Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
diplomatika
veda, ktorá sa zaoberá zisťovaním pravosti a spracovaním písomnosti úradnej proveniencie a hodnotí ich po vnútornej a vonkajšej stránke ako produkty právneho, sociálneho a kultúrneho prostredia v súvislosti s dejinami inštitúcií (kancelárií), v ktorých vznikli. Názov pochádza z latinského slova diploma = listina. Latinský termín je odvodený od gréckeho slova diploo = zdvojovať.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 47.


www.pamiatkynaslovensku.sk