Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bučany - Kostol sv. Margity Antiochijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bučany, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol zo začiatku 15. storočia. Spomínal sa v roku 1440. Klasicistický bol prestavaný v roku 1821. Upravili ho v roku 1870. Ide o jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou, bočnou barokovou kaplnkou a vstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté jedným poľom krížovej hrebienkovej klenby. V lodi sú pruské klenby a v kaplnke kupola. Fasády majú klasicistickú úpravu, sú členené termovými oknami a polkruhovo zakončenými oknami. Kaplnka je členená pilastrami s rímsovými hlavicami. V uzávere presbytéria sú oporné piliere. [1] Veža vstavaná do štítového priečelia je zastrešená dvojstupňovou zvonovitou prilbou. Nad vstupom je nápisová tabuľa.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza ranobarokové kamenné kropeničky zo 17. storočia, ranobarokový zvonček zo 17. storočia, renesančno-barokový kalich zo 17. storočia, klasicistickú monštranciu z roku 1845 a barokový relikviár z 18. storočia. [2]
 

Prvé písomné správy informujú o Bučanoch ako filiálke Malženíc (Maniga) na začiatku 14. storočia. V Malženiciach mali benediktíni svoje majetky už v 12. storočí. Po benediktínoch prevzal ich majetky v Malženiciach na rozhraní 12. a 13. storočia križiacky rád johanitov - templárov. V roku 1244 bola v Malženiciach ich komenda. [3]
 

V Bučanoch nebola v tom čase žiadna sakrálna stavba a tak obyvatelia museli dochádzať na bohoslužby do kostola blahoslaveného Juraja mučeníka v Malženiciach vzdialeného asi 3 km. To bol dôvod, prečo Peter a Mikuláš, Bodokovi synovia, sa sťažovali v roku 1307 ostrihomskému arcibiskupovi Tomášovi II. (1305 - 1320), že do farského kostola je ďaleko a žiadali ho o povolenie postaviť v osade Malé Bučany (Kys Buchan) kaplnku, alebo kazateľňu. Ich žiadosť dal arcibiskup Tomáš II. prešetriť dekanovi z Ostrihomu (archidiaconus de Granua). Ten uznal požiadavky za oprávnené a tak 4.XII.1307 povoľuje arcibiskup Tomáš II. postaviť v Malých Bučanoch kaplnku sv. Margity, v ktorej môže miestny kaplán odbavovať bohoslužby, krstiť, katechizovať, spovedať a udeľovať posledné pomazanie. Ostatné farské práva však majú zostať farárovi z kostola sv. Juraja mučeníka v Malženiciach (beatr Georgii Martyris de Manyiga). Vznik kaplnky sa však neuvádza. [4]
 

O sto rokov neskôr, v roku 1410 bol v Malých Bučanoch postavený Kostol sv. Margity Antiochijskej, panny a mučeníčky. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1966 dostal kostol nové sklenené dvere pod chórom, nové lavice do lode i nábytok do sakristie. Boli zrušené bočné oltáre a hlavný oltár získal novú podobu. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Bučany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2021Bučany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2021Bučany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2021Bučany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2021Bučany - Kostol sv. Margity Antiochijskej foto © Ľuboš Repta 9/2021Bučany - hroby pri kostole foto © Ľuboš Repta 9/2021Bučany - hroby pri kostole foto © Ľuboš Repta 9/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 231.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 231.
[3 - 5] www.bucany.sk/kostol-sv-margity-antiochijskej.html (22.11.2021)
[6] www.dokostola.sk/kostol/411669-sv-margity (22.11.2021)
Bibliografia
www.bucany.sk
GPS
48.418164, 17.700577
48°25'05.4"N 17°42'02.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk