Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chtelnica - Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Chtelnica, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kaplnka s neskoršími úpravami postavená v roku 1737. Jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom zaklenutým konchou. V lodi je priehľad do stropu. Exteriér z druhej polovice 19. storočia je členený rustikovanými lizénami a obohatený strešnou zvonicou, vstavanou do štítovej čelnej fasády. Pred hlavným vstupom sa nachádza murovaná predsieň s pamätnou doskou čižmára Jána Trebinského, vzťahujúcu sa na stavbu sakrálneho objektu. [1]
 

Oltár s obrazom Sedembolestnej Panny Márie pochádza z obdobia stavby kaplnky. [2]
 

Kaplnku dal v roku 1737 postaviť pôvodne ako menšiu stavbu miestny obyvateľ Ján Trebinský. Bol čižmársky majster a cechmajster chtelnického cechu čižmárov. Stavbu realizoval za farára Jána Kolmóšiho, posviacku urobil ostrihomský vikár František Klobušický. Pôvodná baroková kaplnka trojuholníkového tvaru je vlastne terajšia predsieň. Zakladateľ zanechal pre kaplnku peňažitú základinu 60 zlatých ako fond pôžičiek hlavne chudobných obyvateľov obce. V roku 1761 dlhovali obyvatelia mestečka z fondu kaplnky 25 zlatých a 20 grajciarov, v roku 1900 dlhovalo do základiny celkove až 60 obyvateľov obce. V súpise kanonickej vizitácie z roku 1788 uvádzalo sa vnútorné zariadenie kaplnky takto: dve lampy, dva kalichy, tri strieborné srdcia, dve strieborné retiazky, obraz Sedembolestnej Panny Márie. Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie (15. august) sa pri kaplnke vykonávala tradičná púť s pobožnosťou a zachováva sa dodnes. [3]
 

Súčasnú podobu dostala kaplnka prestavbou v druhej polovici 19. storočia. Vnútorné zariadenie kaplnky tvorí oltár s novším oltárnym obrazom a staršou drevenou sochou Sedembolestnou zakúpenej v Mníchove v roku 1882 za 155 zlatých a 50 grajciarov, prevoz stál 11 zlatých. Po stenách lode sú umiestnené obrazy, kópia Raffaelovej Sixtínskej Madony, obraz Ukrižovania, lampy a niekoľko votívnych tabuliek od veriacich. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Po opravách strechy s vežou v rokoch 1968 – 1984 dostala kaplnka i zvonku krajší vzhľad. Bolo už načase, lebo zhnité drevené časti hrozili zrútením veže i strechy. V roku 1994 bol obnovený exteriér kaplnky. Žiaľ, krádež ochudobnila interiér o niekoľko hodnotných sakrálnych predmetov. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na južnej strane cintorína pri ceste do Dolného Lopašova. [6]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 485.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 485.
[3 - 6] www.chtelnica.sk/obec/pamiatky/ostatne-pamiatky/ (9.9.2018)
Bibliografia
www.chtelnica.sk
GPS
48.570646, 17.628937
48°34'14.3"N 17°37'44.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk