Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Západná časť hradieb mestského opevnenia bola postavená v 14. storočí potom, čo mesto Prešporok získalo mestské privilégia a odčlenilo sa tak od samotného hradu. Hlavný hradbový múr, budovaný so starostlivo vyberaného lomového kameňa, bol pri zemi hrubý aj vyše dvoch metrov a smerom hore sa zužoval, pričom dosahoval celkovú výšku viac ako 10 metrov. Neskôr pred ním postavili menší parkanový múr hrúbky približne 60 centimetrov a výškou do 5 metrov. Vznikol tak mierne vyvýšený parkán široký asi 3 metre, ktorý vytváral priestor, v ktorom sa pohybovali obrancovia a umiestňovali sa doň ťažké palné zbrane. Takáto „ulička“ sa spočiatku nachádzala aj na druhej strane hlavného múru a umožňovala obrancom rýchle presuny na obranné pozície a transport zbraní, munície alebo jedla. [1]
 

Hlavný hradbový múr bol prepojený s Kapitulskou ulicou štyrmi úzkymi uličkami, ktoré viedli ku obranným baštám. Majitelia priľahlých domov museli uličky udržiavať priechodné a v prípade potreby ich sprístupniť obrancom mesta. Prvá z dvoch zachovaných – Prepoštská ulička vedie k najmohutnejšej Vtáčej bašte, ktorú sa podarilo v 90. rokoch 20. storočia zrekonštruovať. Na rohu ulíc Kapitulská a Na vŕšku sa nachádza druhý priechod na obnovené západné hradby. Práve tu sa západné hradby, vybudované v prvej polovici 14. storočia, napájali na trasu pôvodného hradbového múru z 13. storočia, ktorý viedol od hradu k Michalskej veži a ďalej k Laurinskej bráne. V krížení týchto hradbových systémov vznikla bašta bez historického názvu niekedy spomínaná ako „polbašta za vtáčou vežou“ a dnes označovaná ako „Baxova veža“. [2]
 

Vežu z vnútornej strany pracovne (!) nazývali Baxova. Bolo to z pragmatického dôvodu - výskum tohoto miesta totiž viedol archeológ Peter Baxa. A len preto má takéto pomenovanie, keďže iné nebolo nikde v archívoch doložené - na rozdiel od iných bášt a veží. [3]
 

Priestor Baxovej veže je vymedzený hradbovým múrom a dvojicou meštianskych domov. Spodná úroveň priestoru Baxovej veže je tvorená vydláždenou plochou, torzom historickej bašty a pozostatkom mestskej lejárne, v ktorej odlievali pušky a tarasnice pre mestskú stráž a obrancov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Baxova veža je najstaršia a najzachovalejšia pamiatka v MPR Bratislava s nálezom pece na tavenie farebných kovov. Pokyny pre jej pamiatkovú obnovu komplexne spracoval promovaný historik Viktor Ferus, ktorý stanovil aj ďalší postup prác. [5]
 


 

Po integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie sa Bratislava stáva vyhľadávanou turistickou destináciou, zatiaľ však iba s neželanou jednodňovou turistikou. Dôvodov krátkeho pobytu turistov v Bratislave je niekoľko, ale medzi najhlavnejšie patrí nedostatočné prezentovanie historicko-kultúrnych hodnôt mesta. [6]
 

Odtrhnutie hradného areálu od historickej časti mesta, turisticky neprístupný hradbový systém a zúbožená Kapitulská ulica sa podpisujú na nízkej turistickej atraktivite Starého mesta. [7]
 

Projekt obnovy Baxovej veže je súčasťou širšieho zámeru, ktorého cieľom je oživenie jednej z najstarších ulíc mesta – Kapitulskej ulice. Po ukončení obnovy Baxovej veže a oživení priľahlej Kapitulskej ulice sa tieto priestory plne integrujú do historického jadra mesta Bratislavy. Naviac po sprístupnení mestského opevnenia pre verejnosť pomôžu sceliť nezmyselné roztrhnutie mestskej zástavby Starého mesta a podhradia, ktoré bolo v minulosti realizované ako dôsledok výstavby mosta SNP. [8]
 

Priestor Baxovej veže sa bude využívať pre prezentačno-expozičné a edukačné účely, pre organizovanie kultúrnych podujatí a workshopových aktivít. [9]

Súčasný stav a využitie
V obnove.
Prístup
Na rohu Kapitulskej ulice a ulice Na vŕšku.
Fotogaléria
Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Vlado Bojko 11/2000Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Baxova veža (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1 - 2] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
[3] Informácie – Ing. arch. Vlado Bojko. (3/2015)
[4] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
[5] Informácie – Ing. arch. Vlado Bojko. (3/2015)
[6 - 9] Informačná tabuľa v teréne.(5/2014)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.144154, 17.104157
48.144154,17.104157
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk