Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Iný názov
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický tolerančný kostol postavený v rokoch 1798 – 1808. Pozdĺžny sakrálny priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, dosadajúcimi na vysunuté rímsy pilierov. Vstavaný organový chór s emporou je na čelnej strane. Fasády sú členené lizénami a polkruhovo ukončenými oknami. Na hlavnom priečelí je stredný rizalit so vstupným portálom. Pod zalomenou supraportou sa nachádza pamätná doska s nápisom („Čo šťastní kresťania tu pokľaknúc zakladajú, to požehnaj Ty sám Svätý Bože.“) a chronostikonom. Nad portálom je polkruhovo ukončené okno. Priečelie po stranách a na nároží rizalitu je členené pilastrami s rímsovou hlavicou, zakončené trojuholníkovým štítom so vstavanou sedlovou strechou a malou strešnou vežičkou. [1] Objekt je postavená na základoch, ktoré tvoria dubové koly vbité do štrkového podložia. [2]
 

Vnútorné zariadenie je pseudogotické. Oltár, kazateľnica, krstiteľnica i lavice sú z druhej polovice 19. storočia. Organ pochádza z konca 19. storočia. [3]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza renesančný kalich zo začiatku 17. storočia s rytým a tepaným dekorom ovocia a anjelských hlavičiek, barokový kalich z roku 1707, doplnený prelamovanou ornamentikou z roku 1798, podnos na oblátky, barokový z 18. storočia, ďalej bohoslužobné krčahy – barokový z roku 1712, cínový s rastlinným dekorom a cínové s letopočtom 1789 a 1840, cínovú bohoslužobnú misu s rytým rastlinným ornamentom a letopočtom 1847. [4]
 

Evanjelický kostol v Bardejove bol vysvätený 25. septembra 1808. [5] Je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý.
Prístup
Stojí v centre mesta. Nachádza sa na ulici Dlhý rad.
Fotogaléria
Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Bardejov - Evanjelický kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 99.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelický kostol_v_Bardejove (2.8.2020)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 99.
[5] https://sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelický kostol_v_Bardejove (2.8.2020)
[6] www.bardejov.sk/turizmus/pamiatky (2.8.2020)
Bibliografia
www.bardejov.sk
GPS
49.294404, 21.275923
49.294404,21.275923
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk