Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda
Rímskokatolícka konfesia
História a stavebný vývoj
Romantická kaplnka postavená v rokoch 1889 – 1890. Pseudogotická sieňová obdĺžniková stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, preklenutým valenou klenbou a vstavanou vežou. Priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Bočné fasády majú dva oporné piliere, portál s lomeným uzáverom a v nadpraží s tympanónom. Veža je zakončená ihlancovou strechou. [1]
 

Pôvodná kaplnka zasvätená Všetkým svätým v Čabe stála na mieste dnešného čabského cintorína. Postavili ju z pálených tehál a bola 3 siahy dlhá, 1 siahu široká, 4 siahy vysoká, pokrytá šindľom a nad oltárom bola vežička so štyrmi okienkami. Kaplnka vznikla za Juraja Tőrőgha, ktorý bol farárom v Lukáčovciach v rokoch 1722 – 1747. Opravovaná bola v roku 1777 za lukáčovského farára Kašpara Davida. V kaplnke bývala bohoslužba na Všetkých svätých. (In: Visitatio Canonica, die 24. mensis maii Anno D. 1780, pag. 189, RKFÚ Lukáčovce.) [2]
 

Nová kaplnka bola postavená pri križovatke ciest. Dokumentácia o stavbe kaplnky sa nedochovala. Na stavbu sa použili tehly zo starej kaplnky na cintoríne, ako aj zo starej zvonice, ktorá stála na mieste dnešnej evanjelickej zvonice. Dovoz materiálu a práce obstarali veriaci zdarma. Zvon zo zvonice bol umiestnený vo veži kaplnky. Pravdepodobne v roku 1915 zhabali zvony z farského kostola ako i zvon z čabskej kaplnky pre vojnové účely. Ponechaný bol len malý zvon vo veži farského kostola. Keď si farnosť v Ašakerte v roku 1932 obstarala nové zvony, ten malý ponechaný cez vojnu, čabania odkúpili pre kaplnku. [3]
 

Zasvätená je prekvapujúco, napriek tuhej maďarizácii, slovanským vierozvestcom sv. Cyrilovi a Metodovi. Svätá omša bývala len na hody a pri pohrebe. Častejšie bývali sväté omše len na prelome 19. a 20. storočia, keď starý drevený farský kostol bol v dezolátnom stave a pripravovala sa stavba nového. Až do roku 1938 sa v pôste v kaplnke odbavovali večerné modlitby tzv. nešpory (správne: vešpery). V roku 1924 bol obnovený oltár, chórus a lavice a za farára Cyrila Čuláka bola opravená aj fasáda kaplnky. Ku koncu života v kaplnke častejšie slúžieval sväté omše pán farár Alexej Piovarči, ktorý krátky čas žil v Čabe na odpočinku a je spolu so svojou matkou pochovaný na miestnom cintoríne. [4]
 

Pri svätej omši 5. júla 2000 bola na priečelí kaplnky posvätená pamätná tabuľa sv. Cyrila a Metoda na pamiatku Veľkého jubilea 2000. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Za pôsobenia pána farára Ernesta Šveca (1984 – 1997) bol v interiéri kaplnky urobený drevený obklad. Z príležitosti storočnice kaplnky, v roku 1989, bol opravený interiér i exteriér. V tomto čase (alebo ešte krátko predtým) pokryli strechu novou plechovou krytinou. Storočnica kaplnky bola oslávená slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval vtedajší trnavský arcibiskup Mons. Ján Sokol. [6]
 

Keďže sakrálny objekt veľmi vlhol, bol vykopaný okolo kaplnky odvzdušňovací kanál, ktorý pomáha udržiavať múry kaplnky suché. [7]
 

V roku 1999 za pôsobenia pána farára Rudolfa Pavlíka (1997 – 2003) bol zreštaurovaný oltár. Reštaurovanie stálo 22 tisíc korún a realizoval ho Jamrich Peter zo Sasinkova. Taktiež bola za 16 tisíc korún zreštaurovaná krížová cesta, ktorú v roku 1901 daroval vtedajší farár Jozef Schurmann a vtedajší starosta obce Čab Štefan Šmitala. Všetky tieto práce zaplatili veriaci z Čabu. [8]
 

V máji roku 2000 bola z iniciatívy obecného úradu opravená fasáda objektu. Oprava stála okolo 50 tisíc korún. Väčšinu prác odviedli miestni veriaci muži. V tomto roku boli zakúpené dva nové omšové ornáty pre kaplnku zelený a modrý mariánsky. Stáli spolu 6 tisíc korún a vyzbierali sa na ne veriaci z Čabu. V roku 2008 boli zakúpené 3 nové liturgické knihy – lekcionáre, pretože staré knihy už boli v zlom stave. Taktiež bol starý potrhaný misál nahradený zachovalejším z farského kostola. Dva staré ornáty z čabskej kaplnky boli odoslané na misie do Papuy – Novej Guiney. [9]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © www.obeccab.skČab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 4/2022Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 4/2022Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 4/2022Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 4/2022Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 4/2022Čab - Kaplnka sv. Cyrila a Metoda foto © Jana Lacková 4/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 252.
[2 - 9] www.obeccab.sk (29.10.2016)
Bibliografia
www.obeccab.sk
GPS
48.404969, 17.983702
48°24'17.9"N 17°59'01.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk