Bibliografia   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Technické pamiatky

ALÁČ, Ján – PULIŠOVÁ, Ľudmila: Vodné mlyny v Gemeri-Malohonte v súčasnosti. In: Pamiatky a múzeá, 2012, č. 4, s. 57 – 61.

ALÁČ, Ján – PULIŠOVÁ, Ľudmila: Z histórie mlynov a mlynárstva v Gemeri-Malohonte. Rimavská Sobota: Gemersko-malohontské múzeum, 2023. 212 s. ISBN 978-80-85134-72-8

AUGUSTINIOVÁ, Danica: Vodné mlyny na Malom Dunaji. In: Krásy Slovenska, LXXXI, 2004, č. 7-8, s. 22 – 23.

BARTOŠÍKOVÁ, Tereza: Obilné sklady. Majáky pokroku v staviteľstve na začiatku 20. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 2020, č. 1, s. 39 - 45.

BEŇÁK, Miroslav: Priemyselné dedičstvo na území tzv. veľkej Bratislavy. In: Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015. s. 70 - 88.

ČÁNI, Ján: Priemyselné pamiatky Trnavského kraja. In: Pamiatky a múzeá, 2011, č. 1, s. 62 - 65.

DANTEROVÁ, Izabela: Vodné mlyny na Malom Dunaji. In: Pamiatky a múzeá, 2000, č. 4, s. 20 -23.

ĎURICOVÁ-ŽAKAROVSKÁ, Jana: Slovník historických technických pojmov a výrazov. Košice: Slovenské technické múzeum, 2013.100 s. ISBN 978-80-970250-6-9

ELIÁŠ, Miroslav: Šuriansky cukrovar 1852 – 2000. Šurany: Mestské múzeum, 2012. 160 s. ISBN 978-80-971106-0-4

FARKAŠ, Ľubomír: Technické pamiatky v obvodoch Kremnica a Žiar nad Hronom (Súčasný stav ich využitia s možným návrhom na reanimáciu a revitalizáciu). In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 50 - 53.

HABÁŇOVÁ, Gabriela: Metodické aspekty obnovy objektov priemyselného dedičstva na vybratých príkladoch z Bratislavskej župy. In: Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015. s. 117 - 132.

HABERLANDOVÁ, Katarína: Terénny prieskum stavieb a areálov priemyselného a hospodárskeho rázu v okresoch Pezinok a Senec. In: Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015. s. 59 - 69.

JOSEF, Dušan: Mosty. Naše mosty historické a současné. Praha: NADAS, 1984. 228 s.

JURKOVIČ, Peter: Industriál ako pamiatka – význam, vízia a zmysel ochrany. In: Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015. s. 107 - 116.

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Ružomberok. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2008. 288 s. ISBN 978-80-8085-673-1

Kolektív autorov: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku – okres Martin. Bratislava: Pamiatkový úrad a Slovart, 2012. 621 s. ISBN 978 -80-556-0784-9

Kolektív autorov: Vodné mlyny Malého Dunaja. Geodetické zameranie Némethovho mlyna v Jelke a mlyna Jána Maticzu v Tomášikove. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 72 – 77.

KOLLÁR, Daniel – MLYNKA, Ladislav: Industriálne dedičstvo. In: Krásy Slovenska, LXXXV, 2008, č. 3-4, s. 28 – 29.

MLYNKA, Ladislav: Technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. ISBN 978-80-8046-394-6

MLYNKA, Ladislav: Ľudové technické pamiatky. In: Krásy Slovenska, LXXXV, 2008, č. 3-4, s. 30 – 43.

MLYNKA, Ladislav: Banské pamiatky. In: Krásy Slovenska, LXXXV, 2008, č. 5-6, s. 26 – 41.

MLYNKA, Ladislav – HABERLANDOVÁ, Katarína: Technické pamiatky. Bratislava: DAJAMA, 2007. 112 s. ISBN 978-80-89226-43-6

ODLER, Peter: Zachovanie baníckeho dedičstva v baníckej obci Rudňany. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 13. Bratislava: Národné pamiatkové a krajinárske centrum a Slovenský pamiatkový ústav, 1996. s. 54 - 60.

POSS, Ondrej – JAVNICKÝ, Štefan – BERNÁTH, Jozef: Osobnosti vedy a techniky na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 2002, č. 1, s. 62 – 65.

ŠULLOVÁ, Zuzana – ROMAN, Jozef: Malé vodné elektrárne – špecifická skupina technických pamiatok. In: Múzeum, 2011, č. 4, s. 9 – 13.

ŠULLOVÁ, Zuzana: Technické pamiatky a ich využitie na múzejné účely na príklade pamiatok v správe Slovenského technického múzea. In: Múzeum, LX, 2014, č. 2, s. 4 – 7.

ŠULLOVÁ, Zuzana - DUCHOŇ, Marek: Solivar v Prešove. Unikát medzi technickými múzeami. In: Pamiatky a múzeá, 2022, č. 2, s. 50 – 55.

ŠARUDYOVÁ, Mária: Pamiatky vysokých pecí na Slovensku. Košice: Podniková propagácia VSŽ v spolupráci s Technickým múzeom v Košiciach, 1979. 32 s.

VOŠKOVÁ, Katarína: Banská Štiavnica a technické pamiatky v jej okolí. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 15. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2004, s. 66 - 69. ISBN 80-89175-08-2

ZUSKINOVÁ, Iveta et al.: Historické mlyny a mlynské zariadenia. Ich prezentácia v múzeách v prírode. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 18. – 20. októbra 2006 v Pribyline pri príležitosti 15. výročia sprístupnenia Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Pribylina: Únia múzeí v prírode s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, 2006. 100 s. ISBN 978-80-968551-2-4

ZVAROVÁ, Zuzana: Priemyselné dedičstvo v okrese Malacky. In: Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe. Zborník príspevkov z konferencie Bratislavského samosprávneho kraja Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Bratislava: Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Academiou Istropolitanou Novou, 2015. s. 46 - 58.

ŽILÁK, Ján – KAFKA, Richard – REPČOK, Štefan: Sklárne v Malohonte. Bratislava: Divadelné združenie GUnaGU, 2001. 158 s. ISBN 80-966966-1-0

www.kotp.skwww.pamiatkynaslovensku.sk