Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Číčov - Kostol Nanebovzatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Číčov, okres Komárno, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v druhej polovici 17. storočia. Klasicisticky upravený bol koncom 18. storočia. Je to jednoloďový sakrálny priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s vežou vstavanou do priečelia, pristavanou sakristiou a bočnou kaplnkou, pôvodne tvoriacu transept a oratóriom pre panstvo. [1] Presbytérium je zaklenuté konchou a plytkou pruskou klenbou. Loď s rovným stropom, má štukové obrazce. Fasádu členia pilastre a lizénový rám. Do štítového priečelia vstavaná veža je členená nárožnými pilastrami s rímsovou hlavicou a krytá ihlanom, ktorý dosadá na terčíkovú rímsu. [2]
 

Hlavný oltár z obdobia okolo roku 1800 má drevené klasicistické tabernákulum a oltárny obraz Nanebovzatia Panny Márie z prvej polovice 19. storočia. [3] Po bokoch sú pozlátené plastiky cherubínov. [4] Kazateľnica, krstiteľnica a obraz sv. Jána Nepomuckého sú z prvej polovice 19. storočia. Epitafy sú z 19. storočia. Obraz Panny Márie má signatúru C J W. [5]
 

Kostol bol postavený rodinou Zichyovcov v roku 1673 na mieste zbúraného kalvínskeho kostola a po dostavbe kaštieľa. Pôvodne nemal vežu, zrejme pri ňom stála zvonica. Budova bola koncom 18. storočia klasicisticky prestavaná, do priečelia bola vstavaná veža. Stavba neskôr bola iba opravovaná. [6]
 

Kostol bol priamo spojený s bývalým kláštorom, bývalé oratórium s vyššou úrovňou podlahy je dnes núdzovo využívané. V bývalom oratóriu je stropná maľba sv. Jána Bosca z roku 1928 od J. Datelinku. [7]
 

V bočnej kaplnke je oltár s dreveným krížom s polychrómovaným korpusom. Drevená kazateľnica s rezonančnou strieškou a zlátením, krstiteľnica z červeného mramoru na okrúhlej nohe a sväteničky z červeného mramoru sú zo začiatku 19. storočia. Na chóri je organ dovezený v roku 1995. V kostole je pamätná tabuľa svadby grófa Johanna Waldsteina - Wartenberga s grófkou Theresiou Zichy 17. februára 1844 a s grófkou Adél Kálnoky 18. novembra 1871. V interiéri sa nachádza aj epitaf synov a sestry grófa Istvána Zichyho a kovová pamätná tabuľa na pamiatku grófa Sándora Kálnokyho, patróna farnosti a jeho manželky. [8]
 

Veľký zvon zasvätený Panne Márii Patrónke Uhorska dali číčovskí veriaci v roku 1922 vyliať u Richarda Herolda v Komotau (Chomutov), malý zvon v roku 1802 vylial Gaspar Mendel v Györi. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.cicov.sk/-cirkev (1.3.2018)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 277.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 277.
[4] www.cicov.sk/-cirkev (1.3.2018)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 277.
[6 - 9] www.cicov.sk/-cirkev (1.3.2018)
Bibliografia
www.cicov.sk
GPS
47.768640, 17.769233
47°46'07.1"N 17°46'09.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk