Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Benkovce - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Beňkovce
Lokalita
obec Benkovce, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol z roku 1783. Upravený a neogoticky prefasádovaný bol v roku 1890. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s rovným zakončením presbytéria. Loď je krytá korýtkovou klenbou. Na západnej priečelí je predstavaná veža so vstupnou predsieňou, zaklenutou segmentovou klenbou. Hladká fasáda je členená pseudogotickými oknami. Veža je krytá vysokou ihlancovou prilbou. [1]
 

Hlavný oltár je pseudorokokový s použitím pôvodnej rokajovej ornamentiky s reliéfom sv. Imricha z 20. rokov 20. storočia. Voľný obraz sv. Imricha (na organovej empore) je od R. Schollera z roku 1924. [2]
 

Prvé zmienky o kostole v Benkovciach pochádzajú zo 16 storočia. V roku 1599 a neskôr v ňom pôsobil evanjelický kazateľ z farského kostola v Žalobíne. Benkovce boli v tom čase fíliou ev. kostola Žalobín. V roku 1619 v ňom pôsobil evanjelický kazateľ Štefan z Trenčína. Kostol bol drevený, čo dosvedčujú doklady z roku 1635 a 1666, kedy boli Benkovce fíliou evanjelickej farnosti Vranov. V období rekatolizácie, krátko po roku 1670 evanjelikom tamojší kostol odobrali a poskytli rímskokatolíckej cirkvi. [3]
 

Súčasný kostol dal postaviť gróf Barkóczy na základe donácie. Kostolné zvony s rytým dekórom a nápisom vyrobil majster Ján Lecherer a pochádzajú z roku 1780. Organ pochádza z dielne n.p. Organa Kutná Hora. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Benkovce - Kostol sv. Imricha foto © Vladimír Bodnár 7/2019Kostoly Benkovce - Kostol sv. Imricha foto © Vladimír Bodnár 7/2019Kostoly Benkovce - Kostol sv. Imricha foto © Vladimír Bodnár 7/2019
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 115.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 115.
[3 - 4] www.obecbenkovce.sk (19.5.2016)
GPS
48.952011, 21.708117
48°57'07.2"N 21°42'29.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk