Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dejiny umenia

BELLAN, Stanislav – VOJČEK, Alexander: 55 najkrajších gotických pamiatok Slovenska. Bratislava: Príroda, 2009. 152 s. ISBN 978-80-07-01641-5

BURAN, Dušan et al.: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG, 2003. 880 s. ISBN 80-8059-080-X

CIULISOVÁ, Ingrid: Dejepis umenia na Slovensku. Vybrané kapitoly. Bratislava: Veda, 2011. 192 s. ISBN 978-80-224-1204-9

CRAGOE, Davidson Carol: Abeceda architektúry. Kurz architektonických slohov. Bratislava: Slovart, 2008. 256 s. ISBN 978-80-8085-572-7

CUMMING, Robert: Umenie. Veľký ilustrovaný poradca. Bratislava: SLOVART, 2007. 512 s. ISBN 978-80-8085-342-6

ČAJKA, Michal: Stredoveká architektúra na Slovensku. Románsky a gotický sloh. In: Historická revue, XXIII, 2012, č. 9, s. 54 – 59.

DANGLOVÁ, Oľga: Modrotlač. Od tradície k modernému dizajnu. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 1, s. 30 – 33.

ĎURIANČIK, Jozef: Po stopách Dominika Skuteckého. Banská bystrica: DALI - BB, s. r. o., 2012. 88 s. ISBN 978-80-8141-027-7

GROŠKO, Imrich: Košice vo výtvarnom umení. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, n.p., Košice pre Východoslovenskú galériu v Košiciach, 1980. 184 s.

GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta: Slovenská keramika. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, 1942. 64 s. (+ 31 s. obrázková príloha).

GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta: Dejiny a súpis výtvarných pamiatok Oravy. Turčiansky Svätý Martin: Muzeálna slovenská spoločnosť, 1944. 108 s.

GÜNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, Alžbeta: Maliar Johannes Priwizer – rodák zo Slovenska. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 2, s. 64 – 67.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta – MIŠIANIK, Ján: Stredoveká knižná maľba na Slovensku. Bratislava: Tatran, 1977. 204 s.

HAMADA, Milan et al: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej v Trnave 24. a 25. októbra 2007. Trnava: BEN, 2008. 238 s. ISBN 978-80-968382-3-3

HÁJEK, Václav: Architektúra. Klíč k architektonickým slohum. Praha: Grada Publishing, 2000. 232 s. ISBN 80-7169-722-2

HEROUT, J.: Staletí kolem nás. Přehled stavebních slohů. Praha: Panaroma, 1981. 396 s.

HOMOLKA, J. et al.: Majster Pavol z Levoče. Tvorca vrcholného diela slovenskej neskorej gotiky. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, 1964. 347 s.

HRAŠKOVÁ, Erika: Pamiatky Novohradu. In: Pamiatky a múzeá, 2004, č. 3, s. 2 - 6.

HUPKO, Daniel: Historizmus v architektúre pálfiovských sídiel. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 4, s. 8 – 14.

JANOTA, Ľudovít – JANOTA, Dušan: Z minulosti drotárstva na Slovensku. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 4, s. 173 – 177.

JAVORKÝ, František: Románska architektúra na Spiši. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 56 – 60.

KOCH, Wilfried: Malý lexikón architektúry. Bratislava: Tatran, 1971. 212 s.

KRIŽANOVÁ, Eva: Renesancia ako nový výtvarný štýl. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 4, s. 3 – 12.

KUSÝ, Martin: Architektúra na Slovensku 1848 – 1918. Bratislava: Bradlo, 1995. 152 s. ISBN 80-7127-051-2

LACKOVÁ, Katarína: Počiatky moderného umeleckého priemyslu na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2019, č. 1, s. 44 – 51.

LITTLE, Stephen: ...izmy. Ako rozumieť umeniu. Bratislava: Slovart, 2012. 160 s. ISBN 978-80-556-0462-6

LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana: Rozmanité 19. storočie. Bratislava: Perfekt, 2008. 248 s. ISBN 978-80-8046-426-4

LUXOVÁ, Viera:Príspevok k barokovej plastike na Slovensku. In: Vlastivedný časopis, XIX, 1970, č. 2, s. 59 – 65.

MALÍKOVÁ, Mária: Andrej Zallinger. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 1, s. 15 – 19.

MARKUŠOVÁ, Kristína – SCHMIEDLOVÁ, Martina: Gotické združené vretenové schodiská v strednej Európe. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 153 - 156.

MENCL, Václav: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov: Československá grafická únie, 1937. 478 s.

MENCL, Václav: Šariš v dejinách gotickej architektúry. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 1, s. 7 – 22.

MENCL, Václav: Gotická stavebná kultúra Spiša. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 1, s. 3 – 14.

MENCL, Václav: Gotická architektúra horného a stredného Považia. In: Vlastivedný časopis, XVIII, 1969, č. 3, s. 97 – 112.

MORAVČÍKOVÁ, Henrieta et al.: Architektúra na Slovensku – stručné dejiny. Bratislava – SLOVART, spol. s r. o., 2005. 184 s. ISBN 80-8085-079-8

PETERAJOVÁ, Ľudmila: Umenie 19. storočia na Slovensku. Študijný text pre poslucháčov vysokých škol umeleckého smeru v ČSSR. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 33 s.

PIŠÚTOVÁ, Irena: Slovenské ľudové maľby na skle. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 1, s. 28 – 33.

PLESKOTOVÁ-PETROVÁ, Anna: Po stopách výtvarnej minulosti Slovenka. Výber z diela Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Bratislava: PALLAS, 1995. 272 s. ISBN 80-7095-021-8

POHANIČOVÁ, Jana: Výnimočné stavby dlhého storočia. Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. Bratislava: Trio Publishing, 2011. 184 s. ISBN 978-80-89552-07-8

RUSINA, Ivan et al.: Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: SNG a Slovart, 2009. 996 s. ISBN 978-80-8085-940-4

STAŇKOVÁ, Jaroslava – PECHAR, Josef: Tisíciletý vývoj architektury. Praha: SNTL, 1989. 408 s. ISBN 80-03-00073-4

SYROVÝ, B.: Architektúra - Oborové encyklopédie. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1972. 328 s.

ŠÁŠKY, Ladislav: Umenie Slovenska. Obrazový sprievodca po pamiatkach. : Bratislava: Tatran, 1988. 632 s.

ŠTIBRÁNYI, J.: Gotická architektúra. Dejiny architektúry stredoveku II. Bratislava: STU, 1994. 107 s.

ŠUKAJLOVÁ, Margita et al.: Kultúrne dedičstvo Slovenska – architektonické pamiatky. Bratislava: Vydavateľstvo ARS MONUMENT, 1996. 96 s. ISBN 80-901174-7-3

THIRY, Karol – JANEK, Miroslav: Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce. Bratislava: SPN, 1990. 264 s. ISBN 80-08-00297-2

TORANOVÁ, Eva: Barokové nástenné maliarstvo v Bratislave. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 2, s. 58 – 63.

TORANOVÁ, Eva: Levočský zlatník Ján Szilassy. In: Vlastivedný časopis, XVII, 1968, č. 1, s. 34 – 37.

VACULÍK, Karol: K problematike diela Majstra Pavla. In: Vlastivedný časopis, XVI, 1967, č. 4, s. 145 – 153.

VÁROŠ, Milan: Osudy umeleckých diel a ich tvorcov. Martin: Matica slovenská, 2011. 332 s.

ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. 179 s. ISBN 978-80-8094-143-7

www.webumenia.sk

www.arslexicon.skwww.pamiatkynaslovensku.sk