Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História
Slovenské podnikové železničné múzeum (Železničné múzeum Slovenskej republiky – ŽMSR) vzniklo v roku 1983 ako organizačná zložka niekdajšej Správy Východnej dráhy ČSD v Bratislave (oddelenie vtedajšieho Strediska technického rozvoja). Pôvodný názov, Pamätník železničnej dopravy na Slovensku bol ešte v roku 1986 zmenený na Múzejno-dokumentačné centrum Východnej dráhy a po zrušení Východnej dráhy len na Múzejno-dokumentačné centrum (MDC). Od roku 1994 bolo oddelením Výskumného a vývojového ústavu železníc (VVÚŽ). Po rozdelení železníc MDC zostalo spolu s VVÚŽ organizačnou zložkou ŽSR. Zmluva o spolupráci medzi ZSSK, a. s. a ŽSR, ktorá riešila otázku pokračovania zbierkotvornej činnosti MDC, ako i údržbu a prevádzku slovenskej kolekcie prevádzkyschopných historických železničných vozidiel v podmienkach rozdelenej železnice, bola k 1.9.2004 stranou ZSSK, a. s. vypovedaná. V dôsledku toho je v súčasnosti ochrana slovenských železničných technických pamiatok záležitosťou iba ŽSR. Pozitívne zmeny v chápaní podnikového železničného múzea ako dobrého marketingového nástroja vo vzťahu ŽSR a verejnosti a najmú skvelého osvetového nástroja viedli k organizačnej zmene, ktorej následkom bolo pretvorenie MDC na účelové stredisko Železničné múzeum Slovenskej republiky v riadiacej pôsobnosti Odboru komunikácie ŽSR od 1.1. 2018. [1]
 

ŽMSR je zaregistrované v registri múzeí a galérií na MK SR (registračné číslo RM 67/2000), čo ho zaväzuje riadiť sa pri svojej činnosti zákonom č. 206/2009 Z. z. z 28.4.2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. ŽMSR vykonáva komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska, to znamená, že zhromažďuje, zhodnocuje, odborne spravuje a prezentuje vhodne vybrané trojrozmerné i plošné artefakty zo železničnej oblasti. Okrem vytvorenia prierezového a systematického zbierkového fondu, reprezentujúceho všetky oblasti práce železníc je výsledkom doterajšej aktivity ŽMSR najmä:
 


 

- stála expozícia dejín železníc v Múzeum dopravy STM, celosezónna prevádzka regionálneho železničného múzea „Výhrevňa Vrútky“ (činnosť zabezpečuje občianske združenie) a štúdijného depozitára Bratislava východ,
 

- každoročný celoslovenský zraz prevádzkyschopných slovenských i zahraničných historických železničných vozidiel v RD Bratislava východ,
 

- publikačná činnosť, najmä kniha „Dejiny železníc na území Slovenska“,
 

- archívny a knižný servis pre individuálnych bádateľov. [2]
 


 

Medzi najvýznamnejšie uskutočňované alebo pripravované projekty ŽMSR patrí:
 

- kompletizácia expozície dejín železníc v Múzeu dopravy STM (predovšetkým železničnými vozidlami) a jej postupná animácia,
 

- postupná výstavba národného železničného parku v RD Bratislava východ (staré depo) s dôrazom na vozebné a dielenské zabezpečenie prevádzky parnej frakcie a rozmernejšie predmety, ktoré nebolo možné umiestniť v Múzeu dopravy,
 

- zavedenie turistickej parnej prevádzky na ozubnicovej železnici Pohronská Podhora – Tisovec. [3]
 


 

Prevádzkyschopné historické železničné vozidlá ŽMSR udržiavajú občianske združenia v lokalitách Bratislava, Vrútky, Púchov, Zvolen, Prievidza, Tisovec, Poprad, Haniska pri Košiciach a Humenné. [4]
 


 

Železničné múzeum Slovenskej republiky úzko spolupracuje s archívom ŽSR, ktorý je odborným pracoviskom zodpovedajúcim za zhromažďovanie a uchovávanie archívnych dokumentov, za odborné spracovávanie archívnych fondov a ich sprístupňovanie pre bádateľskú činnosť za organizáciu Železnice Slovenskej republiky a jej právnych predchodcov. [5]

Kontakt
Železnice Slovenskej republiky
Železničné múzeum Slovenskej republiky
Dopravná ulica
831 06 Bratislava
Fotogaléria
Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019Bratislava - Železničné múzeum Slovenskej republiky foto © Hana Farkašová 4/2019
Poznámky
[1 - 5] www.zeleznicnemuzeum.sk/stranka/o-nas/ (24.1.2020)
GPS
48.199107, 17.160773
48°11'56.8"N 17°09'38.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk