Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dlhá nad Váhom - Kostol Najsvätejšej Trojice
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dlhá nad Váhom, okres Šaľa, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Empírový kostol postavený v roku 1800? (1766). Prestavaný bol v roku 1899. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Sakristia napojená na presbytérium má rovný uzáver a je prístupná vchodom umiestneným za hlavným oltárom. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na dvojice pilastrov s rímsovými hlavicami. Na priečelí medzi dvojicou pilastrov s rímsovými hlavicami je obdĺžnikový vchod a polkruhové okno. Štítové priečelie zakončuje veža s ihlanovou strechou. [1] Fasády lode sú členené lizénovým rámovaním a termovými oknami.
 

Výmaľba kostola a obraz Najsvätejšej Trojice na hlavnom oltári sú od G. Schülleho z roku 1937. Voľné obrazy pochádzajú z 19. a 20. storočia (Ružencová Panny Mária zo začiatku 19. storočia, sv. Dominik od J. Römanna z roku 1879, sv. Jozef z roku 1902, sv. Rozália od J. Kákonyiho z roku 1904, sv. Anna od A. Buznu z roku 1938). Klasicistická mramorová krstiteľnica je z čias stavby kostola. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári sakrálneho objektu spomína klasicistickú monštranciu z konca 18. storočia s tepaným dekorom serafínov a festónov i kalich s tepaným dekorom z 19. storočia. [3]
 

Najstaršia správa o kostole je v listine v roku 1252. O rímskokatolíckej fare je isté, že existovala už v roku 1390. Ku zničeniu kostola došlo asi počas tureckých nájazdov, prípadne v dôsledku povodne. Kostol sa totiž neuvádza v kanonickej vizitácii v 16. storočí. Rímsko-katolícky kostol, ktorý je vysvätený Najsvätejšej Trojici, bol postavený podporou jezuitov z Trnavy v roku 1766. Bol situovaný v severnej časti dediny za radom domov, na Váhom menej ohrozenom mieste. Sakristia bola dlhá a široká 3 siahy a mala dve okná. Loď kostola bola dlhá 6 siah a široká tri siahy, a na oboch stranách sa nachádzali okná. Na chóre bol organ, strecha bola pokrytá šindľom, kostol mal dva zvony. Pravdepodobne v dôsledku častých povodní už koncom 90. rokov 18.storočia sa musela previesť dôkladná rekonštrukcia kostola. [4]
 

Fara bola znovu zriadená v Dlhej nad Váhom v roku 1787. Nová farská budova bola postavená v roku 1810, väčšie opravy na nej boli prevedené v roku 1843 a 1846. [5]
 

Od roku 1878 sa viedla aj matrika v Dlhej nad Váhom, a to aj pre Veču, ktorá bola jej filiálkou. Do roku 1787 sa viedli matriky pre Dlhú nad Váhom v Šali. [6]
 

Obyvatelia obce Dlhej začiatkom 19. storočia žiadali, aby Veča bola odčlenená od Dlhej. voju žiadosť odôvodňovali s tým, že kostol je malý pre dve obce, tretina obyvateľov z Dlhej sa nemôže zúčastniť bohoslužby, lebo sa nezmestia do kostola. ako ďalší dôvod pre odčlenenie uviedli, že v zime a v dobe záplav pre obyvateľov Dlhej je ťažké sa dostať na bohoslužby do Veči, kde by sa mali tieto konať každý tretí týždeň. Žiadosť o odčlenení Veči od fary v Dlhej bolo vyhovené, a v júni 1818 bola Veča pripojená k Trnovcu nad Váhom. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 302.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 302.
[3 - 7] www.dlhanadvahom.eu/web/obsah/120/Od-prvej-pisomnej-spravy-do-roku-1848/ (4.3.2018)
GPS
48.170161, 17.859122
48°10'12.6"N 17°51'32.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk