Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čečejovce - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Čečejovce, okres Košice-okolie, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ranogotická sakrálna stavba s románskymi prvkami postavená v rokoch 1290 - 1300, ktorá prešla neskôr úpravami. Kostol nemá vežu. Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom. Loď má novodobý rovný strop zo začiatku 19. storočia. Uzáver je zaklenutý valenou klenbou. Na východnej a južnej strane uzáveru a na južnej strane lode sa zachovali malé neskororománske okná z čias stavby kostola. Ostatné okná sú novšie, segmentovo zakončené. V lomenom ranogotickom víťaznom oblúku sú nábežné rímsy ťažkej profilácie. Celé presbytérium je pokryté nástennými maľbami z rokov 1300 – 1350, pod ktorými sú staršie fragmenty. Súvislá nástenná výzdoba má na vrchole klenby Majestas Domini (Kristus v mandorle) a po stenách v dvoch radoch sa nachádzajú jednotlivé scény christologického cyklu, doplnené samostatnými postavami svätcov (na severnej stene v hornom páse Zvestovanie, Kristovo detstvo, Betlehemské vraždenie, v dolnom páse časť Poslednej večere a Kristus pred Pilátom, na južnej stene súvislejšie zachovaný iba dolný pás so scénami Vzkriesenia Jairovej dcéry a Vjazdu do Jeruzalema, na východnej strane v hornom páse Útek do Egypta a Obrezanie Krista, v dolnom Kalvária a sv. Michal archanjel, na vnútornej strane steny víťazného oblúka sú fragmenty anjelov a postava sv. Ladislava (?), vo víťaznom oblúku poprsie prorokov v okrúhlych medailónoch). Fragmenty nástenných malieb sa našli aj na južnej stene lode (Kameňovanie sv. Štefana Prvomučeníka?). Nástenné maľby boli odkryté a zabezpečené v rokoch 1893 – 1898, okolo roku 1930 ich reštauroval P. J. Kern. [1]
 

Fasády sakrálneho objektu sú hladké.
 

Vnútorné zariadenie kostola je z novších čias. Zo staršieho zariadenia sa zachovala kazateľnica z roku 1763 s nápisom a datovaním na drevenom baldachýne. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza cínové bohoslužobné nádoby, košická (1755) a maldovská (1806) práca. [2]
 

Pôvodne rímskokatolícky kostol sv. Jána Evanjelistu patrí od začiatku Rákócziho povstania v roku 1703 reformovanej cirkvi. Pravdepodobne v tom čase došlo k zakrytiu v kostole sa nachádzajúcich nástenných malieb omietkou. K znovu odkrytiu vzácnych fresiek došlo v roku 1893. Posledné reštaurátorské práce sa ukončili v roku 1994. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 417/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Čečejovce - Kalvínsky kostol a zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol a zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol a zvonica foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017Čečejovce - Kalvínsky kostol foto © Viliam Mazanec 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 266.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 266.
[3] https://sk.wikipedia.org/wiki/Čečejovce (27.3.2018)
Bibliografia
www.cecejovce.sk
GPS
48.596628, 21.062843
48°35'47.9"N 21°03'46.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk