Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Brestovany - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Brestovany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1778. Jednoloďový pozdĺžny priestor s oválnym uzáverom presbytéria a vežou, vstavanou do hlavnej fasády. Presbytérium i loď sú zaklenuté pruskými klenbami s medzipásmi, ktoré dosadajú na rímsové hlavice pilastrov. Exteriér je členený lizénovým rámom, západná fasáda má na osi vstavanú vežu so vstupným kamenným portálom, nad ktorým je kazulové okno. [1] Veža je zakončená nízkou zvonovitou strechou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou kostola. Hlavný oltár, stĺpová drevená architektúra s nadstavcom, uprostred sa nachádza obraz sv. Jána Krstiteľa, v nadstavci reliéf Boha-Otca. Po stranách v interkolumniách sú barokové sochy svätcov a svätíc. Dva bočné oltáre sú architektonicky totožné s hlavným oltárom, uprostred sú obrazy sv. Anny a Snímanie z kríža. Sochy svätcov na bokoch sú novšie, sadrové. Kazateľnica je baroková, so sochou sv. Michala archanjela. [2]
 

Podľa ostrihomských štatútov bola v Brestovanoch fara už v roku 1397, pravdepodobne i kostol. Vizitácia v roku 1561 uvádza, že miestny starý kostol a cintorín sú v dobrom poriadku. No v roku 1634 vizitátor konštatuje, že starobylý brestoviansky kostol je v dezolátnom stave. Spustol asi za tureckých vpádov. Správa sa však môže týkať i kostola na malobrestovianskom cintoríne, aj keď ho spomína až vizitácia z roku 1783 za miestneho farára Martina Palsoviča, bernolákovca a člena Slovenského učeného tovarišstva. Budova fary v obci stála od roku 1752, no trnavský patronát v roku 1783 schválil rozpočet na novú faru, ktorú miestni kňazi využívali ešte donedávna. [3]
 

V roku 1767 postavili si v Brestovanoch kaplnku k úcte sv. Martina. O jedenásť rokov neskôr (1778) postavili v obci aj kostol. V roku 1811 a 1818 však zažili obyvatelia Veľkých Brestovian ničivú pohromu, keď v dedine vypukli rozsiahle požiare. Vtedy takmer celá dedina vyhorela. Požiar spustošil tiež kostol, faru a školu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Brestovany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 8/2015Brestovany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 8/2015Brestovany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 8/2015Brestovany - Kostol sv. Jána Krstiteľa foto © Ľuboš Repta 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 213.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 213.
[3] www.brestovany.sk/node/18 (4.1.2021)
[4] https://sk.wikipedia.org/wiki/Brestovany (4.1.2021)
Bibliografia
www.brestovany.sk
GPS
48.387156, 17.687650
48°23'13.8"N 17°41'15.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk