Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Bukovec - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Bukovec, okres Myjava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol s barokovou retardáciou postavený v rokoch 1824 – 1829. Sieňový priestor s rovným oltárnym uzáverom a s pristavanou vežou ku bočnej stene sakrálneho objektu. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Vnútorný priestor z troch strán obieha drevená protestanská empora s kazetovým parapetom. Fasády sú hladké, v minulosti na štítovom priečelí s empírovými nadokennými frontónmi so štukovou mušľou. [1] Veža je veľmi zaujímavá. Nad hlavným vstupom je nápisová tabuľa viažúca sa ku výstavbe kostola. Priečelie má krojený štít a v ňom sú tri okrúhle vetracie otvory.
 

Klasicistický oltár s kazateľnicou je z roku 1829. V strede murovanej stĺpovej architektúry zakončenej zalomeným štítom je polygonálne rečnište, vertikálne členené stĺpikmi a vo výplniach s obrazmi štyroch evanjelistov. Po stranách na krepovanom architráve sú vázy s ružicami. Organ od M. Šašku z Brezovej je z roku 1878. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 spomína empírový dvanásťramenný pozlátený luster z druhej polovice 19. storočia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 12134/1. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 236.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 236.
[4] www.pamiatky.sk (24.8.2023)
Bibliografia
www.bukovec.eu
GPS
48.702475, 17.492126
48°42'08.9"N 17°29'31.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk