Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Breznica - Kostol sv. Jozefa Pestúna
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Breznica, okres Stropkov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1763. Počas 19. storočia bol viac ráz opravovaný. Po roku 1945 ho obnovili. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia predstavanou vežou. Interiér so západnou murovanou emporou je krytý pruskými klenbami s klenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Hladké fasády majú podstrešnú rímsu, ktorá pokračuje aj na trojhrane štítových krídel. Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami v šambránach. Veža je členená nárožnými lizénami a podstrešnou rímsou. Zastrešená je ihlancom dosadajúcim na trojuholníkové štíty. Priečelie je rozšírené širokými nárožnými opornými piliermi v minulosti s dvoma úzkymi pultovými strieškami. [1]
 

Klasicistická kazateľnica pochádza zo začiatku 19. storočia. Ostatné vnútorné zariadenie je z konca 19. storočia a novšie. [2]
 

V 15. storočí bol v obci postavený drevený kostol sv. mučeníkov Kozmu a Damiána so samostatnou zvonicou a jedným zvonom. V 15. - 16. storočí bola obec farnosťou. Dôvod zániku farnosti nie je známy. Od roku 1997 je znova farnosťou s filiálkou Sitníky a Nižná Olšava. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 10362/0. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v južnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 216.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 216.
[3] www.breznica.dcom.sk/historia (23.9.2023)
[4] www.pamiatky.sk (23.9.2023)
GPS
49.160794, 21.661692
49°09'38.9"N 21°39'42.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk