Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Konferencia biskupov Slovenska (Kapitulské dvory)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Budova bola v minulosti Kapitulským domom, ako mnohé objekty na Kapitulskej ulici v Bratislave. Z výskumu Mestského ústavu ochrany pamiatok (PhDr. Ivo Štassel) vyplýva, že v druhej polovici 15. storočia tu stáli dva objekty. Jeden bol severný dvojosový objekt, pozdĺžne orientovaný do vnútra parcely. Druhým bol nárožný dom s prejazdom, ktorý slúžil pre oba objekty. Dokladom prvého obdobia sú nálezy kamenných murív. [1]
 

Stavba prešla viacerými úpravami. Začiatkom 16. storočia ranorenesančnou prestavbou, čo charakterizujú skryté nálezy úpravy gotických okien a omietky severného domu. Koncom 16. storočia prebehla prestavba, ku ktorej sa viaže nález kvádrovania na južnom nároží v hrubozrnnom prevedení s rytou bielou predkresbou. Radikálna zmena sa uskutočnila v druhej polovici 18. storočia, keď bol do južnej osi objektu umiestnený portál s prejazdom. Do barokovej prestavby možno datovať aj prímurovku k renesančnej fasáde a vznik kompozície priečelia, ktorého charakteristické črty sú zachované dodnes. Poslednú stavebnú vývojovú etapu predstavujú novodobé úpravy, ako je zamurovanie slepých otvorov, či nahradenie hospodárskej funkcie obytnou. Súčasná úprava fasády je rekonštrukciou klasicistickej úpravy fasády, ku ktorej patrí portál so stlačeným oblúkom. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Ku komplexnej obnove objektu došlo v roku 1992, reštaurátorské práce realizoval doc. Vladimír Plekanec, akademický maliar. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Kapitulská 11
Fotogaléria
Bratislava - Konferencia biskupov Slovenska (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Konferencia biskupov Slovenska (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Konferencia biskupov Slovenska (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014Bratislava - Konferencia biskupov Slovenska (Kapitulské dvory) foto © Hana Farkašová 5/2014
Poznámky
[1 - 3] Informačná tabuľa v teréne. (5/2014)
Bibliografia
www.bratislava.sk
GPS
48.143284, 17.105129
48.143284,17.105129
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk