Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bešeňová - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Bešeňová, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Park vznikol ako prírodno-krajinársky pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia. Podľa mapy druhého vojenského mapovania z roku 1823 a fotografií z roku 1913 bola pred priečelím kaštieľa trávnatá plocha, ktorú od ostatných častí parku oddeľovalo oplotenie a vyrastené stromy. Park bol po roku 1950 devastovaný a jeho plocha sa zmenšovala. V roku 1968 navrhla rada MNV vyčleniť v bývalej záhrade osem stavebných parciel pre individuálnu bytovú výstavbu. [1]
 

Obnova po roku 1980 pre účely Liptovského múzea v Ružomberku sa sústredila najmä na staršie zachované solitérne stromy, ako aj na uzavreté kompozičné skupiny a dominanty. Zámerom bolo vytvorenie dvoch hlavných priestorov krajinárskeho charakteru s akcentom na skupiny solitéry vzácnych stromov s kompozíciou pieskom vysypaných chodníkov a trávnatých plôch. Západne od kaštieľa je na väčšej ploche sústredená takmer všetka existujúca vysoká zeleň – niekoľko kusov smrekovca opadavého pri juhozápadnej strane kaštieľa, skupina lineárne situovaných jaseňov v severozápadnom rohu pozemku, štyri lipy, samostatne stojaci brest a osamotená čremcha v juhozápadnej časti parku. [2]
 

Severnú časť parku tvoria plochy vysokej zelene, ktoré izolujú pohľad na hospodárske stavby. V južnej časti sú lineárne, ale plasticky umiestnené ihličnany v niekoľkých plánoch, čím sa dosiahlo úplné odčlenenie priestorov parku a kaštieľa od okolitej zástavby. Solitérne stojaca lipa spolu s platanom tvoria výrazný akcent, ktorý ukončuje pohľad od nástupu na pozemok. Na voľných trávnatých plochách sú pešie chodníky. [3]
 

Od polovice 90. rokov 20. storočia dal nový majiteľ kaštieľa priestor parku skultivovať a uzavrel ho murovaným oplotením. Dnes sú v blízkosti kaštieľa aj plochy s nízkou zeleňou, kríkmi a kvetmi. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Poznámky
[1] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Slovart, 2008. s. 155.
[2 - 4] KOSOVÁ, Katarína et al.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. s. 155.
Bibliografia
www.besenova.sk
GPS
49.099830, 19.433206
49°05'59.4"N 19°25'59.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk