Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Židovské náboženské obce mali často svoj cintorín v extraviláne sídla (Brezovica, Červený Kameň - Častá, Zborov, Kurima), menej na okraji mesta pri hradbách, alebo medzi hradobným a parkánovým múrom (Bratislava...). Malebný charakter židovských cintorínov je dôsledkom zásady nenarušiteľnosti hrobov a neprípustnosti exhumácie. Zvýšenie kapacity sa dosahovalo navršovaním zeminy na staršie hroby, čím vznikla viacvrstvovosť hrobov s náhrobnými doskami (stélami). O pohreb sa staralo pohrebné bratstvo Chevra Kadisa. [1]
 


 

Na Slovensku sú podľa rozdelenia z roku 1866 židovské cintoríny:
 

- ortodoxné (rodová diferenciácia – muži, ženy zvlášť)
 

- neologické
 


 

Objektová skladba:
 

- plocha s hrobmi (oddelené pochovávanie rabínov)
 

- márnica a skladisko
 

- obradná sieň od 19. storočia (v Lučenci z roku 1910, v Bratislave z roku 1929)
 

- vozovňa (niekedy súčasť márnice, obradnej siene)
 

- niekedy špitál, starobinec,
 

- pri vchode umývadlo (kijor).
 

- plný ohradový múr s kohenitskými bránkami (bočné vstupy pre potomkov starožidovských duchovných)
 

Typológia náhrobkov:
 

- stély (ortodoxné cintoríny)
 

- tumby (sarkofágy)
 

- hroby s obeliskami (neologické cintoríny)
 

Ikonografia náhrobkov – žehnajúce ruky, konvica, Dávidova hviezda, zviera, symbol mena (lev). [2]
 


 


 

Zdecimovanie židovských obcí počas druhej svetovej vojny, likvidáciou početných synagóg (Bratislava, Galanta, Hlohovec, Holíč, Humenné, Mojmírovce, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Rimavská Sobota, Rožňava, Sečovce, Senica, Sereď, Trebišov, Turany atď.), zanedbaním starostlivosti o cintoríny v druhej polovici 20. storočia je pamiatkový fond židovských pamiatok v havarijnom stave, niektoré pamiatky pred zánikom (na Slovensku nič nové!). V súčasnosti je aktívnych jedenásť židovských náboženských obcí. [3]
 

Na Slovensku je zachovaných približne 693 židovských cintorínov. Žiaľ, mnohé z nich znesvätili a zničili vandali. Náhrobné kamene častokrát rozkradli miestni obyvatelia a dokonca v niektorých prípadoch došlo k narušeniu hrobových jám, ako dôsledok barbarských činov. [4]
 

Cintoríny sa nachádzajú vo všetkých regiónoch Slovenska, aj na najodľahlejších miestach, kde slúžia ako kamenní svedkovia niekdajšieho židovského osídlenia v malých horských dedinkách. Každý cintorín je iný svojský. Na niektorých sú veľkolepé nárobky prominentných židovských občanov slovenských miest, kým na iných sú jednoduché náhrobné pomníky vidieckych Židov. [5]
 

Dôležité a stále nepreskúmané židovské cintoríny sú na severovýchode Slovenska, v regióne so silným chasidským osídlením pred druhou svetovou vojnou. Náhrobky s mnohými zaujímavým folklórnymi dekoratívnymi prvkami s každým novým dažďom pomaly miznú. Veľmi ohrozené sú cintorínske kaplnky, ktorých počet je doteraz neznámy. [6]
 


 


 

text: Viliam Mazanec
 


Poznámky
[1] KVASNICOVÁ, Magdaléna: Sakrálna architektúra. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. s. 58.
[2 - 3] KVASNICOVÁ, Magdaléna: Sakrálna architektúra. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia .... s. 58.
[4 - 6] www.slovak-jewish-heritage.org (11.5.2015)www.pamiatkynaslovensku.sk