Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Beluj - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Beluj, okres Banská Štiavnica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1785 postavený ako tolerančný. [1] Podľa vtedajších platných predpisov pre stavbu protestantských chrámov nemal vežu a bol vtlačený medzi ostatnú radovú zástavbu obce, ktorej sa musel prispôsobiť i rozvrhom stavebnej hmoty. [2]
 

Upravený bol v prvej polovici 19. storočia. Ide o sieňový priestor s rovným uzáverom a vstavanou vežou. Oltárny priestor je zaklenutý českou plackou, v ostatnej časti objektu rovný strop. Fasáda má lizénové orámovanie a na veži sú nárožné pilastre. [3]
 

Presbytérium je oddelené od lode víťazným oblúkom. [4] Klasicistický oltár je z roku 1835, stĺpový s ťažkým štítom, zakončeným dvoma vázami a ústredným segmentovým frontónom. [5] Oltár je datovaný na zadnej stene nápisom: „ANNO 1835“ umiestneným pod oltárnym obrazom, ktorý je z roku 1914 od M. Arauta a zobrazuje „Krista modliaceho sa v Getsemanskej záhrade“. Nápis na zadnej strane obrazu dokladuje jeho dotárora. V roku 1915 ho pre kostol daroval Ján Izák st. Kamenná krstiteľnica je klasicistická, z obdobia okolo roku 1820, s mosadzným krytom s krížom. Organ je z roku 1897 od výrobcu Karola Neosera z Nového Jičínu. V prvej polovici 20. storočia boli z kostola odstránené pôvodné maľované barokovo-klasicistické lavice z konca 18. storočia. [6]
 

Dnešnú podobu kostola tvorí pozdĺžna sieň s pravouhlým uzáverom. Na severozápadnej strane je pristavená veža, ktorú tvorí šesťboký ihlan. Strecha nad loďou je valbová. Pôvodný vchod do kostola s jednoduchým kamenným pravouhlým portálom bol z dvorovej strany. V roku 1820, keď sa vytvoril nový vlastný vstup z ulice, bol vchod z dvora zamurovaný. Vtedy sa zväčšili aj okenné otvory. [7]
 

Prvý návrh na dostavbu veže pochádza z roku 1879 od štiavnického staviteľa S. Petrikovicha. Výstavba veže bola uskutočnená až v roku 1893 podľa návrhu levického staviteľa A. Weselého, prepracovaním staršieho návrhu. Z pôvodných zámerov výzdoby veže sa nakoniec realizovala výzdoba jej fasády vo forme nárožných pilastrov a orámovania. [8]
 

Vo veži sú umiestnené tri zvony rôznych veľkostí s neogotickou výzdobou. V rámci pomerne zachovalej štruktúry obce má kostol dominantnú polohu i napriek jeho začleneniu do radovej uličnej zástavby. Má výnimočnú urbanistickú, architektonickú, umelecko-historickú a dokumentačnú hodnotu. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.beluj.ocu.sk (19.5.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 113.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 113.
[4] www.beluj.ocu.sk (19.5.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 113.
[6 - 9] www.beluj.ocu.sk (19.5.2016)
Bibliografia
www.obecbeluj.sk
GPS
48.352756, 18.889926
48°21'09.9"N 18°53'23.7"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk