Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Boleráz - Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Boleráz, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1786 - 1787. Jednoloďový priestor s presbytériom štvorcového pôdorysu, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté českou plackou, loď dvoma poľami pruskej klenby. Do západnej fasády, členenej lizénami, je vstavaná veža, v prízemí s hlavným vstupným portálom. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

V zachovanej Baťaniovskej kanonickej vizitácie z roku 1782 je o stavbe a vnútornom zariadení kostola napísané: "...kto a kedy ho vystaval, nevieme, prvý raz ho opravovali roku 1080, druhý raz potom roku 1168, o čom svedčia tak predošlé vizitácie, ako aj nápis na priečelí kostola; naposledy ho opravovali roku 1773 celý spolu s vežou, zvonka i zvnútra..." [2]
 

Kostol stál v intraviláne bývalej farskej záhrady. Začiatkom roka 1786 bol vo veľmi zlom stave a demolovali ho. Základný kameň dnešného farského kostola sv. Michala archanjela v Bolerázi položili 1. mája 1786 a stavba bola hotová 15. septembra 1787. [3]
 

Vnútorné zariadenie je barokové z druhej polovice 18. storočia. Hlavný oltár je z roku 1767 drevený, v strede stĺpovej architektúry je nika so sochou sv. Michala archanjela zabíjajúceho draka. Nad sochou patróna kostola je vyrezávaný baldachýn a na ňom anjelik nesúci drevený kríž. Medzi dvoma dvojicami oltárnych stĺpov sú sochy archanjelov. Pod sochou je smerom do svätyne vysunuté tabernákulum (svätostánok), vyrezaný z mäkkého dreva, zdobený a pozlátený. Bočný oltár je barokový s novodobou sadrovou sochou Krista. Ďalšie bočné oltáre sú novogotické. [4] O ich postavenie sa zaslúžili manželia Terézia a Jozef Danišovičovci. Pri ľavom múre lode je oltár Blahoslavenej Panny Márie, pri pravom oltár sv. Jozefa. Zasklenie okien je z farebných tabuliek. [5] Kazateľnica je luisézna z roku 1776, drevená s reliéfom Krista v chráme na parapete rečnišťa. [6] Na vrchnej časti triumfálneho oblúka je namaľovaný Baránok Boží (Agnus Dei). Táto kresba rozdeľuje biely nápis: Dúfajte, ja som premohol svet. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby kostola – 1787. Prízemie veže, teda priestor pod chórom, má v pravej časti schodište vedúce na chór a zvonové stanovište, v ľavej je umiestnené Kristovo väzenie. Pri vchode doň vidíme na pravej strane mramorovú tabuľku s legendou: Z lásky ku Kristovi Kráľovi priniesli túto obetu František Spačinský a manželka, Filip Černý a manželka v roku 1929. Na organe je štítok s nápisom: OP 178 (EM. Š. PETR) PRAHA ZISKOV. Pôvodným majiteľom bol kňaz Dr. Dobroslav Orel, ktorému ho odňali odlúčení bratia (heretici). Do Bolerázu ho doviezol Alexander Danišovič. Na primíciách Stanislava Danišoviča (19. nov. 1922) na ňom hral prof. Dr. Orel. Drevené lavice v interiéri kostola zhotovil v 30. rokoch 20. storočia stolár Michal Valášek a Martin Pincek. Spovedelnicu za pôsobenia farára Ladislava Gálika vyrobil Emil Černý. Dlažba v priestore lode sa položila za dekana-farára Dušana Juráka. Železné schody na chór a konštrukciu parapetu na chóre vyrobil Ján Janec. Drevené zábradlie chóru je dielom stolára Šotníka zo Zavára. Vpravo od hlavného vchodu sa týči drevený misijný kríž. [7] Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1678. [8]
 

Vo veži farského kostola sú umiestnené štyri zvony. Na južnej strane je umiestnený zvon s priemerom 63 cm (udané priemery sú vždy merané na spodnom, najširšom mieste) vážiaci 96 kg s nápisom: R. MAŇOUSEK A SPOL. BRNO 1922 /UL1AT MA DALI BOLERAZSKY FARNÍCI FARÁROM FRANTIŠKOM KOŇAKOVSKÝM ROKU 1919. Telo zvona v hornej tretine zdobia obilné klasy a vinič. Zvon bol pri odlievaní trochu poškodený a nápis je miestami ťažko čitateľný. [9]
 

V strede umiestnený zvon má priemer 88 cm a váži asi 420 kg. Je na ňom text: R. MAŇOUSEK A SPOL. BRNO /ULATY SO M Z MILODAROV BOLERÁZSKYCH FARNÍKOVI V AMERIKE PRACUJÚCICH ZA ČASU /FARÁRA FRANTIŠKA KOŇAKOVSKY 1922. [10]
 

Tretí zvon nachádzajúci sa v severnej strane veže má priemer 47 cm a váži asi 48 kg. Má nápis: GOSS V/ILHEĹM FISCHER IN TIRNAU 1860. [11]
 

Pod touto trojicou zvonov je umiestnený štvrtý, najmenší zvon, tzv. umieráčik. Má priemer 37 cm a váži asi 38 kg. Je na ňom basreliéfová výzdoba zobrazujúca Pannu Máriu s Ježiškom a text: LIWAL KAROLIFÔHR W PRESBURKU 1863 NA OCEST A CHWÁLU BOHA DALA MA SPRAWIT OBEC BOLERAZSZE 1863. Prvé slovo v druhom riadku má písmeno N obrátené. [12]
 

V 70. rokoch 20. storočia bol pohon zvonov elektro-motorický. Toto technické riešenie spôsobovalo veľké otrasy veže, bol koncom 80. rokov prerobený na elektromagnetický. Prácu previedol Jozef Fridrich. [13]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 139.
[2 - 3] https://faraboleraz.webnode.sk/kostoly/ (2.2.2018)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 139.
[5] http://obec.boleraz.eu/pamiatky-v-obci/ (2.2.2018)
[6] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 139.
[7] http://obec.boleraz.eu/pamiatky-v-obci/ (2.2.2018)
[8] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 139.
[9 - 13] http://obec.boleraz.eu/pamiatky-v-obci/ (2.2.2018)
Bibliografia
www.boleraz.eu
GPS
48.465876, 17.490343
48°27'57.2"N 17°29'25.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk