadenie Ministerstva kultúry, bolo súčasťou Slovenského národného múzea v Bratislave, opäť patrilo pod priame riadenie Ministerstva kultúry, v rokoch 1996 – 1998 bolo súčasťou Podsitnianskeho kultúrneho centra v Banskej Štiavnici až nakoniec sa dňom 1. januára 1999 dostalo pod priame riadenie Ministerstva životného prostredia SR. Múzeum tak dostalo konečne adekvátne postavenie vzhľadom na jeho špecifičnosť, jedinečnosť a význam z celonárodného i medzinárodného hľadiska, ale aj vzhľadom na predpoklady jeho ďalšieho rozvoja. [2]
 

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici je špecializovanou organizáciou, ktorá cieľavedome zhromažďuje, vedecky a odborne spracováva, využíva a sprístupňuje hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja baníctva, príbuzných banských odborov, geológie, ochrany nerastov, vývoja banských miest a oblastí na Slovensku osobitne Banskej Štiavnice ako svetového kultúrneho prírodného dedičstva a Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Múzeum je príspevkovou organizáciou v priamom riadení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Múzeum bolo zriadené Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky z 1.januára 1999 číslo 1/1999-5.3. Múzeum získava, zhromažďuje, vedecky a odborne spravuje, ochraňuje a kultúrno-výchovne využíva hmotné dokumenty o vývine baníctva, dokumenty z oblasti mineralógie, geológie s celoslovenskou pôsobnosťou, ako aj technické exponáty spojené s banskou činnosťou. Dokumentuje históriu Banskej Štiavnice a jej okolia. Plní funkciu metodického centra v oblasti histórie, dokumentácie a prezentácie baníctva, mineralógie a geológie. Buduje a odborne spracováva zbierky hmotných dokladov, sprievodnú dokumentáciu a študijné materiály o vývine a súčasnom stave baníctva na Slovensku, dokumentuje výskyt minerálov na území Slovenska a spracováva zbierky, sprievodnú dokumentáciu a študijné materiály o vývoji spoločnosti. Eviduje, vedecky spracováva a odborne ochraňuje získané zbierkové predmety a sprístupňuje verejnosti zbierkový fond v súlade so svojim odborným zameraním a špecializáciou. Uskutočňuje výskumy v oblasti vývoja baníctva a príbuzných odborov so zameraním na získavanie, vedecké spracovanie a využitie zbierok. Rieši teoretické a metodologické problémy banského múzejníctva a podieľa sa na výskumných úlohách týkajúcich sa baníctva, geológie a mineralógie. Výsledky svojej práce uverejňuje v odborných, alebo popularizačných časopisoch a ostatných hromadných informačných prostriedkoch, ako aj vlastnou edičnou činnosťou. Umožňuje štúdium vo svojich zbierkach, dokumentácii, archíve a knižnici. Verejne vystavuje v dlhodobých alebo krátkodobých expozíciách, v pamiatkových objektoch, alebo na výstavách vo vlastných i cudzích priestoroch, prípadne v študijných depozitároch svoje zbierky a výstavy iných inštitúcií a súkromných osôb, pričom dbá, aby pri vystavovaní nebola ohrozená ich ochrana a bezpečnosť. Poskytuje odbornú poradenskú a metodickú pomoc múzeám podobného zamerania, vydáva odborné posudky vo veciach ochrany predmetov vedeckej, kultúrnej a historickej hodnoty. Prispieva k environmentálnej výchove obyvateľstva. [3]

Expozície
Banské múzeum v prírode
 

Nový zámok
 

Starý zámok
 

Galéria Jozefa Kollára
 

Berggericht
 

Kammerhof
 

Glanzenberg
 

Handlová

Kontakt
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
Prístup
Nachádza sa v severozápadnej časti mesta.
Fotogaléria
Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Jana Lacková 8/2011Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013Banská Štiavnica - Slovenské banské múzeum foto © Hana Farkašová 6/2013
Poznámky
[1 - 3] www.muzeumbs.sk (7.1.2016)
Bibliografia
MATEJKOVÁ, Adriana: Knižnica Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 3, s. 12 - 14.
MATEJKOVÁ, Adriana: Zachované historické knižnice Banskej Štiavnice v Slovenskom banskom múzeu. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 4, s. 9 - 12.
www.muzeumbs.sk
www.banskastiavnica.sk
GPS
48.458093, 18.895757
48°27'29.1"N 18°53'44.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk