Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá Lúka - Kostol sv. Anny
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Bardejov, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1825. Obnovený bol v roku 1906. Kedysi pozdĺžny jednoloďový priestor s oblým presbytériom a vežou vstavanou do štítového priečelia. Presbytérium bolo kryté konchou, loď mala pruské klenby. Fasáda bola členená lizénami a polkruhovo zakončenými oknami. V nadpraží vstupného portálu je letopočet 1825. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias obnovy stavby (1906). [2]
 

Od svojho vzniku prešiel viacerými úpravami. V roku 1910 a 1965 sa robili dve väčšie opravy, pri ktorých sa opravovala kostolná veža, strecha a sakristia. Tri oltáre a kostolný organ pochádzajú z čias prvých opráv kostola, z rokov 1906 – 1910. V tomto období bola v kostole vybudovaná kazateľnica, ktorá sa pred maľovaním interiéru v roku 1981 z kapacitných dôvodov odstránila. Svojmu účelu prestala slúžiť aj preto, že v roku 1942 bol kostol napojený na elektrickú sieť a postupne sa začalo s ozvučením kostola. Patrónkou kostola je sv. Anna, ktorej socha je umiestnená na hlavnom oltári. Ľavý bočný oltár je zasvätený P. Márii Škapuliarskej a pravý Božskému Srdcu Ježišovmu. Medzi vzácne pamiatky kostola patria závesne obrazy sv. Anny a Panny Márie Škapuliarskej, ktoré pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Pôvod tretieho zaujímavého obrazu sv. Rodiny v byzantskom štýle je neznámy. Okenné vitráže s motívmi Ježišovho Božského Srdca a Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda i troch uhorských kráľov – sv. Štefana, Imricha a Ladislava sú darom rodákov z Ameriky. Stropné klenby kostolnej lode sú maľované košickým maliarom Gáborom. Ich posviacku vykonal 3. augusta 1947 apoštolský protonotár Gejza Žebrácky. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Z dôvodov prirodzeného nárastu obyvateľstva, ako aj záverov 2. vatikánskeho koncilu došlo v rokoch 1994 - 1996 k prístavbe a rekonštrukcii celého kostola sv. Anny. Pretože pôvodný kostol nebol na zozname štátnych kultúrnych pamiatok, rekonštrukčné práce boli riešené pomerne radikálne. Po zbúraní celej svätyne a sakristie bol prestavaný do súčasnej podoby, pričom jeho kapacita sa zvýšila viac než dvojnásobne. Posviacku kostola vykonal na odpust v júli 1995 košický arcibiskup Alojz Tkáč. Následne po zabudovaní pevného obetného stola a ambóna, bol kostol sv. Anny konsekrovaný pomocným košickým biskupom, Bernardom Boberom, dňa 26. augusta 1996. Do novej časti kostola bol dodaný korpus v životnej veľkosti a nová krížová cesta z rezbárskej dielne Ivana Markoviča z Považskej Bystrice. Svätyňa kostola sa okrem travertínového ambóna a obetného stola doplnila pôvodným oltárom z roku 1906. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 301.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 301.
[3 - 4] www.dlhaluka-bj.sk (3.11.2016)
Bibliografia
www.dlhaluka-bj.sk
GPS
49.332062, 21.292370
49°19'55.4"N 21°17'32.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk