Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chľaba - Kostol sv. Imricha
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Helenba
Lokalita
obec Chľaba, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorobarokový kostol postavený v roku 1769. Klasicistická prestavba sa uskutočnila po roku 1800. Jednoloďový objekt s rovným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a strešnou vežičkou. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou. Sakristia má českú placku podobne ako loď. K pôvodnej lodi bola pribudovaná užšia loď, zaklenutá valenou klenbou s podkasanými lunetami. [1] Fasády budovy členia okná v šambránach s oblým zakončením, priečelie aj lizénový rám, dve niky (v ktorých pôvodne boli neznáme sochy), polkruhový otvor a segmentové kamenné ostenie vstupného portálu. Priečelie je zakončené trojuholníkovým štítom. Plechová strešná vežička je zakončená plechovým ihlancom. [2]
 

Prvý kostol postavený v 12. storočí v románskom slohu bol zničený počas tatárskeho vpádu (1241 - 1242). Zvyšky jeho základov boli v roku 1985 objavené na bývalom dvore poľnohospodárskeho družstva. Našli sa tu aj tri hroby s ľudskými kostrami. Obyvatelia sa neskôr presťahovali na dunajský ostrov a tu bol postavený malý gotický kostol spomínaný v roku 1332 ako fília patriaca ku Kakatu (dnes Štúrovo). Turci ho okolo roku 1680 vypálili. Kostol nebol obnovený, lebo nová dedina bola založená na inom mieste a bohostánok zanikol. V roku 1769 bol postavený tretí, neskorobarokový sakrálny objekt. Za bojov v decembri 1944 bola stavba poškodená, preto bola v roku 1946 opravená strecha. [3]
 

Na klenbách sú staršie nástenné maľby, ktoré boli obnovené v roku 1994 (Ježišova smrť, Ježiš Kristus a neveriaci Tomáš, Najsvätejšia Trojica). Na hlavnom oltári zo začiatku 20. storočia je socha sv. Imricha a dve plastiky cherubínov. Bočné oltáre sú zasvätené Panne Márii Lurdskej a Božskému Srdcu Ježišovmu. [4] Krstiteľnica je neskoroklasicistická z polovice 19. storočia. [5] Na sväteničke je monogran MDŐ a letopočet 1880. Obraz Sedembolestnej Panny Márie zo začiatku 20. storočia pochádza zo Šaštína. V kostole je šesť púťových zástav, socha sv. Terézie z Lisieux a Panny Márie. Na drevenom misijnom kríži sú letopočty 8. - 18. máj 1932 a 1941. Na chóre na štyroch stĺpoch je organ, ktorý vyrobil po roku 1920 staviteľ organov a harmónií majster Ferenc Tattinger z Nových Zámkov. Nástroj má peknú neoklasicistickú píšťalovú skriňu. [6]
 

Vo veži sú zavesené dva zvony. Veľký zvon v roku 1769 ulial zvonolejár Ádám Wieland vo Váci. Malý zvon sv. Urbana bol uliaty z milodarov miestnych rímskokatolíckych veriacich v Prvej moravskej zvonolejárni v Brne. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 1975 bola opravená veža. Obnova sa uskutočnila v roku 1995. Týkala sa strechy, vnútornej maľby a aj oltárov. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 476.
[2 - 4] www.chlaba.sk (7.11.2016)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 476.
[6 - 8] www.chlaba.sk (7.11.2016)
Bibliografia
www.chlaba.sk
GPS
47.831683, 18.828696
47°49'54.1"N 18°49'43.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk