Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Čunovo (Bratislava)
Lokalita
obec Bratislava, okres Bratislava, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ je prízemná obdĺžniková, čiastočne podpivničená stavba s dvoma vstupmi. Hlavný vstup je cez portikus na severovýchodnej fasáde, druhý vstup je v jeho osi na juhozápadnej fasáde. Základom dispozície je trojtrakt v pozdĺžnom smere v strede s chodbou. V južných priestoroch juhozápadného traktu sa zachovali zvyšky starších omietok s nástennými maľbami. Fasády sú hladké, členené len kamennými šambránami okien a vstupnými portálmi. [1]
 

Kaštieľ je reprezentantom menšieho vidieckeho objektu, ktorý neslúžil ako hlavné sídlo majiteľov. Jeho staviteľom bol Peter Szapáry. V prvej stavebnej etape datovanej na základe archívneho výskumu medzi roky 1757 – 1781 bol postavený prízemný, čiastočne podpivničený trojtraktový objekt s jednoduchou dispozíciou. Vchádzalo sa do úzkej vstupnej chodby ústiacej do stredného komunikačného traktu. Severovýchodný trakt tvorili miestnosti zaklenuté valenými klenbami slúžiace ako zázemie, stredný trakt bola chodba zaklenutá pruskými klenbami. Juhozápadný obytný trakt mal v strede sálu, po stranách ktorej boli miestnosti s plochým stropom, prepojené enfiládou. V strednej chodbe boli vymurované prikladacie otvory nepriameho vykurovania. Komínové prieduchy boli vyvedené do dvoch mohutných komínov v krove. Podpivničená bola len južná časť budovy. [2]
 

V druhej stavebnej etape datovanej okolo roku 1807, počas vlastníctva Jozefa Szapáryho, rozšírili suterén južným smerom pristavaním dvoch miestnosti prístupných z exteriéru. K hlavnej severovýchodnej fasáde pristavali dnešný portikus. Miestnosti juhozápadného traktu vymaľovali nástennými maľbami s motívmi kvetov, klasov a poľnohospodárskeho náradia. Z umeleckohistorického hľadiska si najväčšiu pozornosť zaslúžia práve nástenné maľby juhozápadného traktu, ktoré sú riešené ako imitácia tapiet alebo solitérnych rámovaných obrazov čerpajúcich námety z poľnohospodárstva. Reprezentujú kvalitnú dobovú umeleckú úroveň. Z remeselných detailov vynikajú barokové okenné mreže a interiérové dvere. [3]
 

Bezprostredné okolie kaštieľa tvoril park i účelová záhrada. Park bol komponovaný ako voľná príroda, kde sa skupiny stromov striedali s trávnatými porastmi. Vznikol na konci 19. storočia. [4] Úprava parku, respektíve jeho torzo, má prírodno-krajinársky charakter s dlhodobo zanedbanou údržbou porastov a komunikácií. Pôvodné miesta trávnikových plôch a kvetinových záhonov zanikli v dôsledku terénnych úprav. [5]
 


 

SÝPKA
 

Je to obdĺžniková, dvojpodlažná nepodpivničená stavba s dvoma vstupmi oproti sebe v strede dispozície, ktorá je na oboch podlažiach halová. Na prvom podlaží sú valené klenby, na druhom drevené piliere, ktoré nesú trámový strop. Krov nad objektom má sústavu ležatej stolice. Fasády sú jednoduché, s kamennými šambránami okien bez výplní, len s mrežami. [6]
 

Sýpku nechal postaviť pravdepodobne Baltazár Egresdy, ktorý vlastnil Čunovo v 16. – 17. storočí, ako súčasť väčšieho, dnes už neexistujúceho areálu situovaného západne od sýpky. V prvej stavebnej etape datovanej do druhej polovice 16. storočia až prvej polovice 17. storočia postavili sýpku v dnešnej hmote a pôdoryse ako dvojpodlažný nepodpivničený hospodársky objekt s rozmermi približne 38 x 12 m. Zastrešili ho sedlovou strechou s dvoma vysokými štítmi. Prvé nadzemné podlažie zakryli stropom s dvoma radmi valených lunetových klenieb sklenutých do ôsmich kamenných pilierov. Na druhé nadzemné podlažie osadili rovnako v pozdĺžnom smere osem drevených pilierov, ktoré niesli prievlak votknutý do káps. Miesta hranenia, rozmery nábehov ako i kotviacich káps si tesár vyznačil červenou ceruzkou. Na prievlak nasadili drevený trámový strop. Dendrochronologické datovanie určilo najskorší možný dátum vyťatia siedmich pilierov ako roky 1556 plus mínus 10, pre jeden pilier rok vyťatia stromu 1518 plus mínus 10. Na piliere použili drevo z dubov rastúcich v dunajských nivách. Podlažia prevetrávali pravouhlé okenné otvory v tvare obdĺžnika postaveného na šírku, kryté asi okenicami. [7]
 

V 18. storočí vymenili konštrukciu krovu. Na základe konštrukčnej typológie je možne jeho konštrukciu zaradiť medzi neskoršiu fázu krovov ležatých stolíc 18. storočia. Pri jeho výstavbe boli použité drevené prvky zo staršieho krovu (dendrochronologické datovanie krokvy rokom vyťatia 1551 – 1553). Pravdepodobne bol delený na dve podlažia. [8]
 

V 19. – 20. storočí sa na krove realizovali výrazné zásahy, ktoré viedli k jeho konštrukčnému oslabeniu, zároveň premurovali korunnú rímsu. Fasády sýpky omietli novou štruktúrovanou hrubozrnnou omietkou. [9]

Pamiatková ochrana
Snaha o rekonštrukciu.
 

Pri obnove kaštieľa v 70. – 90. rokoch 20. storočia osadili nový krov, okenné šambrány, stropy v juhozápadnom trakte a vo veľkom rozsahu odstránili omietky. [10]
 

Bratislava-Čunovo - kaštieľ a sýpka (č. ÚZPF 649/1,2) - architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2010. [11] Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. Spolupráca: Mgr. Tomáš Janura, PhD. – archívny výskum, Ing. Veronika Vagenknechtová – historická zeleň, Mgr. Peter Barta, PhD. – dendrochronologická analýza drevených konštrukcií sýpky, Ing. arch. Pavol Ižvolt – analýza krovu sýpky. [12]

Súčasný stav a využitie
Kaštieľ i park sú v narušenom stave, poznačené nedokončenou obnovou v 70. – 90. rokoch 20. storočia a zanedbanou údržbou. [13] Sú ukážkovým príkladom slovenskej pamiatkovej ochrany, ktorá iba odzrkadľuje nezáujem verejnosti o pamiatky a stav spoločnosti. Pre ľahostajnosť Slovákov po tichu zanikajú pamiatky na Slovensku aj dnes. Paradoxom až výsmechom je blízkosť kaštieľa pri hlavnom meste, ktorá mu vôbec nepomohla. To je dôkaz, že ide o chybu v systéme ochrany a financovania údržby pamiatok.
Prístup
Kaštieľ a sýpka stoja v južnej časti obce. Sýpka sa nachádza západne od kaštieľa. [14]
Fotogaléria
Kaštieľ Čunovo (Bratislava) zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1920)Kaštieľ Čunovo (Bratislava) zp © Imrich Kluka, archív (detail dobovej pohľadnice, 1920)Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) a sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) a sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) a sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka pri kaštieli foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Kaštieľ Čunovo (Bratislava) foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017Čunovo (Bratislava) - sýpka foto © Jana Lacková 4/2017
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 38.
[2] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38 - 39.
[3 - 4] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 39.
[5] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38.
[6] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 39.
[7 - 9] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 40.
[10] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 39.
[11] Petržalská a Schengenská ulica, č. 218, č. ÚZPF 649/1 – 2, č. parc. 542, 539, okres Bratislava V.
[12 - 14] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. s. 38.
GPS
48.026229, 17.196982
48°01'34.4"N 17°11'49.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk