Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ľudová architektúra a kultúra

BENŽA, Mojmír – SLAVKOVSKÝ, Peter: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana. Bratislava: ERPO, 1983. 72 s.

BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Ľudová kultúra. Bratislava: DAJAMA, 2010. 128 s. ISBN 978-80-89226-84-9

BOSÁK, Martin - BOSÁK, Rudolf: Zvyky a tradície na Slovensku. Prešov: Spoločnosť Michala Bosáka, 2006. ISBN 80-8073-398-8

BOTÍK, Ján: Mnohotvárnosť ľudovej architektúry. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č.4, s. 2 – 6.

BOTÍK, Ján – RUTTKAY, Matej – ŠALKOVSKÝ, Peter: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku z pohľadu najnovších poznatkov archeológia a etnografie. Bratislava : Academic Electronic Press, 1998. 103 s. ISBN 80-88880-26-2

DANGLOVÁ, Oľga: Barokové ohlasy v ľudovom umení. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 3, s. 12 - 14.

DUDÁŠ, Miloš: Okno drevenej ľudovej architektúry v procese pamiatkovej obnovy. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 63 - 65.

DUDÁŠ, Miloš: Obnova Čičmian. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 43 – 48.

DÚBRAVEC, Stanislav: Záchrana ľudovej architektúry na strednom Slovensku. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 20 - 23.

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. 112 s. ISBN 978-80-89226-25-2

DVOŘÁKOVÁ, Viera: Pamiatková ochrana vidieckych sídiel. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4, s. 12 – 17.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. 536 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. 584 s.

GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. 568 s.

HORVÁTHOVÁ, Emília: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava: Tatran, 1986. 246 s.

JANKOVIČ, Vendelín et al.: Pamiatky na Slovensku. Súpis pamiatok IV. Bratislava: Obzor, 1978. 736 s.

JANOŠTÍNOVÁ, Marianna: Funkcie zelene v múzeách v prírode. In: Múzeum, LXIII, 2017, č. 2, s. 24 – 28.

JANOTA, Dušan: Salašníctvo na Slovensku. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 42 - 44.

JUROVSKÁ-EGYHÁZY, Beáta: Vidiecke osídlenie na Slovensku v dobe románskej z pohľadu archeológie. In: Pamiatky a múzeá, 1999, č. 2, s. 24 – 26.

KANTÁR, Ján: Stav a formy výskumu ľudového staviteľstva a bývania na Slovensku. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 16 - 19.

KANTÁR, Ján: Ľudová architektúra na Slovensku, jej stav a ochrana. In: JUBILEJNÝ ZBORNÍK. 30 rokov Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Bratislava: OBZOR, 1981. s. 187 – 204.

KIRIPOLSKÝ, František: Remeselnícke objekty v ľudovej architektúre Banskobystrického okresu. In: Pamiatky - príroda, 1982, č. 1, s. 24 - 27.

Kolektív autorov: Ľudová architektúra a urbanizmus vidieckych sídiel na Slovensku. Bratislava: Ministerstvo kultúry SR, Národné pamiatkové a krajinné centrum, Academic Electronic Press, s.r.o., 1998. 345 s.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – Levoča. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2016. 680 s. ISBN 978-80-556-2449-5

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Nemecká vidiecka architektúra na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1992, č. 1, s. 12 – 15.

KOVAČEVIČOVÁ, Soňa: Vývin ľudovej architektúry na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 4 – 8.

KUŠNIEROVÁ, Edita – ŠMELKOVÁ, Eva: Kameň v ľudovom výtvarnom prejave severného Novohradu. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 22 – 25.

KVASNICOVÁ, Magdaléna: Vinohradnícke búdy v okolí Skalice. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 30 – 33.

LIPTAYOVÁ, Zuzana: Problematika „modernizácie“ a nového využitia kultúrnych pamiatok ľudovej architektúry. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum, Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 61 - 62.

MEDVECKÁ, Mária: Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry. Základné princípy a historický
vývoj ich ochrany.
In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 4, s. 7 - 11.

MEŠŠA, M.: Dedičstvo tradičnej ľudovej architektúry na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, č.3, 1998, s. 1.

MIHÁĽ, Ján: Ochrana ľudovej architektúry v Šarišskom múzeu v Bardejovských Kúpeľoch. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 26 - 30.

MICHÁLEK, Ján a kolektív: Ľud hornádskej doliny (na území Popradského okresu). Košice: Východoslovenské vydavateľstvo Košice pre ONV – odbor kultúry a Podtatranské múzeum v Poprade, 1989. 544 s. ISBN 80-85174-29-4

NÉMETH, Alexander – HAMŠÍKOVÁ, Jana – ZVAROVÁ, Zuzana: Ľudová architektúra Bratislavy. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 26 – 29.

PACANOVSKÝ, Milan: Ľudová architektúra a obraz prírodnej krajiny. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 38 - 41.

PANČUHOVÁ, Eva: Ľudové betlehemy. In: Pamiatky a múzeá, 1993, č. 6, s. 8 – 9.

PODOBA, Juraj: Ľudová architektúra v systéme hodnôt obyvateľov slovenského vidieka. In: Pamiatky a múzeá, 1998, č. 3, s. 9 – 13.

PUŠKÁR, Imrich: Stav a perspektívy ľudovej architektúry na Slovensku. In: Pamiatky - príroda, 1971, č. 5 - 6, s. 3 - 15.

SLAVKOVSKÝ, Peter: Slovenská etnografia. Bratislava: VEDA a Ústav etnológie SAV, 2012. 128 s. ISBN 978-80-224-1279-7

STOLIČNÁ, Rastislava et al.: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Bratislava: Veda, 2000. 381 s. ISBN 80-224-0646-5

STRELEC, Karol: Secesné znaky tradičného staviteľstva na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2016, č. 4, s. 11 - 15.

STRELEC, Karol: Slohová architektúra a tradičné staviteľstvo na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2018, č. 3, s. 61 - 65.

ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 19 – 23.

THURZO, Igor: Oravský „živý“ skanzen. In: Krásy Slovenska, LXXXII, 2005, č. 3-4, s. 20 – 21.

ULAŠINOVÁ - BYSTRIANSKA, Lenka – OROSOVÁ, Martina: Tradičná ľudová kultúra a architektúra. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 4, s. 39 – 42.

UŠAKOVÁ, Mária: Ždiar. Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Bratislava: Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, 1990. 47 s.

VYDRA, Jozef: Ľudová architektúra na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1958. 340 s.

www.ludovakultura.skwww.pamiatkynaslovensku.sk