Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Červený Kameň (Častá) - Záhrady pri hrade
Lokalita
obec Častá, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Hrad Červený Kameň obklopuje rozsiahly lesopark. Obnovená bola baroková dispozícia časti záhrad. Celková rozloha parku a záhrad predstavuje 88 hektárov. [1]
 

Mapa z roku 1793 dokazuje, že okrem vnútornej záhrady na nádvorí hradu existovala už pred rokom 1550 aj vonkajšia úžitková záhrada s pravidelnou dispozíciou, tzv. štepnica ohraničená múrom. Mapa z roku 1793 znázorňuje barokovú záhradu pri hrade, ktorá pretrvala do konca 18. storočia. Na pláne je čitateľná dispozícia s promenádou v tvare kríža. Plocha bola geometricky rozdelená na štyri kvetinové tabule, uprostred stála umelecky stvárnená fontána. Koncom 17. storočia pribudla lipová aleja, ktorá viedla z podhradia cez všetky vonkajšie objekty až po hradnú bránu. Poslednými zmenami prešla zeleň v 19. storočí, keď areál hradu obohatili o dendrologické zaujímavosti – sekvoja, ginko. [2]
 

Prirodzený krajinný reliéf bol sčasti limitujúcim faktorom pri tvorbe záhrad pri hrade, pretože nedovoľoval rozsiahlejšie rozvinutie barokových úprav francúzskeho typu. O to cennejšie je včlenenie výsadieb do prírodného prostredia. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
K hradu vedie cesta lemovaná historickou lipovou alejou z konca 17. storočia, ktorá bola pravdepodobne súčasťou barokových úprav spolu s inými zachovanými súčasťami architektonickej kompozície. Bezprostredné okolie hradu tvorí v prevažnej miere prírodno-krajinársky park s domácimi a introdukovanými drevinami. Úprava nádvoria hradu je pravidelná, tvorená parterovým trávnikom lemovaným tvarovaným živým plotom. Dominantou je fontána so sochárskou výzdobou umiestnená v parteri. V hradnom areáli sa nachádzajú veľmi staré stromy, ako napríklad päťstoročný gaštan jedlý (Castanea sativa) a sekvojovec mamutí (Sequoiadendron giganteum) s obvodom kmeňa asi 6, 5m. [4]
Poznámky
[1 - 2] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 17.
[3] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 18.
[4] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 18 - 19.
GPS
48.393846, 17.334032
48°23'37.9"N 17°20'02.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk