Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kláštory

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

KIRINOVIČOVÁ, Naďa: Františkáni-observanti a ich stavby na území Slovenska v 15. storočí. In: Monument revue, I., 2012, č. 2, s. 2 - 7.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

KVASNICOVÁ, Magdaléna: Sakrálna architektúra. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. s. 49 - 74.

KVASNICOVÁ, Magdaléna – ŠEREGI, Marek et al.: Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku. Dejiny a pamiatková ochrana. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. 616 s. ISBN 978-80-227-4876-6

MACKO, Martin - ŠTEVÍK, Miroslav: Kláštor v Podolínci. 370 rokov od príchodu piaristov a 90 rokov od príchodu redemptoristov do Podolínca. Bratislava: Redemptoristi - Slovo medzi nami, 2013. 74 s. ISBN 978-80-89342-41-2

ŠEREGI, Marek: Dokumenty k likvidácii kláštorov v rokoch 1950 – 1951. In: Monument revue, I., 2012, č. 2, s. 21 - 25.

ŽAŽOVÁ, Henrieta: Rehole na území súčasného Slovenska v stredoveku. In: Historická revue, XXIII, 2012, č. 9, s. 30 – 36.www.pamiatkynaslovensku.sk