Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Borová - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Borová, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Ranobarokový kostol postavený okolo roku 1670. Jednoloďový pozdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vežou predstavanou na osi kostola. Interiér je zaklenutý valenými klenbami s lunetami a medzipásmi. Fasády sú členené lizénovým rámom. Veža je zastrešená murovanou ihlancovou strechou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je romaticko-novogotické. Zvon je z roku 1687 od bratislavského zvonolejára G. Wolfa. [2]
 

Pôvodný kostol sv. Joachima v Borovej bol dokončený začiatkom 17. storočia. V roku 1601 prišlo k jeho zastrešeniu, no počas povstania Gabriela Bethlena turecké oddiely jeho vojska vypálili kostol, zničili školu a farský dom zostal opustený. Na základe informácie o zničení sakrálneho objektu je na mieste sa domnievať, že Borová bola od čias vystavania kostola do jeho zničenia farnosťou a až po týchto udalostiach sa stala filiálkou Dlhej. [3]
 

V roku 1675 bol postavený nový kostol, stavebné práce viedol taliansky staviteľ Giovanni Battista Rava a tesárske práce Štefan Schlemer. Sakrálny objekt však nebol dlho dokončený, ešte v roku 1694 mu chýbali lavice, kazateľnica a vonku vedľa kostola ležali zvony. Vzdialený od fary v Dlhej bol trištvrte hodiny pešo. [4]
 

Výstavbu nového kostola inicioval a finančne podporoval Ferdinand Pálffy, čanádsky biskup. Stavbu začali na mierne vyvýšenom mieste a ako stavebný materiál použili pálenú tehlu. [5]
 

Podľa zápisnice kanonickej vizitácie [6] z 28. júna 1847, ktorú vykonal Vojtech Pogány, zvolený biskup drivastský a opát kláštora Blahoslavenej Márie Panny v Spišskom Štiavniku, mal kostol dva dobre zabezpečené vchody, zastrešený bol pálenou škridlou a veža bola kužeľovitého tvaru. V kostole sa nachádzali tri drevené oltáre. Na väčšom (hlavnom) oltári bol osadený obraz sv. Štefana kráľa, ktorý dáva kráľovstvo pod ochranu Blahoslavenej Panny Márie. K oltáru patrili tri obrusy a súčasťou bol oltárny kameň od trnavského generálneho vikára Štefana Nagya. Súčasťou oltára bolo aj pomerne veľké drevené tabernákulum (oltárna schránka na úschovu hostií) zabezpečené zámkou. V priestore kostola bolo umiestnených šesť drevených svietnikov natretých na bielo, dva boli nad tabernákulom. Hlavný oltár, ako uvádza vizitátor, bol nový, z roku 1831. Mal dĺžku 6 a šírku 4,5 siahy, dĺžka lode kostola bola 8,5 a šírka 4,5 siahy. Nad hlavným oltárom bola umiestnená drevená socha Bolestnej Panny Márie. Na pravej strane kostola bol prenosný drevený oltár sv. Alžbety Uhorskej a vľavo drevený oltár sv. Imricha. Zdobené boli drevenými stĺpmi s erbami, ktoré sa časom poškodili. [7]
 

Vzhľadom na malý počet obyvateľov filiálky bol kostol pomerne priestranný. Jednoduché drevené lavičky natreté na čierno boli zdobené kvetmi. [8]
 

Veža kostola bola dokončená v 19. storočí a výhľad z nej na okolie bol podľa historika P. Jedličku jedným z najkrajších. Vo veži boli dva zvony so súhlasným zvukom, vizitátor uviedol, že nie je známe, kým boli posvätené. [9]
 

Okolo kostola je kamenný ohradný múr s bránou, ktorá je zakončená trojuholníkovým štítom.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V auguste 1902 sa obecné zastupiteľstvo Borovej uznieslo na rekonštrukcii kostola. Zemepán Ján Pálffy poskytol na opravu drevo a poukážky na výdavky spojené s výmenou strešnej krytiny. Celkové náklady vyčíslila obec na 4 478 korún a 50 halierov. Fara sa podieľala sumou 2 000 korún a zvyšné peniaze doplatila obec z pôžičky pre tento účel. Rekonštrukčné práce pod vedením stavebného majstra Vincenta Stríža z Trnavy boli dokončené pravdepodobne na jar 1905, kedy ešte obec doplácala majstrovi 117 korún a 30 halierov. [10]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 777/0. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v západnej časti obce.
Fotogaléria
Borová - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Borová - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Borová - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015Borová - Kostol sv. Štefana kráľa foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 142.
[3 - 5] http://borova-info.webnode.sk/borovsky-borovske/kostol-a-jeho-hystoria/historia/ (22.5.2016)
[6] Najhodnovernejším prameňom pre poznanie cirkevných dejín, respektíve dejín farnosti sú zápisnice kanonických vizitácií. Kanonické vizitácie boli prehliadky alebo kontroly kostolov, fár a iných duchovných ustanovizní, ktoré vykonával biskup alebo ním poverený cirkevný hodnostár. Ich úlohou bolo zistiť skutočný stav farnosti či kostola a pravdivo informovať o ich hospodárskej, náboženskej, právnej a sociálnej situácii. Vzhľadom na rozmanitosť informácií, ktoré v sebe uchovávajú a ich úradnú povahu sú považované za hodnoverný prameň so širokým využitím najmä v oblasti cirkevných, hospodárskych dejín a dejín umenia. Zápisnice vizitácií farností Ostrihomského arcibiskupstva sú uložené v Prímási Levéltár v Ostrihome. http://borova-info.webnode.sk/borovsky-borovske/kostol-a-jeho-hystoria/historia/ (22.5.2016)
[7 - 9] http://borova-info.webnode.sk/borovsky-borovske/kostol-a-jeho-hystoria/historia/ (22.5.2016)
[10] Finančné príjmy kostolov pochádzali najmä z pozemkov, z prenájmu polí, zo zbierok, ale aj z testamentov veriacich či pôžičiek. Kanonickú vizitáciu Borovej vykonal 26. apríla 1802 vicearchidiakon Smolenického dekanátu, člen Slovenského učeného tovarišstva a brestovanský farár Martin Palšovič za prítomnosti provízora Červenokamenského panstva Jána Otočku a bratislavských súdnych prísažných Antona Palasyho a Pavla Farkaša. Zápisnica vizitácie vo forme predtlačenej tabuľky s voľným miestom na vpisovanie údajov je na informácie veľmi chudobná. Neobsahuje totiž záznamy o stave a inventári kostola, či záznamy o farárovi, učiteľovi a sakrálnych stavbách v obci. V čase vizitácie predstavovala hotovosť kostola sedem zlatých a 54 denárov. Príjem kostola predstavoval ročne spolu 79 zlatých a 52½ denára, jeden zlatý a 30 denárov sa vyzbieralo z mešcovej zbierky. Celkový ročný príjem farnosti Dlhá bol 347 zlatých 30 a 2/4 denára, z čoho výnos z Borovej predstavoval len približne štvrtinu tejto sumy. Borovský kostol nevlastnil žiadne majetky, patrili mu len vinice vo veľkosti troch kopáčov. V roku 1847 činila hotovosť kostola 45 zlatých a 28 denárov. Zásoby obilia predstavovali 15 bratislavských meríc ozimín a 20 bratislavských meríc ovsa. Medzi farské majetky patrila lúka v intraviláne v časti s názvom Za kostolom, ktorá z hornej časti susedila s lúkou Rudolfa Pálffyho a dolným susedom bol Matej Horváth. Vizitátor zapísal, že fare patrilo aj dosť rozsiahle kapustnisko a polia v troch oračkách a to v časti chotára Za humny, Grefty a Tretie pole v každej vo veľkosti štyroch bratislavských meríc, kde horné a dolné susediace pole patrilo v prvých dvoch prípadoch Rudolfovi Pálffymu a vedľajšie pole užíval Peter Hájiček. Tieto farské polia boli spojené s poľami patriacimi priamo kostolu v Borovej, ktoré obrábali farníci, respektíve filialisti. Kostol vlastnil aj pole v rozlohe štyroch bratislavských meríc, kde kedysi rástol vinič. Celková rozloha polí patriacich kostolu bola teda 16 bratislavských meríc (cca 0,05 ha) a príjem z nich bol 10 zlatých ročne. V roku 1846 a 1859 vlastnil kostol pomerne rozsiahlejšiu plochu pôdy, a to o rozlohe 20 uhorských jutár a 874 štvorcových siah (9,36 ha) a v roku 1873 patrilo kostolu 12 uhorských jutár a 511 štvorcových siah (5,61 ha) pôdy. Informácie z poslednej zápisnice kanonickej vizitácie stručné a skôr zamerané na farský kostol v Dlhej. Hotovosť kostolnej pokladnice Borovej v roku 1912 bola 1840 korún a 66 halierov, ročný zisk kostola predstavoval 912 korún a výdavky 460 korún a 99 halierov. http://borova-info.webnode.sk/borovsky-borovske/kostol-a-jeho-hystoria/historia/ (22.5.2016)
[11] www.pamiatky.sk (17.5.2023)
Bibliografia
www.borova.sk
GPS
48.388337, 17.441803
48°23'18.0"N 17°26'30.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk