Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Detva - Podpolianske múzeum
Lokalita
obec Detva, okres Detva, Banskobystrický kraj
História
Podpolianske múzeum je jednou z najmenších a najmladších kultúrnych inštitúcií v Detve, ktorú založilo Mesto Detva 1. februára 1994. Sídli v historickej časti mesta na Námestí SNP 1 v budove bývalého Obecného úradu v Detve. Hlavným poslaním múzea je výskum, zhromažďovanie, dokumentácia, odborné spracovanie, ochrana a sprístupňovanie hmotných i duchovných artefaktov Podpoľania. [1]
 

Prvé myšlienky o vzniku múzea sa zrodili v medzivojnovom období, reálne základy dostali po roku 1989. Základy zbierkového fondu múzea vytvorila v 90. rokoch etnografická zbierka viacerých zamestnancov a občanov, ktorí z poverenia mesta zbierali a vykupovali predmety ľudovej kultúry z celej oblasti Podpoľania. Ich počet s pribúdajúcimi rokmi rástol, v súčasnosti je 6188 zbierkových predmetov rozdelených do etnografického, historického a archeologického fondu, pričom najväčšiu časť tvorí etnografický fond. Tieto predmety získalo múzeum do vlastníctva kúpou, zberom alebo darovaním. Významné miesto vo fonde predstavujú i predmety získané vďaka nákupu a aktivitám Folklórnych slávností pod Poľanou, hlavne súťaži Instrumentum Excellens a Jarmoku remesiel. [2]
 

Od 1. januára 2008 bolo uznesením MsZ v Detve č. 171/07 z 12. 12. 2007 Podpolianske múzeum organizačne začlenené do príspevkovej organizácie Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve, zriaďovateľom zostáva mesto Detva. Jeho poslanie a ciele zostali nezmenené aj v súlade s platnou legislatívou SR. [3]
 

Medzi základné úlohy každého múzea patrí výskum, zbierkotvorná činnosť a následne aj ochrana zvereného zbierkového fondu. Keďže Podpolianske múzeum sa zaoberá zbierkotvornými aktivitami a dokumentáciou predovšetkým ľudovej kultúry Podpoľania, v zbierkovom fonde eviduje predmety prevažne etnografického charakteru. V ňom má najbohatšie zastúpenie hlavne textil a ľudový odev. Väčšina týchto predmetov bola zhotovená v domácnostiach, väčšinou ženami, len niektoré kusy si dávali zhotovovať vyučeným remeselníkom. Tu patrili napríklad aj vyšívané kožuchy, ktoré zhotovovali dedinskí kožušníci - kušnieri. Vo fonde múzea sa nachádza časť vybavenia dielne známeho detvianskeho kožušníka Mikuláša Šufliarskeho, ktorý svoje kožušky vyrábal pre také umelecké súbory ako SĽUK, LÚČNICA, no i pre domáce súbory Podpoľanec či Detva. Popýšiť sa môže múzeum aj jedinečnou vyše dvestokusovou zbierkou rukávcov - opleciek, pochádzajúcou z rôznych kútov Podpoľania, ale najpočetnejšie sú vo fonde samotné súčasti ženského odevu. Zaujímavé sú i tkané plachty na hlavu žien pri sviatočných príležitostiach či originálne svadobné party. Zastúpený je aj textil, napr. kútne či hrobové plachty. Ďalšie predmety dokumentujú bohaté salašnícke a pastierske tradície tohto regiónu - črpáky, črpačky, formy na oštiepky, syry, pastierske kapsy, valašky, biče či vahany dávajú vyniknúť šikovným rukám vtedajších, ale aj súčasných remeselníkov. Časť z nich je prístupná v priestore trvalej expozície Ovce moje, ovce (Valaská kultúra na Podpoľaní). Iné predmety dokumentujú roľnícky spôsob života v tomto regióne, zaujímavú výrobu modrotlače či chýrnu výrobu kolovrátkov, ale aj bežný život ľudí v domácnosti. Originalitou zaujmú i výrobky pochádzajúce z podpolianskych sklární. Aspoň časť z nich je prezentovaná v priestoroch novej historickej výstavy Detva v kontexte Vígľašského panstva. Nemenej vzácnou pre múzeum, verejnosť či odborníkov je určite aj zbierka 119 kusov ľudových hudobných nástrojov pochádzajúca z obnovenej súťaže Instrumentum Excellens, ktorá prebieha v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou od roku 2001 do roku 2011. Múzeum sa už niekoľko rokov venuje aj zberu a dokumentácii tradičných ľudových výrobkov a remesiel zo Slovenska v rámci Jarmoku remesiel počas jednotlivých ročníkov. [4]
 

Hoci prvá písomná zmienka o Detve je až z roku 1638, napriek tomu jej korene siahajú omnoho hlbšie, až k pravekému hradisku Kaľamárka. Archeologický fond múzea značne rozšírili nálezy tak z tejto lokality, ako aj z Vígľašského zámku, sčasti sú sprístupnené v rámci stálej historickej výstavy. Zaujímavými sú aj fotodokumentačné i trojrozmerné zbierkové predmety z pozostalosti prvého slovenského námorného kapitána - Júliusa Juraja Thurzu, významného rodáka z Detvy. Historický fond tvorí aj fotodokumentačný a listinný materiál približujúci históriu vzniku a súčasnosť Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ako aj históriu Detvy samotnej. V tomto fonde pribudol v roku 2011 historicky hodnotný predmet - ručne vyrobená faksimile privilegiálnej listiny na pergamene z 13. 12. 1811, ktorou panovník František Habsburský udeľuje mestečku Detva právo raz týždenne konať trh a štyri razy do roka jarmok (s prekladom do slovenského jazyka je prístupná návštevníkom múzea v priestoroch stálej expozície). Jednotlivé predmety z bohatého etnografického, historického i archeologického zbierkového fondu boli a budú prezentované naďalej v rámci krátkodobých výstav, niektoré majú svoje trvalé miesto v stálej historickej výstave a expozícii o valaskej kultúre. Svojím zbierkovým fondom sa múzeum prezentuje nielen výstavami, ale aj edične, publikačne a v rámci rôznych regionálnych i nadregionálnych podujatí či odborných konferencií. Nemenej dôležitou úlohou a poslaním pracovníkov je celoročná starostlivosť o zbierkové predmety, náročné sú dokumentačné činnosti, bez ktorých by múzeum stratilo svoje opodstatnenie a nosný odkaz pre budúce generácie. [5]
 

Jednou z dôležitých aktivít múzea sú aj prezentačné činnosti, a teda aj realizácia expozícií a výstav. Podpolianske múzeum pripravuje pre návštevníkov vlastné výstavy - z exponátov, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde múzea, využívajú sa však aj možnosti zapožičania výstav z iných múzeí či osvetových pracovísk. Od svojho vzniku múzeum zrealizovalo 84 výstav, z toho dve už zostali trvalého charakteru. [6]

Expozície
OVCE MOJE, OVCE... (VALASKÁ KULTÚRA NA PODPOĽANÍ)
 

9. júla 2009 sprístupnilo Podpolianske múzeum vo svojich priestoroch stálu expozíciu Ovce moje, ovce..., ktorá bola zavŕšením trojročného projektu dokumentácie a prezentácie salašníckeho chovu oviec pod Poľanou. Prvá výstava sa uskutočnila v roku 2006 pod názvom Ovčiarstvo na Podpoľaní, kde sa návštevníci mohli oboznámiť s pôvodom a spôsobom chovu oviec u nás, s tradičným i modernejším spracovaním ovčieho mlieka. V roku 2007 múzeum realizovalo druhú etepu projektu - výstavu Salašnícky riad Ladislava Slobodníka, v rámci ktorého poskytlo priestor významnému ľudovému výrobcovi Ladislavovi Slobodníkovi z Podkoníc. Tretia etapa v roku 2008 bola venovaná bryndziarstvu ako odvetviu, ktorého korene siahajú práve do Detvy. Hlavnou myšlienkou expozície je upozorniť návštevníka na pôvod a spôsob života Podpoľancov a na skutočnosť, že je stále veľmi živý a inšpiratívny. Dôkazom toho, že salašníctvo žije vo svojej materiálnej i duchovnej podobe dodnes, sú aj jedinečné ľudovo - umelecké výrobky a ľudová drevorezba súčasných výrobcov Podpoľania, ktoré predstavujú časť expozície. V ďalších častiach sú približené tradičné spôsoby salašníctva, pôvodné technológie spracovania ovčieho mlieka, salašnícky riad či vývoj bryndziarstva v tomto regióne. Všetky tri výstavy aj trvalú expozíciu múzeum zrealizovalo vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR a dofinancovaniu Mesta Detva. Väčšia časť zbierkových predmetov do galérie ľudových výrobcov v expozícii bola získané vďaka finančnému príspevku Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. 27.4. 2012 bola v rámci expozície slávnostne sprístupnená zmenšená replika salaša s príslušenstvom a honelnicou. Vyrobená je podľa autentických predlôh v pomere 3:1 s rešpektovaním tradičnej technológie a postupov (výrobca Ladislav Slobodník, Podkonice). Spolu s figúrkami baču, valachov a oviec slúžia ako interaktívne predmety pre verejnosť so špecifickým zameraním pre deti a mládež. Expozíciu so salašom dopĺňajú priebežne počas roka sprievodné podujatia pre predškolské, školské zariadenia i širokú verejnosť s rovnomennou tematikou v priestoroch múzea. [7]
 


 

DETVA V KONTEXTE VÍGĽAŠSKÉHO PANSTVA
 

Ide o najnovšiu a zatiaľ poslednú stálu historickú expozíciu na pôde Podpolianskeho múzea sprístupnenú v decembri 2012. Predchádzal jej výskum v archívoch a získavanie prameňov v spolupráci s rôznymi inštitúciami, mnohé, hlavné fotografické materiály poskytli aj súkromné osoby zo svojich archívov. Cieľom výstavy nie je podať detailnú históriu Vigľašského panstva a Detvy, nakoľko téma je veľmi rozsiahla. Neumožňujú to ani skromné priestorové podmienky v múzeu. Expozícia však predstavuje vodiacu niť od prvopočiatkov vzniku Vígľašského zámku, panstva, Detvy samotnej, pristavuje sa pri najvýznamnejších udalostiach, majiteľoch, rodoch a podčiarkuje kontext s európskymi dejinami od 14. do 20. storočia. Široká laická i odborná verejnosť si môže prezrieť zaujímavé písomné, obrazové či fotografické dokumenty doplnené o výber z archeologických nálezov z Kalamárky či Vígľašského zámku. V časti výstavy o Detve zaujme okrem iného aj reprezentatívny výber výrobkov zo sklární na Podpoľaní, či precízne zvládnutá práca na výrobe faksimile privilegiálnej listiny Františka I. Habsburského z 13. 12. 1811, ktorú udeľuje panovník Detve trhové a jarmočné práva a štatút mestečka. [8]
 


 

Mimo budovy múzea je na Partizánskej ulici č. 75 zriadená malá vysunutá expozícia s propagačným charakterom: Z KLENOTNICE VERONIKY GOLIANOVEJ. [9]

Kontakt
Podpolianske múzeum
Námestie SNP 1
962 12 Detva

Otváracie hodiny
pondelok – piatok: 8.00 - 16.00 hod
sobota - nedeľa: zatvorené (okrem vopred ohlásených návštev)
Fotogaléria
Detva - Podpolianske múzeum foto © Ľuboš Repta 10/2014
Poznámky
[1] Múzeum v rámci svojho zamerania celoročne ponúka návštevníkom všetkých vekových kategórií aj prezentačné podujatia: kultúrno - výchovné aktivity (odborné prednášky s lektormi, semináre, besedy, prezentácie a pod.), tvorivé výtvarné dielne regionálneho charakteru a aktivity podľa aktuálnych požiadaviek rôznych inštitúcií i širokej verejnosti. www.kcdetva.sk (19.9.2015)
[2 - 9] www.kcdetva.sk (19.9.2015)
GPS
48.561173, 19.418790
48°33'40.2"N 19°25'07.6"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk