Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrady

ALBRECHT Uwe: Šľachtické sídlo v stredoveku. Štúdie vzťahu architektúry a životného prostredia v západnej a strednej Európe. Bratislava: AEPress, 2018. 288 s. ISBN 978-80-89678-10-5

BENYOVSZKY, Karl: Považie - hrady, zámky a povesti. Bratislava - Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT, 2003. 107 s. ISBN 80-88912-43-1

BÓNA, Martin et al.: Ochrana zrúcanín v kultúrnej krajine. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2006. 151 s. ISBN 80-969477-0-2

BÓNA, Martin: Pamiatkový výskum torzálnej architektúry na Slovensku a jeho prepojenie s pamiatkovou obnovou. In: Monument revue, IX, 2020, č. 1, s. 2 – 13.

DOBROVOLSKÝ, Ján – MOLNÁR, Martin: Hrady a kaštiele Zemplína na historických fotografiách a pohľadniciach. Michalovce: ZEMPLÍN MEDIA, s. r. o. v spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, 2015. 128 s. ISBN 978-80-972150-0-2

DUCHOŇOVÁ, Diana - FUNDÁRKOVÁ, Anna (eds.): Hrady a hradné panstvá na Slovensku. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2016. 240 s. ISBN 978-80-224-1539-2

DVOŘÁKOVÁ, Viera - KOLLÁROVÁ, Zuzana: Zámky, hrady či kaštiele. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 3-4, s. 30 – 35.

FIALA, Andrej: Stavebné členenie našich hradov v 13. a 14. storočí. In: Vlastivedný časopis, XV, 1966, č. 1, s. 41 – 44.

FIALA, Andrej: Pokrokové prvky fortifikačnej architektúry 16. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 3, s. 24 – 27.

FIALA, Andrej: Sakrálne architektúry v stredovekých opevnených feudálnych sídlach. In: Pamiatky a múzeá, 1995, č. 4, s. 18 – 21.

FIALA, Andrej - FIALOVÁ, Hilda: Hrady na Slovensku. Bratislava: Obzor, 1966. 328 s.

FÜGEDI, Erik: Vár és társadalom a 13. – 14. századi magyarországon. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1977. 224 s. ISBN 963-05-1152-5

FÜGEDI, Erik: Castle and society in medieval Hungary (1000 – 1437). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1986. 164 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

HABOVŠTIAK, Alojz: Stredoveké hrádky na Slovensku. In: Vlastivedný časopis, ročník XXI., 1972, č. 1, s. 2 – 8.

HAJDUCH, J. - HAJDUCH, P.: Slovenské hrady. Martin: Osveta, 1980. 265 s.

HUNKA, Ján: Historický význam stredovekých nálezov mincí zo slovenských hradov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 111 - 122. ISBN 978-80-89175-59-8

HOŠŠO, Jozef: Tri zakopnutia pamiatkovej úpravy na archeologických lokalitách v Stredoslovenskom kraji. Poznámka k súčasnému stavu hradov Likava, Šášov a mestského hradu v Kremnici. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 14. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2003, s. 141 – 150. ISBN 80-89175-00-7

HOUDEK, Ivan: Považské hrady a kaštiele. Bratislava: Slovenský cudzinecký sväz za podpory Klubu československých turistov, 1924. 40 s.

IGRINYIOVÁ, Adriana: Veduty slovenských hradov a miest. (18. - 19. storočie). In: Pamiatky a múzea, 1997, č. 63 - 64.

IZAKOVIČOVÁ, Mária - KRIŽANOVÁ, Eva – FIALA, Andrej: Slovenské hrady a kaštiele. Bratislava: Šport, 1969. 200 s.

JAMRICHOVÁ, Andrea: Špecifiká prezentačnej činnosti hradných múzeí na Slovensku. In: Múzeum, 2010, č. 3, s. 5 - 9.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

JANKOVIČ, Vendelín a i.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Martin: Osveta, 1984. 336 s.

JANOTA, Ľudovít: Slovenské hrady. Výber z povestí. Bratislava: Tatran, 1974. 528 s.

JANOTA, Ľudovít: Slovenské hrady I. Bratislava: Columbus, 1996. 322 s. ISBN 80-7136-049-X

JANOTA, Ľudovít: Slovenské hrady II. Bratislava: Columbus, 1996. 328 s. ISBN 80-7136-050-3

JANOTA, Ľudovít: Slovenské hrady III. Bratislava: Columbus, 1996. 330 s. ISBN 80-7136-051-1

JANURA, Tomáš: Historické trendy využívania a opúšťania hradov a výpovedná hodnota prameňov z hľadiska architektonicko-historického vývoja v období raného novoveku. In: Monument revue, IX, 2020, č. 1, s. 48 – 61.

JAROŠ, Andrej: Rekonštrukcia hradov na Slovensku prostredníctvom dotačného systému Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. In: Monument revue, IX, 2020, č. 1, s. 78 – 81.

JAŠŠO, Filip: Hrady na Slovensku – aktuálny stav z hľadiska pamiatkovej ochrany. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 21 – 32.

JAŠŠO, Filip: K možnostiam zlepšenia súčinnosti pamiatkových výskumov pri obnove hradov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 27. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2018. s. 35 - 46.

KARASOVÁ, Zuzana: Ruiny a ich význam v dejinách architektúry a pamiatkovej starostlivosti. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 1, s. 12 – 13.

KLEIN, Bohuš: Obrana a ochrana stredovekého Uhorska. Vznik hradov na Slovensku. In: Historická revue, 1995, č. 10, s. 5 - 7.

KOČIŠ, Jozef: Od Čachtíc po Strečno. Martin: Osveta, 1989. 232 s. ISBN 80-217-0053-X

KOHÚT, Vladimír: Obnova hradov za posledné dvadsaťročie z pohľadu použitých staticko-stabilizačných opatrení. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 41 – 50. ISBN 978-80-89175-59-8

Kolektív autorov: Spoznajme problémy zrúcanín 2008. Lietava: Združenie na záchranu Lietavského hradu, 2009. 175 s. ISBN 978-80-970125-9-5

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

KOLLÁR, Daniel - NEŠPOR, Jaroslav: Hrady a zámky. Bratislava: DAJAMA, 2008. 128 s. ISBN 978-80-89226-56-6

KOLLÁR, Daniel - NEŠPOR, Jaroslav: Hrady, najkrajšie zrúcaniny. Bratislava: DAJAMA, 2007. 144 s. ISBN 978-80-89226-41-2

KRIŽANOVÁ, Eva: Renesancia ako nový výtvarný štýl. In: Pamiatky a múzeá, 2001, č. 4, s. 3 – 12.

KRIŽANOVÁ, Eva - KUSÁK, Dalibor: Slovenské hrady, zámky a kaštiele. Martin: Osveta, 1987. 208 s.

KRIŽANOVÁ, Eva - PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. 256 s. ISBN 80-7096-093-0

KUBANKA, Michal: Ilustrovaný slovník kastelológie. In: Historická revue, XV, 2004, č. 5 – 6, s. I – VIII.

KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica : Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. 60 s.

LACIKA, Ján: 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností. Bratislava: Ikar, 2010. 320 s. ISBN 978-80-551-2197-0

LÁZNIČKOVÁ, Marianna: Hrady na Slovensku. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 1-2, s. 38 – 43.

LENHART, Jozef: Obnova šľachtických sídiel a ich využitie na múzejné účely. In: Múzeum, LXVI, 2020, č. 1, s. 2 - 10.

MAJTÁN, Milan: Vývin názvov našich hradov. In: Historická revue, 2002, č. 2, s. 11.

MAKÝŠ, Oto: Stavebné obhliadky hradných zrúcanín. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 33 – 39. ISBN 978-80-89175-59-8

MALINIAK, Pavol: Úvod do štúdia dejín stredovekých hradov. Banská Bystrica: Belianum, 2021. 94 s. ISBN 978-80-557-1871-2

MARÁKY, Peter – KOLLÁR, Daniel – ORŠULOVÁ, Janka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Bratislava: Slovart, 2011. 400 s. ISBN 978-80-8097-101-4

MEDNYANSKÝ, Alojz: Dávne povesti o hradoch. Bratislava: Tatran, 1982. 152 s.

NEŠPOR, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín I. Zrúcaniny východného Slovenska. Bratislava: Gu100, 2003. 160 s. ISBN 80-969058-0-5

NEŠPOR, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín II. Zrúcaniny stredného Slovenska. Bratislava: Gu100, 2006. 163 s. ISBN 80-969058-4-8

NEŠPOR, Jaroslav: Za tajomstvami zrúcanín III. Zrúcaniny západného Slovenska. Bratislava: Gu100, 2007. 139 s. ISBN 978-80-969058-6-7

NEŠPOR, J. - BÁRTA, V. - BÁRTA, V.: Hrady - sprievodca po slovenských hradoch. Banská Bystrica: AB ART press.160 s. ISBN 80-88817-28-5

NOEL, Ladislav: Slovenské hrady v mieste a čase. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 1, s. 36 - 37.

ONDREJKOVÁ, Zuzana: Zeleň vo vzťahu k torzálne zachovaným hradom. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 5 – 9.

ORIŠKO, Štefan: Stredoveké kaplnky na slovenských hradoch – stav a možnosti výskumu. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 97 – 110. ISBN 978-80-89175-59-8

OROSOVÁ, Martina: Výskum a obnova hradnej architektúry v medzivojnovom období. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 9 – 19. ISBN 978-80-89175-59-8

PAPCO, Ján: Dejiny a koncepcie zámockého parku v Bojniciach. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 14 – 19.

PISOŇ, Štefan: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Martin: Osveta, 1973. 504 s.

PISOŇ, Štefan - VELBA, Marián: Naše hrady a kaštiele. Bratislava: Mladé letá, 1970. 258 s.

PLAČEK, Miroslav - BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenských hradov. Bratislava: Slovart, 2007. 392 s. ISBN 978-80-8085-287-0

POLIAK, Milan: Fenomén dažďovej vody na hradoch. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 57 – 76. ISBN 978-80-89175-59-8

POLLA, Belo: Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1980. 192 s.

RIDEGOVÁ, Laura : Voda v živote obyvateľov hradov. In: Historická revue, ročník XIII, 2002, č. 11, s. 10 – 12.

RUTTKAY, Alexander: Feudálne sídla na Slovensku do polovice 13. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 19 - 23.

RUŽIČKA, Peter: Význam petrologického výskumu pri identifikácii a obnove stavebných kameňov zrúcanín malokarpatských hradov. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 77 – 84. ISBN 978-80-89175-59-8

SLÁMKA, Miroslav et al.: Kamenní strážcovia I. Príbehy a povesti zrúcanín
slovenských hradov.
Bratislava: Slovenský skauting, 2004. 256 s. ISBN 80-89136-15-X

SLÁMKA, Miroslav et al.: Kamenní strážcovia II. Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov. Bratislava: Slovenský skauting, 2007. 240 s. ISBN 978-80-89136-60-5

SLÁMKA, Miroslav et al.: Kamenní strážcovia III. Príbehy a osudy zrúcanín slovenských hradov. Bratislava: Slovenský skauting, 2012. 298 s. ISBN 978-80-89136-87-2

SLÁMKA, Miroslav - PETRAKOVIČ, Juraj - HORANSKÝ, Peter: Krajina hradov. Slovenské hrady na starých pohľadniciach. Pezinok: IGES, 2010. 248 s. ISBN 978-80-970582-0-3

SLIVKA, Michal - VALLÁŠEK, Adrián: Hrady a hrádky na východnom Slovensku. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1991. 272 s. ISBN 80-85174-42-1

STANÍK, Ivan – ŠIMKOVIC, Michal: K problémom metodiky prezentácie hradov a fortifikácii na Slovensku. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 14. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2003, s. 57 – 72. ISBN 80-89175-00-7

ŠIMKOVIC, Michal: Metodika obnovy hradných zrúcanín na základe skúseností uplynulých 20 rokov. In: Monument revue, IX, 2020, č. 1, s. 14 – 29.

ŠKUBLA, Pavol: Hrady, zámky a kaštiele Slovenska. História, povesti, legendy, zaujímavosti. Bratislava: Perfekt, 2014. 256 s. ISBN 978-80-8046-640-4

VELIAČIK, Ladislav: Význam hradísk v štruktúre sídlisk neskorej doby bronzovej. In: Pamiatky a múzeá, 1994, č. 4, s. 13 – 16.

VELIAČIK, Ladislav: Praveké opevnené sídliská - predchodcovia stredovekých hradov. In: Pamiatky a múzea, 1997, č. 3, s. 2 - 5.

VRBIKOVÁ, Lenka - KLUCKOVÁ, Eva: Fyzikálno-chemické analytické metódy používané pri identifikácii stavu a zloženia mált a omietok v pamiatkovej obnove hradov. In: Monument revue, IX, 2020, č. 1, s. 68 – 77.

ZÁVACKÝ, Jozef: Negatívne skúsenosti z aplikácie nevhodných materiálov a technológií pri obnove historických stavieb. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 51 – 55. ISBN 978-80-89175-59-8

ŽAŽOVÁ, Henrieta: K problematike stredovekých písomných prameňov o hradnej architektúre. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 24. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 85 – 96. ISBN 978-80-89175-59-8

ŽAZOVÁ, Henrieta: Uhorská pamiatková komisia a ochrana hradnej architektúry a fortifikácií. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 30. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2020. s. 209 - 245.www.pamiatkynaslovensku.sk