Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dejiny Slovenska

BERANOVÁ, M.: Slované. Praha: Panorama, 1988. 308 s.

BYSTRICKÝ, Valerián – ROGUĽOVÁ, Jaroslava: Storočie propagandy. Slovensko v osídliach ideológií. Bratislava: Academic Electronic Press, 2005. 260 s. ISBN 80-88880-64-5

CAMBEL, Samuel et al.: Dejiny Slovenska I do roku 1526. Bratislava: Veda, 1986. 534 s.

ČAPLOVIČ, Dušan et al.: Dejiny Slovenska. Bratislava: Academic Electronic Press,2005. 310 s. ISBN 80-88880-39-4

DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač od tradície k modernému dizajnu. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 1, s. 30 – 33.

ELIÁŠ, Miroslav: Forgáchovci. Šľachtický rod z Gýmeša. Trenčín: Občianske združenie Forgach de Ghymes, 2010. 216 s. ISBN 978-80-970635-1-1

FUNDÁRKOVÁ, Anna – PÁLFFY, Géza: Pálfiovci v novoveku. Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Zborník z vedeckej konferencie, Bratislava 20. mája 2003. Bratislava – Budapest: Pro História a Academic Electronic Press, 2003. 151 s. ISBN 80-88880-55-6

HLODÁK, Pavol: Šľachtický rod Séčiovcov. Mária Séčiová – Muránska Venuša. Kalinovo: Kermat s.r.o., 2008. 168 s. ISBN 978-80-970027-5-6

CHMELINOVÁ, Katarína a kolektív: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. Bratislava: Stimul, 2016. 142 s. ISBN 978-80-8127-164-9

KOČIŠ, Jozef: Neznámy Jánošík. Martin: Osveta, 1986. 144 s.

KOČIŠ, Jozef: Žofia Bošňáková a Teplička nad Váhom. Považská Bystrica: UNIPRINT, s. r. o., 1998. 66 s. ISBN 80-967996-0-6

KOČIŠ, Jozef: Alžbeta Báthoryová a jej obete. Pravda o čachtickej panej. Žilina: Knižné centrum, 2007. 116 s. ISBN 978-80-8064-290-7

KOČIŠ, Jozef – KURUCÁROVÁ, Jana: Palatín. Životné osudy Juraja Thurzu. Žilina: Georg, 2012. 152 s. ISNB 978-80-89401-76-5

Kolektív autorov: Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí. Bratislava: Perfekt, 2006. 384 s. ISBN 80-8046-349-2

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Liptovský Svätý Mikuláš. Mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830 – 1945. Liptovský Mikuláš: Tranoscius, 1993. 160 s. ISBN 80-7140-022-x

KOVÁČ, Dušan: Slováci – Česi – Dejiny. Bratislava: Academic Electronic Press, 1997. 138 s. ISBN 80-88880-08-4

KREKOVIČ, Eduard – MANNOVÁ, Elena – KREKOVIČOVÁ, Eva: Mýty naše slovenské. Bratislava: Academic Electronic Press, 2005. 248 s. ISBN 80-88880-61-0

KRŠÁK, Pavol et al.: Ottov historický atlas – Slovensko. Praha: Ottovo nakladatelství, s. r. o., 2012. 512 s. ISBN 978-80-7360-834-7

MICHÁLEK, Ján a kolektív: Ľud hornádskej doliny (na území Popradského okresu). Košice: Východoslovenské vydavateľstvo Košice pre ONV – odbor kultúry a Podtatranské múzeum v Poprade, 1989. 544 s. ISBN 80-85174-29-4

MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír: Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava: Perfekt, 2012. 400 s. ISBN 978-80-8046-586-5

RUTTKAY, Matej – RUTTKAYOVÁ, Jaroslava: Nitra – kolíska našej histórie. In: Pamiatky a múzeá, 2018, č. 3, s. 40 – 47.

RYCHLÍK, Jan: Češi a Slováci ve 20. století. Česko – slovenské vzťahy 1914 – 1945. Bratislava – Praha: Academic Electronic Press – Ústav T. G. Masaryka, 1997. 360 s. ISBN 80-88880-10-6

RYCHLÍK, Jan: Rozpad Československa. Česko – slovenské vztahy 1989 – 1992. Bratislava: Academic Electronic Press, 2002. 458 s. ISBN 80-88880-02-5

ŠKVARNA, Dušan et al.: Lexikón slovenských dejín. Bratislava: SPN, 1997. 360 s. ISBN 80-08-02478-X

ŠPIESZ, Anton: Ilustrované dejiny Slovenska. Bratislava: Perfekt, 2006. 304 s. ISBN 80-8046-190-2

VÁCVAL, M. Anton: Žena hrdinka – Žofia Bosniaková. Nitra: Nitriansky biskupský úrad, 1990. 96 s.

VARSÍK, Branislav: Husitské revolučné hnutie a Slovensko. Bratislava: SAV, 1965. 374 s.

VARSÍK, Branislav: Zo slovenského stredoveku. Výber historických štúdií a článkov z rokov 1946 – 1968. Bratislava: SAV, 1972. 534 s.

ŽARNOVSKÝ, Peter et al.: Husiti a bratríci na Slovensku. Vydali: Múzeum v Kežmarku, Múzeum Červený Kláštor, Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni, 2016. 208 s. ISBN 978-83-7490-925-9

ŽUDEL, Juraj: Stolice na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1984. 204 s.

ŽUDEL, Juraj: Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku. Bratislava: VEDA, 2010. 320 s. ISBN 978-80-224-1079-3

www.upn.gov.sk

www.dejinyzahoria.skwww.pamiatkynaslovensku.sk