Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borčice - Kaplnka Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borčice, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobaroková kaplnka postavená v roku 1754. Je to menší sakrálny objekt obdĺžnikového pôdorysu so segmentovým oltárnym uzáverom a malou strešnou vežičkou. Interiér je zaklenutý krížovou klenbou a konchou. Fasády sú členené pilastrami. [1] Veža je zastrešená cibuľou.
 

Oltár, krucifix a obrazy Vir dolorum a Sedembolestná Panna Márie sú z druhej polovice 18. storočia. Náhrobná doska pochádza z roku 1754. [2]
 

Podľa iného zdroja dal kaplnku v roku 1740 postaviť borčický zemepán Krištof Ugronovič, slúžny trenčianskej stolice, prísediaci v kráľovskom najvyššom súde. Zakúpil aj posvätné rúcha a kalich. Kaplnku požehnal a posvätil v roku 1740 nemšovský farár Štefan Ignác Jankovič. Zvon do kaplnky daroval v roku 1742 nitriansky biskup Imrich Esterházy. Zvon bol posvätený na počesť sv. Donáta. [3]
 

V kaplnke bol oltár so svätostánkom, nad ním obraz Panny Márie. Na začiatku 21. storočia bol demontovaný za úmyslom zreštaurovania, avšak oltár zostal dlhé roky v pivnici na fare a nedočkal sa svojej obnovy. Príchodom nových kňazov sa začalo s reštaurovaním oltára. Po dlhých 21 rokoch sa znova vrátil do kaplnky a 12. septembra 2021 ho počas hodovej slávnosti požehnal pán dekan Ján Smolka. [4]
 

V kaplnke je krypta, ktorá má vchod zvnútra. Do krypty pochovávali len členov rodiny Ugronovičovej, aj to len zriedka. Na priečelí kaplnky je erb šľachtickej rodiny Šipeky. Rodina Šipekyovcov prišla do Borčíc v roku 1790, bývali v kaštieli do roku 1945. Posledná barónka z Borčíc Alžbeta Šipeky zomrela v januári 1981 v nemocnici v Trenčianskych Tepliciach. Pochovaná je v Klobušiciach. [5]
 

V borčickom kaštieli bola v roku 1821 s biskupským súhlasom zriadená súkromná kaplnka. Bola vytvorená pre potreby šľachty. Dokedy trvala nie je známe. [6]
 


 

Listina, ktorá vysvetľuje podmienky výstavby kaplnky v Borčiciach
 

Zachovaná listina napísaná v latinskom jazyku vysvetľuje, kto bol pôvodcom myšlienky postaviť kaplnku s kryptou v Borčiciach a zároveň vysvetľuje podmienky na jej údržbu a zaväzuje nemšovskú faru k niektorým cirkevným úkonom. Listina v preklade znie:
 

Od Krištofa Ugronovíča, seniora z Ledníc a z Borčíc, Jeho cisárskej a kráľovskej výsosti radcu (prísediaceho) Sedmipanskej tabule, ťarchami a bremenami obťaženému Ladislavovi, synovi Krištofovmu a ostatným, ktorých sa toto nižšie napísané akýmkoľvek spôsobom týka, vyhlasujem a potvrdzujem touto listinou takúto úlohu: Keďže som sa teda spravodlivým určením ujal v ťažkých časoch dočasne tejto cirkevnej farnosti, kde nie vždy počúvali moje rady a nepreukazovali mi ťažkú službu, ale svoj záujem o mňa si udržali, máme povinnosť (cítime sa povinní) na zveľadenie slávenia kultu Pánovho založiť základinu na výstavbu a udržiavanie Svätej kaplnky (kostolíka), alebo stánku nového v Borčiciach, uprostred tamojších usadlostí, so zvonicou, oltárom, kryptou a Stolicou (božou). Náklady a ťarchy z mojej osobnej základiny nesmú byť nikomu vyplatené bez prítomnosti a schválenia vznešených kňazov, pod vedením Najosvietenejšieho a najdôstojnejšieho pána Štefana Nozdrovického z Ladice a Kameničian, biskupa Katarského, prepošta Blahoslavenej Panny Márie z Novej Hory Peštianskej, prísediaceho Sedmipanskej tabule, Jeho Svätého cisársko-kráľovského veličenstva, vikára kaplnky (kaplána), kanonika katedrály cirkvi nitrianskej, vikára a radcu uprázdnenej biskupskej stolice a Vrchného vyšetrovateľa sporov: Svätostánok nech je vysvätený na sviatok Slávneho narodenia Kráľovnej anjelov a predtým nech sú zaobstarané posvätné rúcha a kalich. Aby žiaden z tých pánov teda plebánov, ktorí budú vykonávať svätú obetu a kult boží v tejto kaplnke podľa mojich nariadení, za akýchkoľvek bezprávnych čias, žiadnou zmluvou nezanedbal starostlivosť o duše mojich dedičov, naveky dávam pre kaplnku do úschovy 100 florénov rýnskych a zapisujem ich. Páni, ktorí budú týchto 100 florénov držať aj s úrokmi u menovaného syna môjho Ladislava, cez neho odstúpia z nich 84 pánu farárovi (veľadôstojnému) z Nemšovej, aby každoročne slávil štyri sväté omše: Prvú v septembri, po oktáve narodenia Kráľovnej Anjelov za váhajúcich (vo viere) z mojej rodiny. Druhú omšu k Najsvätejšej Trojici za zachovanie tejže mojej rodiny vo viere rímsko-katolíckej a za rozmnoženie jej potomstva. Tretiu votívnu omšu za odpustenie hriechov. Štvrtú obyčajnú omšu za moje zásluhy ako fundátora (zakladateľa) a za mojich dedičov a akýchkoľvek nasledovníkov. Omše musia byť slávené každoročne, v prítomnosti mojej rodiny. Zostávajúce florény budú držané a verne spravované na Opravu kaplnky (kostola). Týmto teda dávajúc najavo svoju vôľu dôstojnému pánovi Štefanovi Hankovičovi, súčasnému nemšovskému farárovi a titulovanému najosvietenejšiemu a najdôstojnejšiemu Vikárovi na túto listinu pripájame svoju bežnú pečať. Na večnú pamäť bol som dal v Borčiciach 7. septembra 1740. Krištof Ugronovič, senior, Andrej Repáš, farár z Bolešova, Žigmund Nozdrovický, Andrej Beňovský, Juraj Vietoris. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kaplnka je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 12202/1. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na cintoríne.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 141.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 141.
[3 - 7] https://nemsova.fara.sk/web/pamiatky/kaplnka-narodenia-panny-marie/ (18.8.2020 a 28.5.2023)
[8] www.pamiatky.sk (28.5.2023)
Bibliografia
www.obecborcice.sk
GPS
48.975665, 18.134510
48°58'32.4"N 18°08'04.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk