Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Chtelnica - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Chtelnica, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Dominantnou parku sú dve lipové aleje, ktoré majú i napriek svojmu veku vysokú krajinársku hodnotu. Pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Aleje sú typické pre určité vývojové obdobie parku, ktorý je jedinečný svojou pôvodnou rozlohou, ako aj celkovou kompozíciou. Koruny stromov boli rezom udržiavané a zámerne splietané konáre vytvárali tzv. tunel, v ktorom sa dalo chodiť aj v menšom daždi. Mnohé jedince už chýbajú, alebo boli dávnejšie nahradené iným druhom drevín. Úprava v strede medzi alejami podliehala častejším zmenám. Striedali sa rôzne kvetinové záhony a v letnom období sa v skleníkoch pestovali i pomarančovníky. Oba rady alejí boli vysádzané rovnobežne na os bočných krídel kaštieľa. Boli zdobené alegorickými sochami. Už v roku 1769 sa písalo o parku v Chtelnici, presnejšie o jeho záhrade s alejami pomarančovníkom. Ich súčasťou bol aj výstavný skleník, bažantnica a zverinec. [1]
 

V prvej polovici 19. storočia došlo k postupnej prestavbe, a hlavne k zväčšenie parku. Nové plochy boli založené na území pozdĺž parku a toku Chtelničky s celkovou dĺžkou rovnajúcou sa dĺžke dnešného parku. Celé riešenie bolo ponímané veľkoryso a vyznačovalo sa komunikačnou sieťou prispôsobenou skôr pre jazdu na koňoch alebo kočoch. Na základe rôznych dedukcií a porovnaní je možné predpokladať, že pre jazdu na koni alebo v koči bola prispôsobená aj kompozícia výsadby – išlo o princíp striedania väčších skupín stromov s plochami pasienkov. Podľa geometrického zamerania z roku 1980 boli lipy malolisté, v tom čase už staršie jedince, nosnou drevinou v celej juhovýchodnej časti parku. V danom období patrila medzi staršie jedince aj skupina platanu javorolistého, skupina ihličín a solitér buka červeného. Pozdĺž severovýchodnej hranice rybníka boli vysadené pozoruhodné skupiny platanov, topoľ sivý, jelša lepkavá, lipa malolistá, ale aj mohutné jasene. V dôsledku dlhotrvajúcich veľkoplošných náletov v parku vyhynuli okrasné kroviny. Samostatným prvkom v parku bol ovocný sad nachádzajúci sa pozdĺž juhozápadnej hranice (od budovy garáží smerom na juhovýchod). Z ovocných druhov sú v parku najviac zastúpené jablone, ale tiež slivky, čerešne a hrušky. Park bol dlhšiu dobu zanedbaný a prerastený hustým náletovým porastom. V súčasnosti, krátko po vyčistení od náletových drevín, sa v parku nachádzajú menšie trávnaté plochy. Park má tvar nepravidelného obdĺžnika. V juhovýchodnej časti parku sa pôvodný obdĺžnikový tvar rozširuje smerom na severovýchod o plochu rybníka. Z obce je park prístupný až k rybníku. Z juhozápadnej hranice parku sa vchádza niekoľkými voľne položenými lávkami. Pre verejnosť je prístupný počas celého roka. Na krížení parkových ciest bol vystavaný pravdepodobne prvok malej záhradnej architektúry. Stavba neznámeho pôvodu bola v strede pri južnej hranici parku. V juhovýchodnom nároží bola murovaná stavbe v tvare štvorca približne vo veľkosti budov pri kaštieli. Objekt mohol mať charakter altánku. [2]
 

Koncom 18. storočia alebo začiatkom 19. storočia bol park zväčšený a na jeho juhovýchodným okraji bol vybudovaný rybník. Kompozične nebol včlenený do parku, respektíve do jeho plochy, ale len na jeho okraj a mal skôr hospodársku funkciu. Rybník je napájaný prítokom, ktorý sa doň vlieva v severnej časti. Začiatkom 19. storočia v súvislosti s úpravou pozemkov v duchu parku s prírodným charakterom boli realizované tiež úpravy v okolí rybníka. Na základe informácií od občanov je možné predpokladať, že dno rybníka je vydláždené alebo nejakou inou formou spevnené. Podľa spomienok miestneho záhradníka boli v okolí rybníka vysádzané okrasné stromy ako platan, vŕby a červený buk. [3]
 

Plocha juhovýchodne od kaštieľa – plocha pôvodnej záhrady, dáva jedinečnú možnosť pre obnovu alejí v pôvodnom rozsahu. Výsadba alejí zároveň vytvorí priestor pre oddychovo-relaxačnú časť parku. [4]
 

Historický park je národnou kultúrnou pamiatkou vedenou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý.
Fotogaléria
Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018Chtelnica - Park pri kaštieli foto © Hana Farkašová 8/2018
Poznámky
[1 - 5] Informačná tabuľa v teréne. 8/2018
Bibliografia
www.chtelnica.sk
GPS
48.567462, 17.622857
48°34'02.9"N 17°37'22.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk