Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
boženíci
prísažní, členovia mestskej rady, ktorí boli súčasne prísediacimi mestského súdu. Obvykle ich bolo 12. Pri nástupe do funkcie museli spolu s richtárom prisahať, že budú zachovávať mestské výsady a predpisy (štatúty) mesta. Pojem pochádza zo staroslovienského božiti sa – prisahať.www.pamiatkynaslovensku.sk