Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bardoňovo - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Baračka
Lokalita
obec Bardoňovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kalvínsky kostol stál v obci už dávnejšie, ale bol reformovanej cirkvi násilne odňatý a prestavaný na rímskokatolícky kostol. V obci pôsobilo do dnešného dňa devätnásť reformovaných farárov. Po roku 1733 sa Baracska stala fíliou reformovanej farnosti Pozba. Ďalší kostol bol postavený až v roku 1785 na ohraničenom mieste a nemal vežu, ako ostatné tolerančné kostoly. Na jeho stavbu daroval zemepán Ambro 1500 tehál, hoci on sám bol katolíkom. Neskôr ale sakrálny objekt reformovanému cirkevnému zboru nevyhovoval, a preto v roku 1908 bolo rozhodnuté, že postavia nový kostol. [1]
 

Návrh stavby kostola vypracoval a práce na jej realizácii viedol levický staviteľ Rezsö Czibulka, jeho pomocníkom bol István Schmeinecher. Kamenárske práce previedol András Varga z Malých Lužian, tesárske práce majster staviteľ Neszter zo Želiezoviec. So stavbou kostola sa začalo 1. mája 1908 a už 7. novembra 1909 ho vysvätil biskup Imre Varga. [2]
 

Je to sieňový priestor s polygonálnym uzáverom, schodišťovými vežovitými prístavbami a predstavanou vežou. Hladké fasády kostola členia len obdĺžnikové okná a výrazná korunná rímsa. Horná časť veže krytej ihlanovou strechou je architektonicky najnáročnejšie riešená (pilastre, rustika a dvojice zvukových otvorov). Dolná časť veže je zvyšok pôvodného kostola so starým portálom vstupu do objektu. Na južnej a severnej strane interiéru kostola s rovným stropom sú drevené protestantské empory. Stôl pána z červeného mramoru z roku 1861 dali vyrobiť reformovaní veriaci z Baracsky. Pôvodný krištáľový luster bol vymenený za nové osvetlenie. V kostole je pamätná tabuľa na pamiatku 400. výročia reformácie z roku 1917. Druhá pamätná tabuľa bola odhalená z príležitosti milecentenária záboru vlasti 1896 - 1996 s nápisom: Itt élni és halnod kell (Tu musíš žiť a zomrieť). Vnútorné zariadenie kostola pochádza z roku 1909. Strieborný kalich Večere Pána roku 1940 kostolu daroval Bertalan Szaszák. [3]
 

V kostolnej veži sú zavesené dva zvony, jeden starý z roku 1694 a druhý novší z roku 1924, odliaty v Trnave u firmy Kurtel ako náhrada za zvon skonfiškovaný na vojenské účely (odlievanie kanónov) v prvej svetovej vojne. [4]
 

V roku 2009 bola pri príležitosti stého výročia vysvätenia kostola, darovaná mramorová tabuľa s výrokom biskupa, ktorý v roku 1909 vysvätil kostol. Mramorovú tabuľu kostolu darovalo Obecné zastupiteľstvo obce Bardoňovo. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za posledných desať rokov bol kostol viackrát rekonštruovaný, menila sa strešná krytina za medenú, bola realizovaná výmena okien. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1 - 2] www.obecbardonovo.sk/pamiatky.html (12.11.2017)
GPS
48.110560, 18.421827
48°06'38.0"N 18°25'18.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk