Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardejov - Šarišské múzeum
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História
Myšlienka vytvoriť múzeum vznikla už v roku 1897, ale založené bolo 21. decembra 1903 ako Múzeum Šarišskej župy. Prvým riaditeľom sa stal dr. A. Vass, riaditeľ miestneho gymnázia. Zber materiálu pre múzeum sa začal v roku 1903, najmä zásluhou K. Divalda, V. Miškovského, A. Vassa a G. Žebráckeho. Z územia celej Šarišskej župy bolo v krátkom čase sústredených takmer 3000 kusov muzeálne cenných predmetov. Prvá historická expozícia, (zameraná na dejiny Šariša), bola otvorená 23. júna 1907 v budove mestskej radnice. Vystavený materiál bol darovaný alebo deponovaný z rôznych, predovšetkým cirkevných inštitúcií a organizácií. Bez veľkých zmien pretrvala dve svetové vojny. Reinštalácie expozície sa uskutočnili v rokoch 1954, 1967 a 1991. Šarišské múzeum už od svojho založenia neustále zápasilo s finančnými a personálnymi problémami. Za roky 1907 - 1950 bol iba minimálny nárast zbierok a nevykonával sa ani žiadny výskum. Roky 1914 - 1918 boli poznačené snahou presunúť jeho najvýznamnejšie exponáty do múzea v Budapešti. Na sklonku druhej svetovej vojny sa zase o zbierky zaujímala ustupujúca nemecká armáda. Zásluhou hlavne G. Žebráckeho ostali predmety na pôvodnom mieste. [1]
 

Po roku 1945 sa múzeum začalo profilovať ako vlastivedné, zamerané na dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti od praveku po súčasnosť a na oblasti okresov Bardejov, Giraltovce, Stropkov a Svidník. Od roku 1950 sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie. [2]
 

V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery regiónu Horného Šariša. Celoslovenskú pôsobnosť má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. Spravuje vyše 700 000 zbierkových predmetov z najrozličnejších oblastí múzejnej práce. Pre túto svoju rozsiahlu činnosť múzeum postupne získalo okrem historickej radnice aj dalšie objekty: na Radničnom námestí (budova č. 13), Rhodyho ulici (domy č. 4 - 6 a 27), vilu Rákoci aj s pozemkom v Bardejovských Kúpeľoch, dve bašty ako depozitárne budovy. Dnes spravuje 34 budov (spolu s objektami v skanzene). [3]
 

Šarišské múzeum počas svojej doterajšej dlhoročnej existencie hlboko zasiahlo do rozvoja slovenského múzejníctva a stalo sa integrálnou súčasťou kultúrneho života Bardejova i jeho regiónu. Ako múzeum s cennými exponátmi historickými, národopisnými, prírodovednými a umeleckými patrí medzi tie slovenské múzeá, ktoré radi vyhľadávajú slovenkí i zahraniční návštevníci. Svedčia o tom aj výsledky návštevnosti expozícií múzea. Ročne ich navštívi v priemere okolo 60.000 domácich a zahraničných obdivovateľov. [4]
 


 

• Šarišské múzeum je jedno z najstarších múzeí na Slovensku.
 

• Jeho umelecko-historické a prírodné zbierky patria k najcennejším na Slovensku.
 

• Múzeum ľudovej architektúry, ktoré Šarišské múzeum spravuje, je najstarším skanzenom na Slovensku.
 

• Múzeum má celoslovenskú pôsobnosť v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. [5]

Expozície
Historická expozícia - SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO – BARDEJOV
 

Expozícia je umiestnená v goticko-renesančnej radnici postavenej v rokoch 1505 - 1511. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky v roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život. Najväčšia pozornosť je venovaná 15. a 16. storočiu, kedy Bardejov dosiahol vrchol slávy a bohatstva. Vystavené exponáty dokumentujú rozvinutú REMESELNÚ VÝROBU, CECHOVÝ ŽIVOT, OBCHOD, TEXTILNÚ VÝROBU, SPOSOB A VÝKON MESTSKEJ SAMOSPRÁVY, MESTSKÉ PRÁVO A OBRANU, STREDOVEKÚ KNIŽNÚ KULTÚRU, ŠKOLSTVO A VÝTVARNÉ UMENIE.
 

Najcennejšie exponáty:
 

• súsošie Malá Kalvária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520
 

• oltár sv. Mikuláša z roku 1524
 

• kalich Jána Szilášiho -významného levočského zlatníka z 2. pol. 18. stor.
 

• súbor renesančných meštianskych epitafov zo 17. storočia
 

• prsteň s briliantmi kráľovnej Alžbety [6]
 


 

Expozícia – IKONY
 

Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Sú tu vystavené ikony - maľby na dreve od 16. do polovice 19. storočia, na ktorých návštevník môže sledovať vývin ikonopisnej tvorby karpatských ikon. K ďalším exponátom patria ikony na plátne s tematikou Posledného súdu, vyšívané cirkevné rúcha a cirkevný mobiliár. Ikony Šarišského múzea boli prezentované na mnohých zahraničných výstavách. Medzi najvýznamnejšie patrí Svetová výstava EXPO'70 v Osake (Japonsko) v roku 1970, výstava Ikony v Bruseli (Belgicko) v roku 1973 a výstavy v Maďarsku, Nemecku a Poľsku. Pri príležitosti Svetovej výstavy EXPO'70 v Osake boli vydané poštové známky s motívmi ikon zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove. V roku 2001 bola vydaná ďalšia poštová známka s motívom výrezu z ikony sv. Michala Archanjela. Expozícia Ikony bola v roku 2005 reinštalovaná a obohatená o reštaurované ikony z depozitu a borovský ikonostas.
 

Najcennejšie exponáty:
 

• pás ikon na dreve DEESIS zo 16. storočia
 

• súbor ikon na dreve zo 16. storočia:
 

• HODEGÉTRIA, SV. MICHAL ARCHANJEL
 

• SV. MIKULÁŠ, SV. PARASKIEVA
 

• kompletný rokokový ikonostas z dreveného kostolíka zo Zboja z roku 1766 [7]
 


 

Prírodovedná expozícia - PRÍRODA SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA A JEJ OCHRANA
 

Expozícia predstavuje návštevníkom charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska (orografické celky Čergov, Ondavská vrchovina, Pieniny, Busov, Ľubovnianska vrchovina). Expozícia je členená ekologicky, na biotopové celky. Živočíchy a rastliny sú vystavené v zjednodušene znázornenom prírodnom prostredí, podobne, ako žijú vo voľnej prírode. Vyše 1700 exponátov z našej prírody doplňa stála výstava svetovej exotickej fauny, ktorá je delená podľa jednotlivých zoogeografických oblastí (zastúpená je celá Európa, sev. časť Ázie, sev. Afrika, Amerika, Čína, Kuba).
 

Najcennejšie exponáty:
 

• ohrozený druh juhoamerického kondora
 

• jeden z najvzácnejších slimákov Slovenska Pagodulina pagodula
 

• mláďa žraloka z Karibského mora
 

• pytón mriežkovaný
 

• kolekcia preparátov amerických kolibríkov [8]
 


 

Národopisná expozícia - LEKÁRENSKÁ EXPOZÍCIA A EXPOZÍCIA DEJINY BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV
 

Všetky tieto expozície sú umiestnené vo vile Rákoci, ktorá bola vybudovaná na začiatku 19. storočia. Národopisná expozícia prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách. Zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby. Najväčšia pozornosť je venovaná hrnčiarstvu (výroba hlinených nádob), klobučníctvu (výroba klobúkov), obuvníctvu (výroba topánok a čižiem), pernikárstvu (výroba a zdobenie perníkov), sviečkarstvu (výroba sviečok), z drevovýroby je to hlavne šindliarstvo, debnárstvo, ďalej košikárstvo a pod. Expozícia prezentuje aj sakrálne ľudové umenie, plastiky a maľby na skle. Súčasťou Národopisnej expozície je menšia, stála expozícia DEJINY BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV a LEKÁRENSKÁ EXPOZÍCIA zriadená v roku 1996. Na ploche 50 m2 je nainštalované zariadenie lekárne z 19. storočia.
 

Najcennejšie exponáty:
 

• najstarší zachovaný kroj z obce Zlaté z roku 1850
 

• najstarší datovaný včelí úľ na Slovensku z roku 1691
 

• exponáty sakrálneho ľudového umenia
 

• v lekárenskej expozícii: staré lekárenské nádoby zo 17.- 19. storočia
 

• v expozícii Dejiny Bardejovských Kúpeľov: pohár z ktorého pil liečivú vodu ruský cár Alexander, ktorý tu bol na návšteve v roku 1821
 

• dobové zábery Bardejovských Kúpeľov [9]

Kontakt
Historická expozícia
Šarišské múzeum
Radničné námestie 48
085 01 Bardejov

Ikony
Šarišské múzeum
Radničné námestie 27
085 01 Bardejov

Prírodovedná expozícia
Šarišské múzeum
Rhódyho 4
085 01 Bardejov

Národopisná expozícia
Šarišské múzeum
086 31 Bardejovské Kúpele
Poznámky
[1 - 9] www.muzeumbardejov.sk (12.9.2015)
Bibliografia
GUTEK, František: Rukopisná kniha a inkunábuly 15. storočia z knižnice Šarišského múzea v Bardejove. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 4, s. 29 - 32.
www.muzeumbardejov.sk
www.bardejov.sk
GPS
49.292637, 21.275977
49.292637,21.275977
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk