Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Technické pamiatky reprezentujú diela vytvorené v úžitkovej sfére záujmov ľudstva, pri ktorých technická vybavenosť je rozhodujúcim faktorom funkčného využitia, presnejšie vôbec existencie určitého objektu. Práve preto technický aspekt, technická hodnota diela nevyhnutne prevažuje nad ostatnými hodnotami a kritériami technickej pamiatky. [1]
 


 

Typologické druhy technických pamiatok. [2]
 

Pri klasifikácii technických pamiatok rozlišujeme z hľadiska monumentológie tri základné skupiny:
 

1. pamiatky výroby – výsledok a súčasne i zdroj technickej práce, ktorých hodnota je vyjadrená v strojovom a inom technickom zariadení objektu. Ide o priemyselné pamiatky (dielne, továrne). Jednotlivé druhy súvisia s rôznymi výrobnými odvetviami a ekonomickými stupňami výroby – potravinárskej, lesnej a drevárskej, baníctvom, hutníctvom, energetikou, strojárenstvom, chemickou, textilnou výrobou, výrobou stavebných hmôt a podobne – v rozpätí od domácej výroby a remesla, cez manufaktúrnu a až po továrenskú výrobu.
 

2. pamiatky techniky – výsledok technickej práce, ktorých hodnota je vyjadrená množstvom technickej práce a náročnosti technologického postupu pri ich budovaní (inžinierske stavby a diela). Ide o pamiatky dopravy (cestnej, železničnej, vodnej, vzdušnej), pamiatky vodného hospodárstva (vodné nádrže, hrádza, hate, čerpacie stanice, studne a podobne), signalizačné pamiatky (klopačky, zvonice, hodiny).
 

3. pamiatky vedy – špecifické odborné pracoviská, vybavené vedeckou aparatúrou a prístrojmi. Ide o astronomické a meteorologické stanice, hvezdárne, laboratória a podobne.
 


 

Synonymické a možno aj presnejšie označenie pre technické pamiatky je pomenovanie – pamiatky výroby, vedy a techniky.
 


 

Špecifikum ochrany a obnovy technických pamiatok v porovnaní s ostatnými pamiatkovými druhmi je v tom, že si vyžadujú zachovanie objektov spolu s technologickým vybavením. Ide o dve relatívne autonómne zložky pamiatky:
 

- budovy, ktoré tvoria vlastný kryt technického zariadenia, najmä industriálnych objektov, k ochrane a obnove ktorých sa pristupuje ako k stavebným pamiatkam,
 

- stroje a technologické vybavenie, ktoré tvoria podstatnú mieru hodnoty diela a rozhodujú o jeho druhovom začlenení. Postupy pri ich obnove a rekonštrukcii si vyžadujú špecifické prístupy blízke technickým profesiám. [3]
 


 

Pri technických pamiatkach ide o ich dvojsegmentovú podstatu. Vzhľadom na to je možné pri prezentácii technických pamiatok hovoriť o štyroch základných prístupoch:
 

1. prezentácia pamiatky ako dynamického exponátu, prehliadkových objektov so zachovanou alebo prezentovanou pôvodnou funkciou (muzeálne expozície),
 

2. prezentácia ako statického, funkčne schopného exponátu prezentovaného v pokoji (kompletný alebo obnovený)
 

3. sprístupnenie exteriéru objektu ako samoobslužného exponátu s nekompletným alebo modernizovaným zariadením a interiérom so zmenenou, nevýrobnou funkciou, s ťažiskom na prezentácii exteriéru,
 

4. sprístupnenie torza pamiatky, objektov zachovaných na pôvodnom mieste po vyradení z funkcie, zväčša nekompletných, vybavených informačnými tabuľami ako samoobslužné objekty v rámci turistických trás a náučných chodníkov. [4]
 


 


 

Ľudové technické pamiatky
 

Ide o technické stavby spojené s ľudovou výrobou a remeslom, dopravou a vodným hospodárstvom. Sú subkategóriou technických pamiatok. Ich činnosť sa spája s prostredím vidieka a dediny. Tradičné výrobné stavby využívali predovšetkým prírodné zdroje surovín, uplatňovali sa v nich archaické výrobné postupy a výrobky boli určené pre vlastnú potrebu, ale aj na trhovú výmenu. [5]
 


 

Základná typológia ľudových technických pamiatok [6]:
 

A. na báze stroja
 

- mlyny - vodné (s náhonom, pobrežné, lodné)- veterné (holandské, nemecké)- suché(konské)
 

- píly
 

- stupy
 

- hámre
 

- mangle
 

- lisovne
 

B. dielne
 

- kováčska dielňa – (vyhňa, šmikňa) – ohnisko, nákova, mechy
 

- farbiarska dielňa – farbiareň, tlačiareň, sklad (mangeľ)
 

- hrnčiarska dielňa – pece
 

- pekáreň – pec
 

- garbiareň – mokrá a suchá dielňa
 

- sušiareň ovocia – pec, rošt
 


 


 

text: Viliam Mazanec
 


 


 

Technickým pamiatkam sa venuje - Klub ochrany technických pamiatok
 

www.kotp.sk
 


Poznámky
[1] MLYNKA, Ladislav: Technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. s. 132.
[2] MLYNKA, Ladislav: Technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia ... s. 133.
[3] MLYNKA, Ladislav: Technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia ... s. 134.
[4] MLYNKA, Ladislav: Technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia ... s. 135.
[5] MLYNKA, Ladislav: Ľudové technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia architektonického dedičstva II (Ochrana historických typologických druhov, ako predpoklad zachovania diverzity architektonického dedičstva). Bratislava: Perfekt, 2008. s. 137.
[6] MLYNKA, Ladislav: Ľudové technické pamiatky. In: GREGOROVÁ, Jana – GREGOR, Pavel et al.: Prezentácia ... s. 137.www.pamiatkynaslovensku.sk