Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brdárka - Evanjelicky kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Brdárka, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančno-barokový kostol postavený v roku 1696 na mieste dreveného sakrálneho objektu. Upravili ho v roku 1749. Takmer celkom bol prestavaný v roku 1786. Kostol bol pôvodne bez veže, ktorá bola dostavaná v roku 1850. Klasicisticky ho upravili. Ide o pozdĺžny sieňový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté konchou a lunetami. Loď má pruské klenby so štukovými obrazcami. Fasády boli členené lizénovým rámom, dnes už iba polkruhovo ukončenými oknami. Veža kedysi členená dvojitými pilastrami je zastrešená cibuľovitou barokovou baňou s laternou. [1] Zvony vo veži sú z roku 1921. [2]
 

Oltár je barokovo-klasicisticky z roku 1754. Obnovený bol v roku 1806. [3] Drevený stĺpový oltár s točitými stĺpmi a mohutnou rímsou s drobnými anjelmi a nadstavcom je obohatený pozlátenou plastickou akantovou ornamentikou. Oltár má charakteristický evanjelický obsah Veľkej noci: nad predelou s obrazom Poslednej večere je obraz Ukrižovaného Krista a v nadstavci je kruhová kartuša s obrazom Vzkriesenia. [4] Kazateľnica je neskorobaroková z polovice 18. storočia. Renovovali ju v roku 1806. Má podkasaný parapet s vyrezávanými pozlátenými poloreliéfmi Spasiteľa a štyroch evanjelistov. Volútový baldachýn je zakončený plastikou anjela. Krstiteľnica je barokovo-klasicistická z polovice 19. storočia, na volútovej nohe spočíva nádrž s ľudovou plastikou Pokrstenie Krista. Interiér dopĺňa baroková protestantská empora z polovice 18. storočia, s rustikálnou maľbou na parapete, predstavujúcou žánrové scény situované v ideálne poňatých krajinných výsekoch. Empora bola obnovená v roku 1826. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína aj neskorobarokovú patronátnu lavicu pochádzajúcu z polovice 18. storočia, v hornej časti s posunovacou mrežou a na parapete s rastlinnou maľbou. [5] V chráme je podlaha z lomového kameňa. [6]
 

Kostol zažil niekoľko stavebných úprav v roku 1749, kedy doňho vsadili drevenú emporu na vyrezávaných stĺpoch. Na nej je umiestnený barokový organový pozitív z roku 1762 s neobarokovou ornamentikou od organára Daniela Wallachyho zo Spišskej Soboty, ktorý prešiel celkovou pamiatkovou obnovou dokončenou v roku 2017. Je to jediný dodnes kompletne zachovaný organ majstra Wallachyho. [7]
 

Typickým prvkom evanjelických kostolov v Gemeri sú drevené alebo murované empory, vo vidieckom podaní chóry. Sedávali na nich väčšinou muži alebo mládež, kým miesta žien boli v dolných dlhých laviciach. Vyvýšené chóry podopreté stĺpmi sa stavali kvôli získaniu väčšej plochy na sedenie a ich parapety boli často pestro pomaľované. V prevažnej väčšine šlo o rozmanitú rastlinnú ornamentiku alebo iluzívne mramorovanie. Empora evanjelického kostola v Brdárke je unikátnou pamiatkou – okrem ornamentiky je vyzdobená aj siedmimi obrazmi. Výjav uprostred zobrazuje cisára Jozefa II. z vďačnosti za Tolerančný patent. Na šiestich obrazoch sú biblické motívy: rajská záhrada, stvorenie Adama, prorok Eliáš pri potoku Kerít, Eliáš vzatý do neba na ohnivom voze, kráľ Dávid v chráme a Kristus s Mojžišom a Áronom a evanjelistami v chráme. [8]
 

Brdárka pôvodne cirkevne patrila ku Kobeliarovu, odkiaľ ako farár pôsobil i otec Pavla Jozefa Šafárika. Na Šafárikovho otca odkazuje kartuša na východnej bočnej strane empory, ktorá sa stala „logom“ brdárskeho kostola. Je na nej slovenský nápis: „S pomocí Boží obnoven jest chór tento za knezství dvojctihodného pána Pavla Šafáry, pod richtarstvím slovutného muže Martina Novák, vicerichtára Jana Smerek Kohút. 1826 ve dnech mesíce mája.“ [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 477/0. [10]
 

V ostatnom čase bola na kostole vymenená strecha z prostriedkov Ministerstva kultúry SR. Na spolufinancovaní obnovy oltára sa podieľalo občianske združenie Gotická cesta v spolupráci so Stredoeurópskou nadáciou. Vzniklo i Združenie pre záchranu kostola v Brdárke, ktoré sa stará o duchovnú, kultúrnu i materiálnu stránku kostola. [11]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý.
Prístup
Stojí na vyvýšenine v strednej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 210.
[2] Brdárka, ev. a. v. kostol. 16. august 2018 http://gotickacesta.sk/brdarka-kostol/ (24.8.2023)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 210.
[4] Brdárka, ev. a. v. kostol. 16. august 2018 http://gotickacesta.sk/brdarka-kostol/ (24.8.2023)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 210.
[6 - 9] Brdárka, ev. a. v. kostol. 16. august 2018 http://gotickacesta.sk/brdarka-kostol/ (24.8.2023)
[10] www.pamiatky.sk (24.8.2023)
[11] Brdárka, ev. a. v. kostol. 16. august 2018 http://gotickacesta.sk/brdarka-kostol/ (24.8.2023)
GPS
48.766379, 20.338556
48°45'59.0"N 20°20'18.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk